Рекомендованные сообщения9 posts in this topic

Проблема, весь мозг сломал, уже задолбался. После ввода пароля такая фигня! Если что вот паблик OnPlayerSpawn.

Спойлер

public OnPlayerSpawn(playerid)
{
    SetPlayerColor(playerid,0xFFFFFF00);
    
    new player_version[64 + 1];
    GetPlayerVersion(playerid, player_version, sizeof(player_version));
    if(strcmp(player_version, "LoL4") == 0)
    {
        SPD( playerid, d_null, DIALOG_STYLE_MSGBOX, " ",
                "{FFFFFF}Ïðèâåòñòâóåì Âàñ íà ñåðâåðå " #C_GRAY "Exciting Roleplay.{ffffff}\n\
                 Âû áûëè îòêëþ÷åíû îò ñåðâåðà ïî ïîäîçðåíèþ â èñïîëüçîâàíèè ÷èòîâ.\n\
            ", "", "Çàêðûòü" );
        Kick(playerid);
        return true;
    }
    
    if(GetPVarInt(playerid,"skinchange")==1)
    {
        if(pInfo[playerid][pChart][0]==1) SetPlayerSkin(playerid,10);
        if(pInfo[playerid][pChart][0]==2) SetPlayerSkin(playerid,2);

        TogglePlayerSpectating(playerid,0);
        TogglePlayerControllable(playerid,0);
        SetPlayerCameraPos(playerid, -742.8233, 2506.9116, 40.3988);
        SetPlayerCameraLookAt(playerid, -743.7087, 2506.4431, 40.2837);
         SetPlayerPos(playerid,-748.63312, 2504.27075, 39.72100);
        SetPlayerVirtualWorld(playerid,playerid+1);
        SetPlayerFacingAngle(playerid,-87.00);
        SCM(playerid,COLOR_DARK_GRAY,"Èñïîëüçóéòå ñòðåëêè, ÷òîáû âûáðàòü âíåøíèé âèä ñâîåãî ïåðñîíàæà");
        SCM(playerid,COLOR_DARK_GRAY,"Âíåøíèé âèä äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü âàøåé ðîëè.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå Âàñ ìîãóò íàêàçàòü");
        
        for(new z; z != 6; z++) TextDrawShowForPlayer(playerid,tskinc[z]);
        SelectTextDraw(playerid,0xFF0000FF);
        
        return 1;
    }
    
    new c,m;
    gettime(c,m,_);
    SetPlayerTime(playerid,c,m);
    
    PreloadAnimLib(playerid,"CRACK");
    PreloadAnimLib(playerid,"WEAPONS");
    PreloadAnimLib(playerid,"GANGS");
    PreloadAnimLib(playerid,"MISC"); 
    PreloadAnimLib(playerid,"PED");
    SetPlayerArmour(playerid,0.0);
    //pInfo[playerid][pAdmin]=5; // ÓÁÅÐÈ !!!!!!!!! ////////////// ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉ !!///////////////////////////////
    TogglePlayerSpectating(playerid,0);
    if(GetPVarInt(playerid,"duty")!=1) SetPlayerSkin(playerid,pInfo[playerid][pChart][1]);
    
    if(pInfo[playerid][pFrakskin] != 0) // âîññòàíîâëåíèå äåæóðñòâà
    {
        if(pInfo[playerid][pFrak][0] != 0)
        {
            SetPlayerSkin(playerid,pInfo[playerid][pFrakskin]);
            SetPVarInt(playerid,"duty",1);
            mysql_format:str_small("UPDATE `" #DB_ACCOUNTS "` SET `Fskin` = '0' WHERE `ID` = '%d'",pInfo[playerid][pID]);
            mysql_function_query(mysql_connect_ID, str_small, false, "", "");
            str_small[0] = EOS;
            pInfo[playerid][pFrakskin] = 0;
            SCM(playerid,-1,"" #C_ORANGE "Âàøå äåæóðñòâî áûëî âîññòàíîâëåíî ïîñëå ïîñëåäíåãî âûõîäà ñ ñåðâåðà");
        }
        else
        {
             mysql_format:str_small("UPDATE `" #DB_ACCOUNTS "` SET `Fskin` = '0' WHERE `ID` = '%d'",pInfo[playerid][pID]);
            mysql_function_query(mysql_connect_ID, str_small, false, "", "");
            str_small[0] = EOS;
            pInfo[playerid][pFrakskin] = 0;
        }
    }

