Sign in to follow this  
Followers 0
RASTAMAN

«Интерьер магазина 24/7». Ретекстур

2 posts in this topic

«Интерьер магазина 24/7». 
 

Спойлер

0Oao6g1NhV8.thumb.jpg.4b200a08c5ed10fa89b4d7e1029aa1ff.jpgCMxRFCWCyOw.thumb.jpg.fed78899e8f621d40160cf06542269ec.jpgDLdXJcxkmOM.thumb.jpg.505251f7bbbccc96c5bd2bb3aea356e6.jpgkjdQ3QudHrY.thumb.jpg.b0b6a14d8a635503555ff6ce48060648.jpg

Спойлер


//Objects////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
new tmpobjid;
tmpobjid = CreateDynamicObject(19071, 595.254089, 73.361351, 380.665008, 0.000000, 180.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2067, "tyk_hummer", "hum_plitka2", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19354, 576.015686, 73.123756, 383.332000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1940, "mahmutil_bar", "wallpaper_06", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19354, 576.015686, 76.320503, 383.332000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1940, "mahmutil_bar", "wallpaper_06", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19354, 576.015686, 79.530998, 383.332000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1940, "mahmutil_bar", "wallpaper_06", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19354, 576.015686, 82.733596, 383.332000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1940, "mahmutil_bar", "wallpaper_06", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19354, 576.015686, 85.927001, 383.332000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1940, "mahmutil_bar", "wallpaper_06", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19354, 577.671081, 87.434638, 383.332000, 0.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1940, "mahmutil_bar", "wallpaper_06", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19354, 580.863708, 87.434600, 383.332000, 0.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1940, "mahmutil_bar", "wallpaper_06", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19354, 577.528869, 71.598602, 383.332000, 0.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1940, "mahmutil_bar", "wallpaper_06", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19354, 580.725891, 71.598602, 383.332000, 0.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1940, "mahmutil_bar", "wallpaper_06", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19354, 591.978759, 85.862297, 383.332000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1940, "mahmutil_bar", "wallpaper_06", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19354, 591.978820, 82.660400, 383.332000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1940, "mahmutil_bar", "wallpaper_06", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19354, 591.978820, 79.460403, 383.332000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1940, "mahmutil_bar", "wallpaper_06", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19354, 591.978820, 76.260200, 383.332000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1940, "mahmutil_bar", "wallpaper_06", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19354, 591.978820, 73.059997, 383.332000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1940, "mahmutil_bar", "wallpaper_06", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1938, 574.205200, 85.906799, 382.352111, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2601, "sch1195_tex", "1195_clearwall", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1938, 574.205200, 82.865798, 382.352111, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2601, "sch1195_tex", "1195_clearwall", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1587, 576.537170, 82.186218, 382.879821, 0.000000, 180.000000, -90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2297, "TVtower", "OSTower_carpet", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1587, 576.537170, 83.887603, 382.879791, 0.000000, 180.000000, -90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2297, "TVtower", "OSTower_carpet", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1587, 576.537170, 85.585601, 382.879791, 0.000000, 180.000000, -90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2297, "TVtower", "OSTower_carpet", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1587, 576.537170, 87.266601, 382.879791, 0.000000, 180.000000, -90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2297, "TVtower", "OSTower_carpet", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1587, 576.537170, 82.186218, 381.866607, 0.000000, 180.000000, -90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2297, "TVtower", "OSTower_carpet", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1587, 576.537170, 83.897903, 381.866607, 0.000000, 180.000000, -90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2297, "TVtower", "OSTower_carpet", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1587, 576.537170, 85.569900, 381.866607, 0.000000, 180.000000, -90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2297, "TVtower", "OSTower_carpet", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1587, 576.537170, 87.290397, 381.866607, 0.000000, 180.000000, -90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2297, "TVtower", "OSTower_carpet", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19087, 576.550903, 85.896301, 383.597290, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2297, "TVtower", "OSTower_carpet", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19087, 576.550903, 85.279701, 383.597290, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2297, "TVtower", "OSTower_carpet", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19087, 576.550903, 84.196296, 383.597290, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2297, "TVtower", "OSTower_carpet", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19087, 576.550903, 82.496498, 383.597290, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2297, "TVtower", "OSTower_carpet", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19087, 576.550903, 81.916000, 383.597290, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2297, "TVtower", "OSTower_carpet", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19087, 576.550903, 83.591499, 383.597290, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2297, "TVtower", "OSTower_carpet", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10170, 576.454162, 78.986213, 381.676330, 0.000000, 0.000000, -90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10200, 581.204040, 85.617942, 381.620330, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 4, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19466, 580.691589, 72.800491, 381.508300, -90.