Рекомендованные сообщенияНе найдено.

1 post in this topic

Здравствуйте, как сделать систему анти-блат? Тоесть /showall.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • Radmiz
   By Radmiz
       if(pickupid == sadpick){         if(GetPVarInt(playerid,"Sadov") == 0) {             SetPVarInt(playerid,"Sadov", 1);             SetPlayerSkin(playerid, 73);             SetPlayerCheckpoint(playerid,2157.0464,-1707.6362,15.0859,3.0);               SendClientMessage(playerid,0x00ff39,"Âû óñòðîèëèñü íà ðàáîòó ñàäîâíèêà");               SendClientMessage(playerid,0xfeff00,"Çà 1 ïîñàæàíûé êóñò âàì áóäóò ïëàòèòü ïî 345$");         }         else {             PI[playerid][pCash] += GetPVarInt(playerid,"SadovM")*345;             SetPlayerSkin(playerid,PI[playerid][pSkin]);             ClearAnimations(playerid);             DeletePVar(playerid,"Sadov");             DeletePVar(playerid,"SadovM");             DeletePVar(playerid,"SadovW");             SendClientMessage(playerid,0xff0000,"Âû óâîëèëèñü ñ ðàáîòû ñàäîâíèêà");             DisablePlayerCheckpoint(playerid);  
   я хз что за иероглифы