    //probar[playerid][0] = CreateProgressBar(549.00, 27.00, 57.50, 3.50, -1048321, 100.0); probar[playerid][1] = CreateProgressBar(548.00, 41.00, 57.50, 3.50, 10682282, 100.0);
    //for(new n; n < 2; n++) ShowProgressBarForPlayer(playerid, probar[playerid][n]), TextDrawShowForPlayer(playerid,protext[n]);
    //potreb[0]=100.0; potreb[1]=100.0;
    //////////////////     ÐÀÍÅÍÈß/ÑÌÅÐÒÜ //////////////////////////////////////
    if(GetPVarInt(playerid,"death")==1 && GetPVarInt(playerid,"spawn")==1)
    {
        new kolvo;
        for(new i; i !=10; i++) { if(dInfo[playerid][dGun] != 0) { kolvo++; } }
        format:str_small("(( ÝÒÎÒ ÈÃÐÎÊ ÁÛË ÐÀÍÅÍ %d ÐÀÇ(À). ÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÏÎÄÐÎÁÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÂÂÅÄÈÒÅ: /damages %d ))",kolvo,playerid);
        dtext[playerid] = CreateDynamic3DTextLabel(str_small, 0xCF3F3FFF, 0.0, 0.0, 2.0, 5.0, playerid, INVALID_VEHICLE_ID,1,-1,-1,-1,5.0);
        kolvo=0;
        SetPlayerPos(playerid, pInfo[playerid][pCor][0], pInfo[playerid][pCor][1], pInfo[playerid][pCor][2]);
        new anim = random(7);
        if(anim==0) ApplyAnimation(playerid, "CRACK", "crckdeth2", 4.1, 0, 0, 0, 1, 0);
        if(anim==1) ApplyAnimationIndex(playerid, 385, 4.1, 0, 0, 0, 1, 0);
        if(anim==2) ApplyAnimationIndex(playerid, 387, 4.1, 0, 0, 0, 1, 0);
        if(anim==3) ApplyAnimationIndex(playerid, 388, 4.1, 0, 0, 0, 1, 0);
        if(anim==4) ApplyAnimationIndex(playerid, 389, 4.1, 0, 0, 0, 1, 0);
        if(anim==5) ApplyAnimationIndex(playerid, 390, 4.1, 0, 0, 0, 1, 0);
        if(anim==6) ApplyAnimationIndex(playerid, 392, 4.1, 0, 0, 0, 1, 0);
        SCM(playerid,0xCF3F3FAA,"Âàì íåîáõîäèìî äîæäàòüñÿ ñîòðóäíèêîâ ñêîðîé ïîìîùè, êîòîðûå ñìîãóò îêàçàòü âàì âñþ íåîáõîäèìóþ ïîìîùü");
        SCM(playerid,0xCF3F3FAA,"Åñëè âû ñ÷èòàåòå, ÷òî âàñ óáèëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë ñåðâåðà, ñîîáùèòå îá ýòîì àäìèíèñòðàöèè ñåðâåðà è âûëîæèòå æàëîáó íà ôîðóì");
        return 1;
    }
    if(GetPVarInt(playerid,"death")==2 && GetPVarInt(playerid,"spawn")==1)
    {
        format:str_small("(( ÄÀÍÍÛÉ ÈÃÐÎÊ ÌÅÐÒÂ, ÄËß ÏÎÄÐÎÁÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ /damages %d ))",playerid);
        dtext[playerid] = CreateDynamic3DTextLabel(str_small, 0xCF3F3FFF, 0.0, 0.0, 2.0, 5.0, playerid, INVALID_VEHICLE_ID,1,-1,-1,-1,5.0);
        SetPlayerPos(playerid, pInfo[playerid][pCor][0], pInfo[playerid][pCor][1], pInfo[playerid][pCor][2]), ApplyAnimation(playerid, "PED", "KO_shot_front", 4.1, 0, 0, 0, 1, 0);
        SCM(playerid,0xCF3F3FAA,"Âû áûëè óáèòû è âàì çàñ÷èòûâàåòñÿ \"ÏÊ\"");
        SCM(playerid,0xCF3F3FAA,"Äëÿ ïðèíÿòèÿ ñìåðòè ââåäèòå: /accdeath");
        return 1;
    } 
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    if( GetPVarInt(playerid,"death") == 0) DestroyDynamic3DPlayer( dtext[playerid], playerid );

    if(pInfo[playerid][pArrest]!=0 && GetPVarInt(playerid,"gLogged")==1) // àðåñò
    {
        SetPlayerPosF(playerid, 472.4010,364.1892,13.1928,341.9814);
        SCM( playerid, -1, "Ñðîê çàäåðæàíèÿ èñòåê. Âàñ âûïóñòèëè èç ÈÂÑ");
        SetPVarInt(playerid,"spawn",1);
    }
    if(pInfo[playerid][pPos][0]==0.0) return SetPlayerPosF(playerid, 804.6255,916.7376,12.9734,157.7555), SetPVarInt(playerid,"spawn",1);
    if(GetPVarInt(playerid,"spawns")==3) return SetPlayerPosF(playerid, 804.6255,916.7376,12.9734,157.7555), SetPVarInt(playerid,"spawn",1);
    if(GetPVarInt(playerid,"spawns")==2) return SetPlayerPosF(playerid,pInfo[playerid][pPos][0],pInfo[playerid][pPos][1],pInfo[playerid][pPos][2],pInfo[playerid][pPos][3]), SetPlayerVirtualWorld(playerid,pInfo[playerid][pVirt]), pInfo[playerid][pVirt]=0, SetPVarInt(playerid,"spawn",1);
    if(GetPVarInt(playerid,"spawns")==4) return SetPlayerPosF(playerid,nInfo[pInfo[playerid][pHspawn]-1][nSpawn][0],nInfo[pInfo[playerid][pHspawn]-1][nSpawn][1],nInfo[pInfo[playerid][pHspawn]-1][nSpawn][2],0), SetPlayerVirtualWorld(playerid,nInfo[pInfo[playerid][pHspawn]-1][nInt]), SetPVarInt(playerid,"spawn",1);
    if(GetPVarInt(playerid,"spawns")==5)
    {
        if(pInfo[playerid][pFrak][0]==1) return SetPlayerPosF(playerid, 388.0764,-354.1723,1096.1400,178.0584), SetPVarInt(playerid,"spawn",1); //ÓÌÂÄ
        if(pInfo[playerid][pFrak][0]==2) return SetPlayerPosF(playerid, -783.0989,1935.1475,46.0066,0.3108), SetPVarInt(playerid,"spawn",1); //ÎÌÎÍ
        if(pInfo[playerid][pFrak][0]==3) return SetPlayerPosF(playerid, 1320.4918,-244.2070,1431.6700,181.5184), SetPVarInt(playerid,"spawn",1); //ÓÃÈÁÄÄ
        if(pInfo[playerid][pFrak][0]==4) return SetPlayerPosF(playerid, -2474.5835,1657.5858,52.4678,277.6623), SetPVarInt(playerid,"spawn",1); //ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ
        if(pInfo[playerid][pFrak][0]==5) return SetPlayerPosF(playerid, 161.6254,-551.3674,1003.0159,357.2979), SetPVarInt(playerid,"spawn",1); //Ì×Ñ
        if(pInfo[playerid][pFrak][0]==6) return SetPlayerPosF(playerid, 365.6811,333.6839,1003.9100,358.7623), SetPVarInt(playerid,"spawn",1); //ÔÊÖ
        if(pInfo[playerid][pFrak][0]==7) return SetPlayerPosF(playerid, 2363.6965,-2629.5479,1003.0000,1.2698), SetPVarInt(playerid,"spawn",1), ac_GivePlayerWeapon(playerid,43,999); //ÒÐÊ
        if(pInfo[playerid][pOrg][0] > 0)
        {
            for(new i; i != LoadAllNed; i++)
            {
                if(oInfo[ pInfo[playerid][pOrg] ][oNed] == 0)
                {
                    SCM(playerid,-1,"Ó Âàøåé îðãàíèçàöèè íåò ñïàâíà!");
                    break;
                }
                if(oInfo[ pInfo[playerid][pOrg] ][oNed] == i)
                {
                    if(nInfo[nSpawn][0] != 0.0)
                    {
                        SetPlayerPosF(playerid, nInfo[nSpawn][0], nInfo[nSpawn][1], nInfo[nSpawn][2],0);
                        SetPlayerVirtualWorld(playerid,nInfo[nInt]);
                        SetPVarInt(playerid,"spawn",1);
                        return 1;
                    }
                }
            }
        }
    }
    
