Рекомендованные сообщенияНе найдено.

9 posts in this topic

B чем проблемма ребят, не сохраняются префиксы базе данных mysql

Спойлер

        case 3014:
        {
            if(response)
            {
                strmid(PlayerInfo[GetPVarInt(playerid,"idPrefix")][aPrefix], inputtext, 0, strlen(inputtext), 255);
                SCMF(playerid, -1, "Âû èçìåíèëè %s'ó ïðåôèêñ íà %s.",PlayerInfo[GetPVarInt(playerid,"idPrefix")][pNames],PlayerInfo[GetPVarInt(playerid,"idPrefix")][aPrefix]);
            }
            else return 1;
        }

Спойлер

stock OnPlayerSaveAccount(playerid)
{
    if(PlayerInfo[playerid][pLogin] != true) return print("Îøèáêà ñîõðàíåíèÿ | Èãðîê íå àâòîðèçîâàí");
    new string[340];
    mysql_format(connects,string,340,"UPDATE `accounts` SET `pFuelcar` = '%f',`pFuelcar1` = '%f',`pFuelcar2` = '%f',`pCash` = '%d',`pMuteTime` = '%d',`pRMuteTime` = '%d',`pChar` = '%d', `pPrisonTime` = '%d', `pJailTime` = '%d', `pJailed` = '%d', `pPm` = '%d', `aPrefix` = '%s' WHERE `id` = '%i'",
    PlayerInfo[playerid][pFuelCar][0],PlayerInfo[playerid][pFuelCar][1],PlayerInfo[playerid][pFuelCar][2],PlayerInfo[playerid][pCash],PlayerInfo[playerid][pMuteTime],PlayerInfo[playerid][pRMuteTime],PlayerInfo[playerid][pChar],
    PlayerInfo[playerid][pPrison][1],PlayerInfo[playerid][pJailTime],PlayerInfo[playerid][pJailed],PlayerInfo[playerid][pPm],PlayerInfo[playerid][aPrefix],PlayerInfo[playerid][pID]);
    mysql_empty(connects, string);
    printf("Name: %s [%d] | pID: [%d] - ñîõðàíåí",PlayerInfo[playerid][pNames],playerid,PlayerInfo[playerid][pID]);
    return 1;
}

Спойлер

CMD:prefix(playerid, params[])
{
    if(PlayerInfo[playerid][pLogin] != true) return SCM(playerid,0xFF0000AA, "[Îøèáêà] {ffffff}Âû åù¸ íå àâòîðèçîâàëèñü!");
    if(IsFDPlayer(PlayerInfo[playerid][pNames]))
    {
        if(sscanf(params,"d",params[0])) return SCM(playerid,COLOR_YELLOW,"[Ïîäñêàçêà] {ffffff}Èñïîëüçóéòå /prefix [id]. Äëÿ óäàëåíèÿ ïðîïèøèòå ïðåôèêñ \"None\"");
        if(PlayerInfo[params[0]][pLogin] != true) return SCM(playerid,0xFF0000AA, "[Îøèáêà] {ffffff}Èãðîê åù¸ íå àâòîðèçîâàëñÿ.");
        SetPVarInt(playerid,"idPrefix",params[0]);
        ShowPlayerDialog(playerid, 3014, DIALOG_STYLE_INPUT, "Ïðåôèêñ", "Ââåäèòå íàèìåíîâàíèå ïðåôèêñà:", "Ïðèíÿòü", "Îòìåíà");
        //strmid(PlayerInfo[params[0]][aPrefix], params[1], 0, strlen(params[1]), 255);
        //SCMF(playerid, -1, "Âû èçìåíèëè %s'ó ïðåôèêñ íà %s.",PlayerInfo[params[0]][pNames],PlayerInfo[params[0]][aPrefix]);
        return true;
    }
    else SCM(playerid,0xFF0000AA, "[Îøèáêà] {ffffff}Íåò äîñòóïà!");
    return true;
}

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как я понял, у тебя вот это пишет администратору который ставит префикс сам префикс который он ввёл. SCMF(playerid, -1, "Âû èçìåíèëè %s'ó ïðåôèêñ íà %s.",PlayerInfo[GetPVarInt(playerid,"idPrefix")][pNames],PlayerInfo[GetPVarInt(playerid,"idPrefix")][aPrefix]);, если же да то он пишет верный префикс ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Покемон Да, но он не сохраняет после релога пропадает а должен БД сохраняться 