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1907, "mahhousepack", "cof_wind1", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19466, 580.691589, 77.355697, 381.508300, -90.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1907, "mahhousepack", "cof_wind1", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19466, 580.691589, 81.858200, 381.508300, -90.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1907, "mahhousepack", "cof_wind1", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19466, 580.691589, 86.241897, 381.508300, -90.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1907, "mahhousepack", "cof_wind1", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10200, 582.129699, 85.617897, 381.620300, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 4, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10200, 583.048583, 85.617897, 381.620300, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 4, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10200, 581.202270, 81.282043, 381.630554, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 4, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10200, 582.125976, 81.281997, 381.630615, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 4, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10200, 583.052612, 81.281997, 381.630615, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 4, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10200, 581.205322, 76.747596, 381.630615, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 4, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10200, 582.125976, 76.747596, 381.630615, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 4, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10200, 583.047302, 76.747596, 381.630615, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 4, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10200, 581.192749, 73.399612, 381.630615, 0.000000, 0.000000, 180.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 4, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10200, 582.123474, 73.399597, 381.630615, 0.000000, 0.000000, 180.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 4, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10200, 583.042907, 73.399597, 381.630615, 0.000000, 0.000000, 180.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 4, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19466, 581.775390, 78.375602, 381.508300, -90.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1907, "mahhousepack", "cof_wind1", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19466, 581.747436, 82.947883, 381.508300, -90.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1907, "mahhousepack", "cof_wind1", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10101, 586.381103, 87.352752, 382.873138, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1930, 582.802124, 71.644256, 381.662109, 90.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2440, "pochtamt_bob88", "glass1-1", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19354, 586.397888, 71.598602, 383.342132, 0.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1940, "mahmutil_bar", "wallpaper_06", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19354, 591.689819, 71.598602, 383.332000, 0.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1940, "mahmutil_bar", "wallpaper_06", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1930, 589.625305, 71.644302, 381.662109, 90.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2440, "pochtamt_bob88", "glass1-1", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1930, 582.834228, 87.362007, 381.662109, 90.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2440, "pochtamt_bob88", "glass1-1", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19354, 586.456115, 87.434600, 383.332000, 0.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1940, "mahmutil_bar", "wallpaper_06", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19354, 591.961975, 87.434600, 383.332000, 0.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1940, "mahmutil_bar", "wallpaper_06", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1930, 588.246704, 87.361999, 381.662109, 90.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2440, "pochtamt_bob88", "glass1-1", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10101, 586.381103, 81.506797, 382.873107, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10101, 586.381103, 76.503196, 382.873107, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10101, 586.381103, 71.674003, 382.873107, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10101, 591.866699, 73.037719, 382.873107, 0.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10101, 591.872924, 85.981201, 382.873107, 0.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 2200, "mentovka_int", "ment_wood2", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19429, 591.594116, 76.364753, 382.039398, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1904, "mahhouse1inttex", "mah_privatehouse_roomwall1", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19429, 591.594116, 77.952697, 382.039398, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1904, "mahhouse1inttex", "mah_privatehouse_roomwall1", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19429, 591.594116, 79.529197, 382.039398, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1904, "mahhouse1inttex", "mah_privatehouse_roomwall1", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19429, 591.594116, 81.112396, 382.039398, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1904, "mahhouse1inttex", "mah_privatehouse_roomwall1", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19429, 591.594116, 82.695602, 382.039398, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1904, "mahhouse1inttex", "mah_privatehouse_roomwall1", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19429, 591.594116, 83.858100, 382.039398, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1904, "mahhouse1inttex", "mah_privatehouse_roomwall1", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1587, 591.527526, 76.422660, 382.908843, 180.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2601, "sch1195_tex", "1195_clearwall", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1587, 591.527526, 78.571998, 382.908813, 180.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2601, "sch1195_tex", "1195_clearwall", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1587, 591.527526, 80.811798, 382.908813, 180.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2601, "sch1195_tex", "1195_clearwall", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1587, 591.527526, 83.149902, 382.908813, 180.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2601, "sch1195_tex", "1195_clearwall", 0x00000000);