    SetPlayerPosF(playerid, 804.6255,916.7376,12.9734,157.7555), SetPVarInt(playerid,"spawn",1), SetPlayerVirtualWorld(playerid,0);
    return 1;
}

cr-mp-029.png

Edited by Lorenzo

Share this post


Link to post
Share on other sites

что-то с камерой и видео картой связано, возможно камера фиг пойми где 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@MuhammadPawn Это у всех так... 

7 минут назад, Skiffi сказал:

SetPlayerWorldBounds

Этого нету

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 минут назад, Lorenzo сказал:

@MuhammadPawn Это у всех так... 

Этого нету

Скинь паблик OnPlayerConnect, и если есть то и его скинь OnPlayerRequestClass

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Lorenzo ну опять ж, камера улетает куда-то... и AddPlayerClass в OnGameModeInit есть?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Спойлер

public OnPlayerConnect(playerid)
{
    SendClientMessage(playerid,0x01010101, "$cmd get_custom_hash"); // ÌÎÄ-ÏÀÊ

    ClearPlayer(playerid);
    ClearMedoPlayer(playerid);
    ClearAttachPlayer(playerid);
    ClearCallPlayer(playerid);
    ClearDeathPlayer(playerid), DeletePVar(playerid, "death");
    ClearWeaponPlayer(playerid);
    
    SetPlayerColor(playerid,0xFFFFFF00);
    SetPVarInt(playerid,"gLogged",0);

    skc[playerid]=0;
    tskin[playerid]=0;
    ncarsel[playerid]=0;
    viptime[playerid] = 0;
    nameadmoff[playerid][0] = EOS;

    namenter[playerid] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 485.000000, 399.000000, "A??O?KO?A");
    PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid,namenter[playerid], 255);
    PlayerTextDrawFont(playerid,namenter[playerid], 1);
    PlayerTextDrawLetterSize(playerid,namenter[playerid], 0.350000, 1.399999);
    PlayerTextDrawColor(playerid,namenter[playerid], 1284636671);
    PlayerTextDrawSetOutline(playerid,namenter[playerid], 0);
    PlayerTextDrawSetProportional(playerid,namenter[playerid], 1);
    PlayerTextDrawSetShadow(playerid,namenter[playerid], 1);

    PreloadAnimLib(playerid,"BOMBER");
    PreloadAnimLib(playerid,"RAPPING");
    PreloadAnimLib(playerid,"SHOP");
    PreloadAnimLib(playerid,"BEACH");
    PreloadAnimLib(playerid,"SMOKING");
    PreloadAnimLib(playerid,"FOOD");
    PreloadAnimLib(playerid,"ON_LOOKERS");
    PreloadAnimLib(playerid,"DEALER");
    PreloadAnimLib(playerid,"CRACK");
    PreloadAnimLib(playerid,"CARRY");
    PreloadAnimLib(playerid,"COP_AMBIENT");
    PreloadAnimLib(playerid,"PARK");
    PreloadAnimLib(playerid,"INT_HOUSE");
    PreloadAnimLib(playerid,"GANGS");
    PreloadAnimLib(playerid,"FOOD");
    PreloadAnimLib(playerid,"CRIB");
    PreloadAnimLib(playerid,"ROB_BANK");
    PreloadAnimLib(playerid,"JST_BUISNESS");
    PreloadAnimLib(playerid,"PED");
    PreloadAnimLib(playerid,"OTB");
    PreloadAnimLib(playerid,"WEAPONS");
    PreloadAnimLib(playerid,"MISC");
    