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 минут назад, FENRIS сказал:

@Покемон Да, но он не сохраняет после релога пропадает а должен БД сохраняться 

покажи структуру базы данных.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Покемон т.е pInfo?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Структуру базы данных accounts

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Покемон 

Спойлер

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `accounts` (
`id` int(11) NOT NULL,
  `pKey` varchar(32) NOT NULL,
  `Name` varchar(24) NOT NULL,
  `pLevel` int(11) NOT NULL,
  `pPhousekey` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
  `pHotel` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1',
  `pPbiskey` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1',
  `pPsbiskey` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1',
  `bAdmin` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pFuelcar` float NOT NULL DEFAULT '50',
  `pFuelcar1` float NOT NULL DEFAULT '50',
  `pFuelcar2` float NOT NULL DEFAULT '50',
  `pCar` int(11) NOT NULL DEFAULT '462',
  `pCar2` int(11) NOT NULL DEFAULT '462',
  `pCar3` int(11) NOT NULL DEFAULT '462',
  `pHelper` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pDMInections` int(11) NOT NULL,
  `pDRInections` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pSex` int(11) NOT NULL,
  `pMuted` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pExp` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pCash` int(11) NOT NULL,
  `pJailed` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pJailTime` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pMats` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pDrugs` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '0,0,0,0,0',
  `pLeader` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pMember` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pRank` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pJob` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pSDPistol` int(11) NOT NULL DEFAULT '100',
  `pDesertEagle` int(11) NOT NULL DEFAULT '100',
  `pShotGun` int(11) NOT NULL DEFAULT '100',
  `pMP5` int(11) NOT NULL DEFAULT '100',
  `pAK47` int(11) NOT NULL DEFAULT '100',
  `pM4` int(11) NOT NULL DEFAULT '100',
  `pChar` int(11) NOT NULL,
  `pModel` int(11) NOT NULL,
  `pPnumber` int(11) NOT NULL,
  `pPayDayHad` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pWarns` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `punWarns` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `punWarnstime` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pFuel` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pMarried` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pMuteTime` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pBank` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pHospital` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pZakonp` int(11) NOT NULL,
  `pMestoJail` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pWanted` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pHousecash` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pDataReg` varchar(64) NOT NULL,
  `pIpReg` varchar(16) NOT NULL,
  `pTut` int(11) NOT NULL,
  `pNumbercar` varchar(64) NOT NULL,
  `pEmail` varchar(64) NOT NULL,
  `pGetonDate` varchar(32) NOT NULL,
  `pGetonIP` varchar(32) NOT NULL,
  `pAvig` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `vig` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pSpawn` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pPhonePlayer` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `CarX` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `CarY` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `CarZ` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `CarC` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `family` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pIP` varchar(16) NOT NULL,
  `pRub` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pRubPlus` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pRubTimePlus` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `site_reg` int(10) NOT NULL,
  `site_status` varchar(30) NOT NULL,
  `site_star` int(5) NOT NULL,
  `pMedCard` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pVoted` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pAcessories1` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pAcessories2` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `ACfOffsetX` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `ACfOffsetY` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `ACfOffsetZ` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `ACfRotX` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `ACfRotY` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `ACfRotZ` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `ACfScaleX` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `ACfScaleY` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `ACfScaleZ` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `pSettings` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `gun` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '0,0,0,0,0,0',
  `pPrison` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pPrisonTime` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `WarnAdmin` varchar(24) NOT NULL,
  `WarnReason` varchar(64) NOT NULL,
  `WarnOffline` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pDrug` varchar(32) NOT NULL,
  `pLics` varchar(16) NOT NULL DEFAULT '1,1,1,1',
  `cVehcom` varchar(74) NOT NULL DEFAULT '0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0',
  `cVehcom2` varchar(74) NOT NULL DEFAULT '0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0',
  `cVehcom3` varchar(74) NOT NULL DEFAULT '0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0',
  `pCarCash` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pCarCash2` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pCarCash3` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `spal` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `siga` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `sigar` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `sgf` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `bankcode` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `bankcard` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `cardmoney` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `carddate` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `age` int(3) NOT NULL,
  `nationaly` int(2) NOT NULL,
  `avia` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1',
  `coloravia` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `coloravia1` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `numbercar` varchar(10) NOT NULL DEFAULT 'None',
  `numbercar1` varchar(10) NOT NULL DEFAULT 'None',
  `numbercar2` varchar(10) NOT NULL DEFAULT 'None',
  `numberReg` int(2) NOT NULL DEFAULT '0',
  `numberReg1` int(2) NOT NULL DEFAULT '0',
  `numberReg2` int(2) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pSum` int(11) NOT NULL,
  `pResh` int(11) NOT NULL,
  `veh_first_number` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1',
  `veh_second_number` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1',
  `plane_model` int(11) NOT NULL,
  `plane_color_first` int(11) NOT NULL,
  `plane_color_second` int(11) NOT NULL,
  `boat_model` int(11) NOT NULL,
  `boat_color_first` int(11) NOT NULL,
  `boat_color_second` int(11) NOT NULL,
  `last_veh_number` int(11) NOT NULL,
  `pSuperKey` varchar(64) NOT NULL,
  `pKeylog` int(11) NOT NULL,
  `pText` int(11) NOT NULL,
  `pVipTime` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pVipData` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `ArmyPlay` int(2) NOT NULL DEFAULT '0',
  `ArmyRank` varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'None',
  `pArendaHouse` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1',
  `pFamilyName` varchar(24) NOT NULL DEFAULT 'Нет',
  `pDonate` int(11) NOT NULL DEFAULT '99999',
  `kicks` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `bans` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `warns` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pms` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `jails` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pRazrewenie` int(11) NOT NULL,
  `aPrefix` varchar(32) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=104 DEFAULT CHARSET=cp1251;