tmpobjid = CreateDynamicObject(19071, 588.163085, 77.907249, 385.972991, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 2176, "mah_industri2", "gunboard", 0x00000000);
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
tmpobjid = CreateDynamicObject(1569, 577.006591, 87.360641, 381.633972, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1569, 579.971679, 87.360603, 381.634002, 0.000000, 0.000000, 180.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10236, 580.911926, 85.612930, 381.562286, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10236, 580.911926, 81.266296, 381.562286, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10236, 580.911926, 76.731903, 381.562286, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10236, 580.911926, 72.182197, 381.562286, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10236, 582.340087, 78.605957, 381.562286, 0.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10236, 582.361755, 83.140197, 381.562286, 0.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1671, 581.213317, 82.417503, 382.063079, 0.000000, 0.000000, 50.819988, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1671, 581.278930, 86.878517, 382.063079, 0.000000, 0.000000, 50.819988, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1671, 581.198547, 77.778198, 382.063079, 0.000000, 0.000000, 50.819988, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1671, 581.300842, 72.090652, 382.063079, 0.000000, 0.000000, 141.659973, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1514, 581.341491, 85.658287, 382.773223, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(367, 585.220520, 87.003509, 382.139038, 0.000000, 7.000000, -30.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(18632, 586.901367, 71.994583, 382.105438, 89.000000, 90.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(18645, 585.357666, 87.132698, 383.139160, 0.000000, 0.000000, -90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1543, 585.299255, 81.672286, 382.546752, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(3017, 585.739746, 81.418426, 382.557342, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(18635, 586.713623, 81.368110, 382.519927, 90.000000, -90.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1668, 591.746826, 84.807968, 382.684539, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(4416, 582.396728, 71.600372, 384.807250, 0.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(4416, 584.737304, 71.600402, 384.807312, 0.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(4416, 588.065979, 71.600402, 384.807312, 0.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(4416, 590.129211, 71.600402, 384.807312, 0.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(4416, 582.500732, 87.413002, 384.807250, 0.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(4416, 584.791076, 87.413002, 384.807312, 0.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(4416, 588.121582, 87.413002, 384.807312, 0.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(4416, 590.259094, 87.413002, 384.807312, 0.000000, 0.000000, 90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10009, 576.422058, 76.434288, 381.662689, 0.000000, 0.000000, -270.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10010, 576.566223, 75.387718, 382.740295, 0.000000, 0.000000, -270.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10011, 576.522033, 74.278121, 382.740295, 0.000000, 0.000000, -270.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10012, 576.477416, 73.155639, 382.036926, 0.000000, 0.000000, -270.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10174, 576.484191, 72.090843, 382.169647, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1938, 593.853088, 83.120193, 382.540985, 0.000000, 0.000000, 180.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1938, 593.853088, 80.118598, 382.540985, 0.000000, 0.000000, 180.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1938, 593.853088, 77.080497, 382.540985, 0.000000, 0.000000, 180.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10012, 591.847778, 74.991950, 382.075103, 0.000000, 0.000000, -90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10092, 591.595703, 82.686859, 381.162963, 0.000000, -90.000000, -90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10092, 591.595092, 80.415672, 381.162963, 0.000000, -90.000000, -90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10092, 591.590454, 78.138397, 381.162963, 0.000000, -90.000000, -90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10092, 591.593933, 77.189781, 381.162963, 0.000000, -90.000000, -90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(18645, 585.918701, 87.143058, 383.139160, 0.000000, 0.000000, -90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(18645, 586.502990, 87.181060, 383.139160, 0.000000, 0.000000, -90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(18645, 587.105895, 87.197647, 383.139160, 0.000000, 0.000000, -90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(366, 585.727966, 87.238197, 382.471801, 0.000000, -47.000000, -179.339889, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(366, 586.650939, 87.211402, 382.471801, 0.000000, -47.000000, -179.339889, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(366, 587.653747, 87.139686, 382.471801, 0.000000, -47.000000, -179.339889, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(367, 585.882263, 87.007781, 382.139038, 0.000000, 7.000000, -30.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(367, 586.401611, 87.047622, 382.139038, 0.000000, 7.000000, -30.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(367, 586.954345, 86.973503, 382.139038, 0.000000, 7.000000, -30.