    ////////////////////////  ÌÀÃÀÇÈÍ ÌÅÁÅËÈ ///////////////////////////////////

    ftextdrawp[0][playerid] = TextDrawCreate(322.000000, 375.000000, "GORSHOK S CVETKOM");
    TextDrawAlignment(ftextdrawp[0][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(ftextdrawp[0][playerid], 255);
    TextDrawFont(ftextdrawp[0][playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(ftextdrawp[0][playerid], 0.370000, 1.100000);
    TextDrawColor(ftextdrawp[0][playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(ftextdrawp[0][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(ftextdrawp[0][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(ftextdrawp[0][playerid], 1);
    
    ftextdrawp[1][playerid] = TextDrawCreate(352.000000, 397.000000, "100000P");
    TextDrawAlignment(ftextdrawp[1][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(ftextdrawp[1][playerid], 255);
    TextDrawFont(ftextdrawp[1][playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(ftextdrawp[1][playerid], 0.370000, 1.100000);
    TextDrawColor(ftextdrawp[1][playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(ftextdrawp[1][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(ftextdrawp[1][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(ftextdrawp[1][playerid], 1);

    ////////////////////////  ÌÀÃÀÇÈÍ ÎÄÅÆÄÛ ///////////////////////////////////
    skintext[0][playerid] = TextDrawCreate(315.000000, 374.000000, "_");
    TextDrawAlignment(skintext[0][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(skintext[0][playerid], 255);
    TextDrawFont(skintext[0][playerid], 1);
    TextDrawLetterSize(skintext[0][playerid], 0.500000, 1.700000);
    TextDrawColor(skintext[0][playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(skintext[0][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(skintext[0][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(skintext[0][playerid], 1);
    TextDrawUseBox(skintext[0][playerid], 1);
    TextDrawBoxColor(skintext[0][playerid], 149);
    TextDrawTextSize(skintext[0][playerid], 0.000000, -145.000000);

    skintext[1][playerid] = TextDrawCreate(266.000000, 375.000000, "‰EHA:");
    TextDrawBackgroundColor(skintext[1][playerid], 255);
    TextDrawFont(skintext[1][playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(skintext[1][playerid], 0.400000, 1.200000);
    TextDrawColor(skintext[1][playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(skintext[1][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(skintext[1][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(skintext[1][playerid], 1);

    skintext[2][playerid] = TextDrawCreate(344.000000, 374.000000, "1000");
    TextDrawAlignment(skintext[2][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(skintext[2][playerid], 255);
    TextDrawFont(skintext[2][playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(skintext[2][playerid], 0.360000, 1.399999);
    TextDrawColor(skintext[2][playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(skintext[2][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(skintext[2][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(skintext[2][playerid], 1);

    skintext[3][playerid] = TextDrawCreate(315.000000, 393.000000, "_");
    TextDrawAlignment(skintext[3][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(skintext[3][playerid], 255);
    TextDrawFont(skintext[3][playerid], 1);
    TextDrawLetterSize(skintext[3][playerid], 0.500000, 1.600000);
    TextDrawColor(skintext[3][playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(skintext[3][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(skintext[3][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(skintext[3][playerid], 1);
    TextDrawUseBox(skintext[3][playerid], 1);
    TextDrawBoxColor(skintext[3][playerid], 149);
    TextDrawTextSize(skintext[3][playerid], -3.000000, -93.000000);

    skintext[4][playerid] = TextDrawCreate(288.000000, 390.000000, "<");
    TextDrawAlignment(skintext[4][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(skintext[4][playerid], 255);
    TextDrawFont(skintext[4][playerid], 1);
    TextDrawLetterSize(skintext[4][playerid], 0.579999, 2.099999);
    TextDrawColor(skintext[4][playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(skintext[4][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(skintext[4][playerid], 0);
    TextDrawSetShadow(skintext[4][playerid], 0);
    TextDrawSetSelectable(skintext[4][playerid], 1);
    TextDrawTextSize(skintext[4][playerid], 20.000000, 30.000000);

    skintext[5][playerid] = TextDrawCreate(343.000000, 390.000000, ">");
    TextDrawAlignment(skintext[5][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(skintext[5][playerid], 255);
    TextDrawFont(skintext[5][playerid], 1);
    TextDrawLetterSize(skintext[5][playerid], 0.579999, 2.099999);
    TextDrawColor(skintext[5][playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(skintext[5][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(skintext[5][playerid], 0);
    TextDrawSetShadow(skintext[5][playerid], 0);
    TextDrawSetSelectable(skintext[5][playerid], 1);
    TextDrawTextSize(skintext[5][playerid], 20.000000, 30.000000);

    skintext[6][playerid] = TextDrawCreate(315.000000, 394.000000, "ID: 280");
    TextDrawAlignment(skintext[6][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(skintext[6][playerid], 255);
    TextDrawFont(skintext[6][playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(skintext[6][playerid], 0.270000, 1.100000);
    TextDrawColor(skintext[6][playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(skintext[6][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(skintext[6][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(skintext[6][playerid], 1);

    skintext[7][playerid] = TextDrawCreate(277.000000, 411.000000, "_");
    TextDrawAlignment(skintext[7][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(skintext[7][playerid], 255);
    TextDrawFont(skintext[7][playerid], 1);
    TextDrawLetterSize(skintext[7][playerid], 0.500000, 1.700000);
    TextDrawColor(skintext[7][playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(skintext[7][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(skintext[7][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(skintext[7][playerid], 1);
    TextDrawUseBox(skintext[7][playerid], 1);
    TextDrawBoxColor(skintext[7][playerid], -112);
    TextDrawTextSize(skintext[7][playerid], 0.000000, -69.000000);

    skintext[8][playerid] = TextDrawCreate(278.000000, 412.000000, "KYŒ…’");
    TextDrawAlignment(skintext[8][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(skintext[8][playerid], 255);
    TextDrawFont(skintext[8][playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(skintext[8][playerid], 0.360000, 1.299999);
    TextDrawColor(skintext[8][playerid], 255);
    TextDrawSetOutline(skintext[8][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(skintext[8][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(skintext[8][playerid], 0);
    TextDrawSetSelectable(skintext[8][playerid], 1);
    TextDrawTextSize(skintext[8][playerid], 30.000000, 50.000000);