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для начало у тебя varchar(32) 32 хотя у тебя макс как я понял 255..  Скинь Mysql.log

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Покемон 

Спойлер

[21:15:48] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[] - (error #1054) Unknown column 'pRMuteTime' in 'field list'
[21:18:42] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("pPm")
[21:18:42] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:18:42] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("neon")
[21:18:42] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:18:42] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("pRMuteTime")
[21:18:42] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:18:42] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("pFine")
[21:18:42] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:18:42] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("pFineCount")
[21:18:42] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:23:43] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[] - (error #1054) Unknown column 'pRMuteTime' in 'field list'
[21:24:33] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("pPm")
[21:24:33] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:24:33] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("neon")
[21:24:33] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:24:33] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("pRMuteTime")
[21:24:33] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:24:33] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("pFine")
[21:24:33] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:24:33] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("pFineCount")
[21:24:33] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:24:48] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("pPm")
[21:24:48] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:24:48] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("neon")
[21:24:48] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:24:48] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("pRMuteTime")
[21:24:48] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:24:48] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("pFine")
[21:24:48] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:24:48] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("pFineCount")
[21:24:48] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:24:53] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("pPm")
[21:24:53] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:24:53] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("neon")
[21:24:53] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:24:53] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("pRMuteTime")
[21:24:53] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:24:53] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("pFine")
[21:24:53] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:24:53] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("pFineCount")
[21:24:53] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:25:32] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[] - (error #1054) Unknown column 'pRMuteTime' in 'field list'
[21:27:05] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("pPm")
[21:27:05] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:27:05] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("neon")
[21:27:05] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:27:05] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("pRMuteTime")
[21:27:05] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:27:05] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("pFine")
[21:27:05] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:27:05] [WARNING] CMySQLResult::GetRowDataByName - field not found ("pFineCount")
[21:27:05] [ERROR] cache_get_field_content_int - invalid datatype
[21:29:30] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[] - (error #1054) Unknown column 'pRMuteTime' in 'field list'
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • misha_makilov
   By misha_makilov