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1514, 581.288024, 81.218818, 382.773223, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1514, 581.279724, 76.733528, 382.773223, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1514, 581.374328, 73.477653, 382.773193, 0.000000, 0.000000, 180.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(3017, 586.971008, 81.408546, 383.056335, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1543, 585.582336, 81.722923, 382.546752, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1543, 585.864440, 81.673179, 382.546752, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1543, 586.125671, 81.768493, 382.546752, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1543, 586.395874, 81.673767, 382.546752, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1543, 586.676086, 81.773742, 382.546752, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1543, 586.935058, 81.621696, 382.546752, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1543, 587.160095, 81.767768, 382.546752, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1543, 587.454284, 81.696166, 382.546752, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1520, 585.328552, 81.756553, 383.086486, 0.000000, 0.000000, -85.140007, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1520, 585.641357, 81.678390, 383.086486, 0.000000, 0.000000, -85.140007, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1520, 586.015136, 81.768569, 383.086486, 0.000000, 0.000000, -85.140007, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1520, 586.441223, 81.659576, 383.086486, 0.000000, 0.000000, -85.140007, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1520, 586.761596, 81.784027, 383.086486, 0.000000, 0.000000, -85.140007, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1520, 587.071411, 81.622276, 383.086486, 0.000000, 0.000000, -85.140007, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1520, 587.357971, 81.776031, 383.086486, 0.000000, 0.000000, -85.140007, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1487, 585.380981, 81.657981, 383.726501, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1487, 585.766052, 81.709373, 383.726501, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1487, 586.202209, 81.636611, 383.726501, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1487, 586.534179, 81.761253, 383.726501, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1487, 586.845275, 81.623687, 383.726501, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1487, 587.236755, 81.713653, 383.726501, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10269, 587.529785, 76.690902, 382.677612, 0.000000, 0.000000, -47.819999, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10269, 587.108459, 76.643730, 382.677612, 0.000000, 0.000000, -47.819999, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10269, 586.654724, 76.717292, 382.677612, 0.000000, 0.000000, -47.819999, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10269, 586.182006, 76.672378, 382.677612, 0.000000, 0.000000, -94.380012, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10269, 585.735229, 76.663772, 382.677612, 0.000000, 0.000000, -94.380012, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10269, 585.252441, 76.681266, 382.677612, 0.000000, 0.000000, -94.380012, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1546, 585.238159, 81.377090, 383.111267, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1546, 585.447204, 81.257553, 383.111267, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1546, 585.689453, 81.369712, 383.111267, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1546, 585.945800, 81.219253, 383.111267, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1546, 586.144958, 81.342773, 383.111267, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10015, 587.398315, 76.679428, 383.102355, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10015, 587.117187, 76.624740, 383.102355, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10015, 586.895263, 76.749496, 383.102355, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10015, 586.653869, 76.610519, 383.102355, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10015, 586.408752, 76.762916, 383.102355, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10015, 586.213745, 76.599571, 383.102355, 0.000000, 0.000000, -68.940010, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10015, 585.989135, 76.780166, 383.102355, 0.000000, 0.000000, -68.940010, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10015, 585.760620, 76.585807, 383.102355, 0.000000, 0.000000, -68.940010, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10015, 585.531311, 76.731956, 383.102355, 0.000000, 0.000000, -68.940010, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10015, 585.216857, 76.632476, 383.102355, 0.000000, 0.000000, -68.940010, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(18632, 586.853881, 71.918777, 382.553131, 89.000000, 90.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(18632, 586.853881, 71.918777, 383.564971, 89.000000, 90.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(18632, 586.853881, 71.918777, 383.034973, 89.000000, 90.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1668, 591.635131, 85.154426, 382.684539, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1668, 591.833007, 85.595527, 382.684539, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1668, 591.636413, 85.757377, 382.684539, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1668, 591.758544, 86.150962, 382.684539, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1668, 591.597839, 86.356468, 382.684539, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1668, 591.775390, 86.594657, 382.684539, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1668, 591.572937, 86.816223, 382.684539, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1668, 591.715148, 87.211746, 382.684539, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1520, 591.680236, 87.152313, 383.086486, 0.000000, 0.000000, -85.140007, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1520, 591.752746, 86.779876, 383.086486, 0.000000, 0.000000, -85.140007, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1520, 591.636962, 86.415756, 383.086486, 0.000000, 0.000000, -85.140007, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1520, 591.794189, 86.137191, 383.086486, 0.000000, 0.000000, -85.140007, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1520, 591.634521, 85.932037, 383.086486, 0.000000, 0.000000, -85.140007, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1520, 591.722595, 85.603050, 383.086486, 0.000000, 0.000000, -85.140007, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1520, 591.557800, 85.274406, 383.086486, 0.000000, 0.000000, -85.140007, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1520, 591.728027, 85.014892, 383.086486, 0.000000, 0.000000, -85.140007, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(18635, 587.450927, 81.430526, 382.519927, 90.000000, -90.