    skintext[9][playerid] = TextDrawCreate(351.000000, 412.000000, "ˆAKP‘’");
    TextDrawAlignment(skintext[9][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(skintext[9][playerid], 255);
    TextDrawFont(skintext[9][playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(skintext[9][playerid], 0.330000, 1.299999);
    TextDrawColor(skintext[9][playerid], 255);
    TextDrawSetOutline(skintext[9][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(skintext[9][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(skintext[9][playerid], 0);
    TextDrawSetSelectable(skintext[9][playerid], 1);
    TextDrawTextSize(skintext[9][playerid], 30.000000, 50.000000);

    skintext[10][playerid] = TextDrawCreate(351.000000, 411.000000, "_");
    TextDrawAlignment(skintext[10][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(skintext[10][playerid], 255);
    TextDrawFont(skintext[10][playerid], 1);
    TextDrawLetterSize(skintext[10][playerid], 0.500000, 1.700000);
    TextDrawColor(skintext[10][playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(skintext[10][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(skintext[10][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(skintext[10][playerid], 1);
    TextDrawUseBox(skintext[10][playerid], 1);
    TextDrawBoxColor(skintext[10][playerid], -112);
    TextDrawTextSize(skintext[10][playerid], 0.000000, -72.000000);

    ////////////////////////// ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ ///////////////////////////////////
    texttruck[0][playerid] = TextDrawCreate(228.888961, 131.413314, "mp_exrp-pack:sklad_l");
    TextDrawLetterSize(texttruck[0][playerid], 0.000000, 0.000000);
    TextDrawTextSize(texttruck[0][playerid], 171.111007, 118.969039);
    TextDrawAlignment(texttruck[0][playerid], 1);
    TextDrawColor(texttruck[0][playerid], -1);
    TextDrawSetShadow(texttruck[0][playerid], 0);
    TextDrawSetOutline(texttruck[0][playerid], 0);
    TextDrawFont(texttruck[0][playerid], 4);

    texttruck[1][playerid] = TextDrawCreate(314.222381, 255.857727, "_");
    TextDrawLetterSize(texttruck[1][playerid], 0.682000, 1.390932);
    TextDrawTextSize(texttruck[1][playerid], -183.111190, -174.719924);
    TextDrawAlignment(texttruck[1][playerid], 2);
    TextDrawColor(texttruck[1][playerid], -1);
    TextDrawUseBox(texttruck[1][playerid], true);
    TextDrawBoxColor(texttruck[1][playerid], 149);
    TextDrawSetShadow(texttruck[1][playerid], 0);
    TextDrawSetOutline(texttruck[1][playerid], 1);
    TextDrawBackgroundColor(texttruck[1][playerid], 149);
    TextDrawFont(texttruck[1][playerid], 2);
    TextDrawSetProportional(texttruck[1][playerid], 1);

    texttruck[2][playerid] = TextDrawCreate(243.999969, 256.355682, "HAA’ HA YPE KOMŒAH……");
    TextDrawLetterSize(texttruck[2][playerid], 0.248222, 1.151999);
    TextDrawAlignment(texttruck[2][playerid], 1);
    TextDrawColor(texttruck[2][playerid], -1);
    TextDrawSetShadow(texttruck[2][playerid], 0);
    TextDrawSetOutline(texttruck[2][playerid], 0);
    TextDrawBackgroundColor(texttruck[2][playerid], 51);
    TextDrawFont(texttruck[2][playerid], 2);
    TextDrawSetProportional(texttruck[2][playerid], 1);
    TextDrawSetSelectable(texttruck[2][playerid],1);
    //TextDrawTextSize(texttruck[2][playerid], -183.111190, -174.719924);
    TextDrawTextSize(texttruck[2][playerid], 470.000000, 13.000000);
    TextDrawSetSelectable(texttruck[2][playerid], 1);

    texttruck[3][playerid] = TextDrawCreate(314.443847, 290.210632, "_");
    TextDrawLetterSize(texttruck[3][playerid], 0.060444, -2.226110);
    TextDrawTextSize(texttruck[3][playerid], 123.777717, -174.222213);
    TextDrawAlignment(texttruck[3][playerid], 2);
    TextDrawColor(texttruck[3][playerid], 0);
    TextDrawUseBox(texttruck[3][playerid], true);
    TextDrawBoxColor(texttruck[3][playerid], 149);
    TextDrawSetShadow(texttruck[3][playerid], 0);
    TextDrawSetOutline(texttruck[3][playerid], 0);
    TextDrawFont(texttruck[3][playerid], 0);

    texttruck[4][playerid] = TextDrawCreate(247.111190, 274.773529, "HAA’ HA C‹OE† YPE");
    TextDrawLetterSize(texttruck[4][playerid], 0.283333, 1.072355);
    TextDrawAlignment(texttruck[4][playerid], 1);
    TextDrawColor(texttruck[4][playerid], -1);
    TextDrawSetShadow(texttruck[4][playerid], 0);
    TextDrawSetOutline(texttruck[4][playerid], 0);
    TextDrawBackgroundColor(texttruck[4][playerid], 51);
    TextDrawFont(texttruck[4][playerid], 2);
    TextDrawSetProportional(texttruck[4][playerid], 1);
    TextDrawSetSelectable(texttruck[4][playerid],1);
    //TextDrawTextSize(texttruck[4][playerid], 123.777717, -174.222213);
    TextDrawTextSize(texttruck[4][playerid], 470.000000, 13.000000);
    TextDrawSetSelectable(texttruck[4][playerid], 1);
    //

    Speedmetr0[playerid] = TextDrawCreate(623.000000, 344.000000, "_");
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr0[playerid], 255);
    TextDrawFont(Speedmetr0[playerid], 1);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr0[playerid], 1.200000, 5.700000);
    TextDrawColor(Speedmetr0[playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr0[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr0[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr0[playerid], 1);
    TextDrawUseBox(Speedmetr0[playerid], 1);
    TextDrawBoxColor(Speedmetr0[playerid], 842547711);
    TextDrawTextSize(Speedmetr0[playerid], 467.000000, -4.000000);

    Speedmetr1[playerid] = TextDrawCreate(621.000000, 346.000000, "_");
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr1[playerid], 255);
    TextDrawFont(Speedmetr1[playerid], 1);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr1[playerid], 1.150000, 7.399999);
    TextDrawColor(Speedmetr1[playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr1[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr1[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr1[playerid], 1);
    TextDrawUseBox(Speedmetr1[playerid], 1);
    TextDrawBoxColor(Speedmetr1[playerid], 170);
    TextDrawTextSize(Speedmetr1[playerid], 469.000000, 0.000000);

    Speedmetr2[playerid] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 508.000000, 349.000000, "120KM/C");
    PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, Speedmetr2[playerid], 255);
    PlayerTextDrawFont(playerid, Speedmetr2[playerid], 2);
    PlayerTextDrawLetterSize(playerid, Speedmetr2[playerid], 0.480000, 2.100000);
    PlayerTextDrawColor(playerid, Speedmetr2[playerid], -1);
    PlayerTextDrawSetOutline(playerid, Speedmetr2[playerid], 0);
    PlayerTextDrawSetProportional(playerid, Speedmetr2[playerid], 1);
    PlayerTextDrawSetShadow(playerid, Speedmetr2[playerid], 1);

    Speedmetr3[playerid] = TextDrawCreate(484.000000, 370.000000, "D=");
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr3[playerid], 255);
    TextDrawFont(Speedmetr3[playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr3[playerid], 0.340000, 2.100000);
    TextDrawColor(Speedmetr3[playerid], 1515870864);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr3[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr3[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr3[playerid], 1);

    Speedmetr4[playerid] = TextDrawCreate(523.000000, 370.000000, "(!)");
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr4[playerid], 255);
    TextDrawFont(Speedmetr4[playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr4[playerid], 0.390000, 2.100000);
    TextDrawColor(Speedmetr4[playerid], 1515870864);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr4[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr4[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr4[playerid], 1);

    Speedmetr5[playerid] = TextDrawCreate(597.000000, 350.000000, ">");
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr5[playerid], 255);
    TextDrawFont(Speedmetr5[playerid], 3);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr5[playerid], 0.480000, 2.100000);
    TextDrawColor(Speedmetr5[playerid], 1515870864);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr5[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr5[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr5[playerid], 1);

    Speedmetr6[playerid] = TextDrawCreate(485.000000, 350.000000, "<");
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr6[playerid], 255);
    TextDrawFont(Speedmetr6[playerid], 3);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr6[playerid], 0.480000, 2.100000);
    TextDrawColor(Speedmetr6[playerid], 1515870864);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr6[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr6[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr6[playerid], 1);

    Speedmetr7[playerid] = TextDrawCreate(559.000000, 373.000000, "0");
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr7[playerid], 255);
    TextDrawFont(Speedmetr7[playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr7[playerid], 0.480000, 0.800000);
    TextDrawColor(Speedmetr7[playerid], 1515870864);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr7[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr7[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr7[playerid], 1);

    /*Speedmetr8[playerid] = TextDrawCreate(559.000000, 375.000000, "0");
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr8[playerid], 255);
    TextDrawFont(Speedmetr8[playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr8[playerid], 0.480000, 1.600001);
    TextDrawColor(Speedmetr8[playerid], 1515870864);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr8[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr8[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr8[playerid], 1);*/

    Speedmetr9[playerid] = TextDrawCreate(593.000000, 368.000000, "0");
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr9[playerid], 255);
    TextDrawFont(Speedmetr9[playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr9[playerid], 0.400000, 2.499999);
    TextDrawColor(Speedmetr9[playerid], 1515870864);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr9[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr9[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr9[playerid], 1);

    Speedmetr10[playerid] = TextDrawCreate(595.000000, 374.000000, "E");
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr10[playerid], 255);
    TextDrawFont(Speedmetr10[playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr10[playerid], 0.270000, 1.300000);
    TextDrawColor(Speedmetr10[playerid], 1515870864);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr10[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr10[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr10[playerid], 1);

    Speedmetr11[playerid] = TextDrawCreate(547.000000, 397.000000, "12.0000km");
    TextDrawAlignment(Speedmetr11[playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr11[playerid], -1);
    TextDrawFont(Speedmetr11[playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr11[playerid], 0.340000, 1.600000);
    TextDrawColor(Speedmetr11[playerid], -103);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr11[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr11[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr11[playerid], 0);

    /*          ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÁÅÍÇÈÍÀ ÏÐßÌÎ ÍÀ ÈÍÄÅÊÀÒÎÐÅ                 */
    Speedmetr12[playerid] = TextDrawCreate(565.000000, 378.000000, "0");
    TextDrawAlignment(Speedmetr12[playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr12[playerid], 255);
    TextDrawFont(Speedmetr12[playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr12[playerid], 0.230000, 1.100000);
    TextDrawColor(Speedmetr12[playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr12[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr12[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr12[playerid], 1);