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(18635, 587.433532, 76.432769, 382.519927, 90.000000, -90.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(18635, 586.651550, 76.413368, 382.519927, 90.000000, -90.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(18635, 585.810424, 76.413146, 382.519927, 90.000000, -90.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(18634, 587.136535, 76.281547, 383.049285, 0.000000, 90.000000, 76.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(18634, 585.877075, 76.297233, 383.049285, 0.000000, 90.000000, 76.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10241, 583.172363, 76.644157, 382.868835, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10241, 583.180541, 73.401832, 382.868835, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10241, 583.059265, 81.260673, 382.868835, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(10241, 583.091918, 85.613822, 382.868835, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1349, 580.116882, 72.650558, 382.184570, 0.000000, 0.000000, -94.860008, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1349, 579.208679, 72.446319, 382.184570, 0.000000, 0.000000, -94.860008, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1349, 580.126281, 77.438423, 382.184570, 0.000000, 0.000000, -94.860008, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1349, 586.574768, 80.616706, 382.184570, 0.000000, 0.000000, -2.039999, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1349, 589.788452, 86.913787, 382.184570, 0.000000, 0.000000, -2.039999, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1349, 590.059265, 72.454277, 382.184570, 0.000000, 0.000000, 167.759963, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1666, 587.134277, 71.877731, 382.118957, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1666, 587.382751, 71.774749, 382.118957, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1666, 587.422607, 72.022148, 382.118957, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1666, 587.072021, 71.813362, 382.599151, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1666, 587.317199, 71.900070, 382.599151, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1666, 587.521301, 71.802597, 382.599151, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1666, 587.521301, 71.802597, 383.082763, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1666, 587.306091, 71.807853, 383.082763, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1666, 587.194213, 71.936897, 383.082763, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1666, 587.194213, 71.936897, 383.601501, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1666, 587.359741, 71.825111, 383.601501, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1666, 587.552551, 71.974990, 383.601501, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1738, 591.765991, 73.934097, 382.562408, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1738, 591.695434, 72.566596, 382.562408, 0.000000, 0.000000, -3.059999, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1487, 585.374755, 76.669731, 383.726501, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1487, 585.731323, 76.605247, 383.726501, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1487, 586.145263, 76.797393, 383.726501, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1487, 586.556823, 76.573173, 383.726501, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1487, 586.699645, 76.801063, 383.726501, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1487, 587.123657, 76.572448, 383.726501, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1487, 587.390197, 76.776046, 383.726501, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1520, 585.390869, 76.186538, 382.130218, 0.000000, 0.000000, -85.140007, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1520, 585.681457, 76.328292, 382.130218, 0.000000, 0.000000, -85.140007, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1520, 586.061218, 76.075576, 382.130218, 0.000000, 0.000000, -85.140007, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1520, 586.433532, 76.401969, 382.130218, 0.000000, 0.000000, -85.140007, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1520, 586.955383, 76.183616, 382.130218, 0.000000, 0.000000, -85.140007, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1520, 587.264282, 76.229827, 382.130218, 0.000000, 0.000000, -85.140007, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1546, 591.707580, 74.132057, 383.111267, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1546, 591.612976, 73.870040, 383.111267, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1546, 591.780578, 73.513389, 383.111267, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1546, 591.582580, 73.409286, 383.111267, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1546, 591.650878, 73.010597, 383.111267, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1546, 591.551391, 72.643272, 383.111267, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1546, 591.689331, 72.429458, 383.111267, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1546, 591.769775, 72.043853, 383.111267, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1546, 591.596618, 71.999259, 383.111267, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(1349, 581.313110, 84.775253, 382.184570, 0.000000, 0.000000, -182.459976, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(3074, 584.769592, 71.535011, 381.663513, 0.000000, 0.000000, -90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);
tmpobjid = CreateDynamicObject(3074, 584.334045, 87.528701, 381.663513, 0.000000, 0.000000, -90.000000, -1, -1, -1, 300.00, 300.00);