    ///////
    pgruz1[playerid] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 547.000000, 369.000000, "0");
    PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid,pgruz1[playerid], 255);
    PlayerTextDrawFont(playerid,pgruz1[playerid], 1);
    PlayerTextDrawLetterSize(playerid,pgruz1[playerid], 0.500000, 1.500000);
    PlayerTextDrawColor(playerid,pgruz1[playerid], 7602175);
    PlayerTextDrawSetOutline(playerid,pgruz1[playerid], 0);
    PlayerTextDrawSetProportional(playerid,pgruz1[playerid], 1);
    PlayerTextDrawSetShadow(playerid,pgruz1[playerid], 1);

    pgruz2[playerid] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 566.000000, 385.000000, "0");
    PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid,pgruz2[playerid], 255);
    PlayerTextDrawFont(playerid,pgruz2[playerid], 1);
    PlayerTextDrawLetterSize(playerid,pgruz2[playerid], 0.500000, 1.500000);
    PlayerTextDrawColor(playerid,pgruz2[playerid], 7602175);
    PlayerTextDrawSetOutline(playerid,pgruz2[playerid], 0);
    PlayerTextDrawSetProportional(playerid,pgruz2[playerid], 1);
    PlayerTextDrawSetShadow(playerid,pgruz2[playerid], 1);

    // çàïðàâêà
    zapravkai[0][playerid] = TextDrawCreate(592.000000, 246.000000, "10L");
    TextDrawAlignment(zapravkai[0][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(zapravkai[0][playerid], 255);
    TextDrawFont(zapravkai[0][playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(zapravkai[0][playerid], 0.319999, 1.600000);
    TextDrawColor(zapravkai[0][playerid], 7602175);
    TextDrawSetOutline(zapravkai[0][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(zapravkai[0][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(zapravkai[0][playerid], 1);

    zapravkai[1][playerid] = TextDrawCreate(579.000000, 261.000000, "10000P");
    TextDrawAlignment(zapravkai[1][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(zapravkai[1][playerid], 255);
    TextDrawFont(zapravkai[1][playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(zapravkai[1][playerid], 0.319999, 1.600000);
    TextDrawColor(zapravkai[1][playerid], 7602175);
    TextDrawSetOutline(zapravkai[1][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(zapravkai[1][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(zapravkai[1][playerid], 1);
    return 1;
}

Спойлер

public OnPlayerRequestClass( playerid, classid )
{
    if( GetPVarInt( playerid, "gLogged" ) )
        return SpawnPlayer( playerid );
        
    ClearVar();
    
    // anti-sobeit
    new player_key[64 + 1];
    gpci(playerid, player_key, sizeof(player_key));
    for(new i = 0; i < sizeof(g_forbidden_soft_keys); i++)
    {
        if(strcmp(player_key, g_forbidden_soft_keys) == 0)
        {
            Kick(playerid);
            return 1;
        }
    }

    InterpolateCameraPos(playerid, -144.175155, 562.577758, 63.700851, 215.549194, 816.759948, 51.156696, 50000);
    InterpolateCameraLookAt(playerid, -141.301727, 565.752197, 61.118896, 211.606307, 814.076477, 49.655815, 30000);

    GetPlayerName(playerid, pInfo[playerid][pName], MAX_PLAYER_NAME);

    mysql_format:str_small( "SELECT ID, Active, Retest, Ban, Pass FROM `" #DB_ACCOUNTS "` WHERE `Name` = '%s' LIMIT 1", pInfo[playerid][pName]);
    mysql_tquery( mysql_connect_ID, str_small, "OnPlayerFind", "i", playerid );

    GetPlayerIp( playerid, pInfo[playerid][pIP], 17 );
    
    format:str_small("" #C_LIGHTBLUE "[CONNECT] %s[%d] - %s",pInfo[playerid][pName],playerid,pInfo[playerid][pIP]);
    SAMT(COLOR_WHITE, str_small, 3);
    str_small[0] = EOS;
    
    mysql_format:str_small( "SELECT `ip` FROM `bans` WHERE `ip` = '%s' LIMIT 1", pInfo[playerid][pIP] );
    mysql_tquery( mysql_connect_ID, str_small, "OnPlayerBannedIp","i", playerid );
    return 1;
}

 

18 минут назад, MuhammadPawn сказал:

@Lorenzo ну опять ж, камера улетает куда-то... и AddPlayerClass в OnGameModeInit есть?

Нету

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Lorenzo добавь 

AddPlayerClass(0, 1958.33, 1343.12, 15.36, 269.15, 26, 36, 28, 150, 0, 0);

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@MuhammadPawn Спасибо! Вы меня спасли, все теперь работает