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Продуктов на полках мало, а кассовых аппаратов много) А так, годно

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Your content will need to be approved by a moderator

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting

  Only 75 emoticons maximum are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

Loading...
Sign in to follow this  
Followers 0

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • Radmiz
   By Radmiz
       if(pickupid == sadpick){         if(GetPVarInt(playerid,"Sadov") == 0) {             SetPVarInt(playerid,"Sadov", 1);             SetPlayerSkin(playerid, 73);             SetPlayerCheckpoint(playerid,2157.0464,-1707.6362,15.0859,3.0);               SendClientMessage(playerid,0x00ff39,"Âû óñòðîèëèñü íà ðàáîòó ñàäîâíèêà");               SendClientMessage(playerid,0xfeff00,"Çà 1 ïîñàæàíûé êóñò âàì áóäóò ïëàòèòü ïî 345$");         }         else {             PI[playerid][pCash] += GetPVarInt(playerid,"SadovM")*345;             SetPlayerSkin(playerid,PI[playerid][pSkin]);             ClearAnimations(playerid);             DeletePVar(playerid,"Sadov");             DeletePVar(playerid,"SadovM");             DeletePVar(playerid,"SadovW");             SendClientMessage(playerid,0xff0000,"Âû óâîëèëèñü ñ ðàáîòû ñàäîâíèêà");             DisablePlayerCheckpoint(playerid);  
   я хз что за иероглифы
  • _bogdan_
   By _bogdan_
   Доброго времени суток, такой вопрос, кто сталкивался с такой же проблемой?
    
   Error reporting going to be applied. GTA_ERROR_ATTEMPT_TO_LOAD_OBJECT_INSTANCE_WITH_UNDEFINED_ID enabled. GTA_ERROR_MODEL_DOES_NOT_HAVE_COLLISION_LOADED enabled. GTA_ERROR_IMG_ARCHIVE_NEEDS_REBUILDING enabled. Error reporting is applied now. Я так понимаю нету каких то обьектов.
   Подскажите пожалуйста. За ранее огромное спасибо.
  • F0urdeuces
   By F0urdeuces
   Всем привет , как сделать чтобы в парковку только мог человек с определяемой фракцией