Заметка от MuhammadPawn , создано

Тема закрыта. Вследующий раз нажимайте на галочку в левом углу около ответа если он вам помог.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • Nate_Weny
   By Nate_Weny
   Компиляция: 
   C:\Users\Àäìèí\Desktop\enerhy\gamemodes\evolution.pwn(57653) : error 021: symbol already defined: "pc_cmd_goadminka"
   C:\Users\Àäìèí\Desktop\enerhy\gamemodes\evolution.pwn(57654) : warning 211: possibly unintended assignment
   C:\Users\Àäìèí\Desktop\enerhy\gamemodes\evolution.pwn(57665) : loose indentation
   C:\Users\Àäìèí\Desktop\enerhy\gamemodes\evolution.pwn(57669) : loose indentation
   Нашел команду сделал в мод, поменял пару параметров. Вылазит эта ошибка.
   Код:
   new adminkaon[MAX_PLAYERS]; new adminka; cmd:adminkaon(playerid, params[]) {         new adminaa[64];         if(PlayerInfo[playerid][pAlcoInvenxua] <= 12) return SendClientMessage(playerid, 0xBFC0C2FF, "Òû íå ìîæåøü èñïîëüçîâàòü ýòó êîìàíäó!");         if(sscanf(params,"i",params[0])) return SendClientMessage(playerid, -1, "Ââåäèòå /adminkaon [óðîâåíü]");         SetTimer("adminkaoon", 3000, 0);         adminka = params[0];         SendClientMessage(playerid, 0xFF0000, "Âû óñïåøíî çàïóñòèëè ðàçäà÷ó àäìèíêè");         format(adminaa,sizeof(adminaa),"Âíèìàíèå! Ðàçäà÷à àäìèíêè %s óðîâíÿ íà÷àëàñü!",params[0]);         SendClientMessageToAll(0xFFAAAA,adminaa);         return 1; } cmd:goadminka(playerid, params[]) {         if(adminkaon[playerid] = 0) return 1;         PlayerInfo[playerid][pAlcoInvenxua] = adminka;         SendClientMessage(playerid, 0xFF0000, "Ïîçäðàâëÿåì! Âû ïîëó÷èëè àäìèíêó. Ââåäèòå /alogin!");         return 1; } forward adminkaoon(playerid); public adminkaoon(playerid) {         for(new p; p < GetMaxPlayers(); p++)         {                 if(!IsPlayerConnected(p))continue;         {                         adminkaon[playerid] = 1;                 }         }     return 1; }  
  • Антон Нолмадов
   By Антон Нолмадов


   Просмотр файла ATOM ROLEPLAY | 0.3.7 ОРИГИНАЛ ОТ ВЛАДЕЛЬЦА
   И снова всем здраствуйте, сегодня в продажу входит игровой мод моего бывшего сервера Atom RolePlay 0.3.7 
   Что входит в продажу:
    
   Мод -
   Сборка сервера с худом -
   Сайт -
   Форум -
   Оформление вк
    
   Вкратце про функционал мода: 
   Система домов. 
   Система бизнеса. 
   Система атм. 
   Система радаров. 
   Система транспорта. 
   Система квестов. 
   Есть водный салон где каждый игрок сможет себе покупать лодку и яхту. 
   Есть воздушный транспорт. 
   Мод сделан под бонусник (точнее переделан), многие товары (яхты, автомобили, самолеты, скины) за донат.
    
   ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!!!      ПОСЛЕ ПОКУПКИ ИГРОВОГО МОДА ОТПИШИТЕ МНЕ В ВК vk.com/jakenolman (НЕ РЕКЛАМА)
   Добавил Антон Нолмадов Добавлено 23.06.2021 Категория Моды Автор Anton Nolmadov  
  • Антон Нолмадов
   By Антон Нолмадов


   Просмотр файла SUPREME ROLEPLAY | CRMP 0.3.e
   И снова всем здраствуйте, сегодня в продажу входит игровой мод сервера Supreme RolePlay 0.3.e
   Что входит в продажу:
    
   Мод -
   Мод-пак
   Оформление вк
    
   Вкратце про функционал мода: 
   Система домов. 
   Система бизнеса. 
   Система атм. 
   Система радаров. 
   Система транспорта. 
   Система квестов. 
   Есть водный салон где каждый игрок сможет себе покупать лодку и яхту.
   Покупка вертолёта
   Личный мапинг
   Красивая карта 
   Много систем в фракциях
   Система тюнинга
   Есть воздушный транспорт. 
   Мод сделан под бонусник, многие товары (яхты, автомобили, самолеты, скины) за донат.
   Данный мод продавался примерной ценой 1000+
    
   ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!!!      ПОСЛЕ ПОКУПКИ ИГРОВОГО МОДА ОТПИШИТЕ МНЕ В ВК vk.com/jakenolman (НЕ РЕКЛАМА)
   Добавил Антон Нолмадов Добавлено 23.06.2021 Категория Моды Автор Anton Nolmadov  
  • Антон Нолмадов
   By Антон Нолмадов
   И снова всем здраствуйте, сегодня в продажу входит игровой мод сервера Supreme RolePlay 0.3.e
   Что входит в продажу:
    
   Мод -
   Мод-пак
   Оформление вк
    
   Вкратце про функционал мода: 
   Система домов. 
   Система бизнеса. 
   Система атм. 
   Система радаров. 
   Система транспорта. 
   Система квестов. 
   Есть водный салон где каждый игрок сможет себе покупать лодку и яхту.
   Покупка вертолёта
   Личный мапинг
   Красивая карта 
   Много систем в фракциях
   Система тюнинга
   Есть воздушный транспорт. 
   Мод сделан под бонусник, многие товары (яхты, автомобили, самолеты, скины) за донат.
   Данный мод продавался примерной ценой 1000+
    
   ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!!!      ПОСЛЕ ПОКУПКИ ИГРОВОГО МОДА ОТПИШИТЕ МНЕ В ВК vk.com/jakenolman (НЕ РЕКЛАМА)
  • Антон Нолмадов
   By Антон Нолмадов
   И снова всем здраствуйте, сегодня в продажу входит игровой мод моего бывшего сервера Atom RolePlay 0.3.7 
   Что входит в продажу:
    
   Мод -
   Сборка сервера с худом -
   Сайт -
   Форум -
   Оформление вк
    
   Вкратце про функционал мода: 
   Система домов. 
   Система бизнеса. 
   Система атм. 
   Система радаров. 
   Система транспорта. 
   Система квестов. 
   Есть водный салон где каждый игрок сможет себе покупать лодку и яхту. 
   Есть воздушный транспорт. 
   Мод сделан под бонусник (точнее переделан), многие товары (яхты, автомобили, самолеты, скины) за донат.
    
   ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!!!      ПОСЛЕ ПОКУПКИ ИГРОВОГО МОДА ОТПИШИТЕ МНЕ В ВК vk.com/jakenolman (НЕ РЕКЛАМА)