   Просмотр файла Arizona RP | Nike
   1. Система каршеринга (Полностью написана с 0 и готова).
   2. Система дрифта. (Написана с 0, не доделан магазин аксессуаров).
   3. Система заточек, а так же улучшения на них, как на аризоне рп, по типу больше хп или урона. (Система готова до конца)
   4. Динамическая система казино, казино работает как бизнес, можно добавить несколько казино и управлять ими, в них можно менять цены на все, что имеет цену в самом казино (Полностью написана с 0 и готова).
   5. Система для слетов бизнесов и домов, можно выставить через сколько он слетит (Полностью написана с 0 и готова).
   6. Система люкс каров (Полностью написана с 0 и готова, даже с таймеров, но необходим плагин на машины)
   7. Полностью был оптимизирован весь мод, а так же подправлен код + убраны все ошибки связанные с БД
   8. Исправлены все возможные баги, который находили игроки на Arizona Nike и мною.
   9. Система урона с заточенными аксессуарами. (Копия оригинальной аризоны рп)
   10. Смена текста у организаций на стенде. (Копия оригинальной аризоны рп)
   11. Начата разработка системы майнинга (Система будет не много другой, не как на оригинальной аризоне)
   12. Сайт с логами, с небольшими переделками.
    
   Обзор мода - https://www.youtube.com/watch?v=MrQ6tFQsD2o
    
   Цена данного мода 800 рублей + еженедельная подписка навсегда(включает в себя еженедельные обновления)

   Для получения сайта с логами, обратитесь сюда - https://vk.com/jenyahuntwill (Необходимо предоставить док-ва, что вы купили данный мод)
   Добавил misha_makilov Добавлено 29.05.2021 Категория Моды Автор Mayota_Nebr  
  • glvde.
   By glvde.
   Хранение данных (версия MySQL): R39-6.
   Командный процессор: Pawn.CMD.
   Количество строк в моде (без маппинга): 65908.
   Анти-чит: Nexius-AC v1.9.55.
    
   Автор данного мода: неизвестно.
   Автор данной доработки: glvde. (я).

   На доработку мода ушло около двух недель.
   Тестовый сервер предоставляется по запросу покупателя.
    
    
    

   Не исключено, что есть баги. Каждую неделю выходит багофикс.
   Всем спасибо за внимание.
  • glvde.
   By glvde.


   Просмотр файла Arizona RolePlay | Paige
   Хранение данных (версия MySQL): R39-6.
   Командный процессор: Pawn.CMD.
   Количество строк в моде (без маппинга): 65908.
   Анти-чит: Nexius-AC v1.9.55.
    
   Автор данного мода: неизвестно.
   Автор данной доработки: glvde. (я).

   На доработку мода ушло около двух недель.
   Тестовый сервер предоставляется по запросу покупателя.
    
    
    

   Не исключено, что есть баги. Каждую неделю выходит багофикс.
   Всем спасибо за внимание.
   Добавил glvde. Добавлено 16.06.2021 Категория Моды Автор glvde.  
  • Человек-редиска
   By Редиска
   ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
   НЕ СОХРАНЯЮТСЯ НОМЕРА НА АВТО.
   ПОЛУЧАЮ НОМЕРА, А ОНИ ПРОПАДАЮТ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ.
   ТО ЕСТЬ, КОГДА ПРОПИСЫВАЮ КОМАНДУ /FIXCAR И ВЫБЕРАЮ ВЫГРУЗИТЬ А ПОТОМ ЗАГРУЗИТЬ.
   ТО НОМЕРОВ УЖЕ НЕТУ, ТУПО ПРОПАЛИ!
   ЗАХОДИЛ В БД ТАМ ОНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ, А НА АВТО ПОЧЕМУ ТО НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ.
   ПОТОМ Я РЕШИЛ ЗАЙТИ В ТАБЛИЦУ ПОД НАЗВАНИЕМ OWNABLE_CARS ТАМ Я УВИДЕЛ СТРОКУ C_NUMBERS
   В ЭТОМ СТРОКЕ Я ПРОПИСАЛ СВОЁ ИМЯ, ПОТОМ ЗАШЁЛ В ИГРУ, ЗАГРУЖАЮ АВТО И ЕСТЬ НОМЕРА.
   А ТО ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ЕЩЁ ОДНА ТАБЛИЦА ПОД НАЗВАНИЕМ OWNABLE_NUMBERS.
   ТАМ У МЕНЯ ТОЛЬКО НОМЕРА ПОЯВЛЯЮТСЯ И ВСЁ. ТОЕСТЬ ОНИ НЕ ПРИВЯЗЫВАЮТСЯ К АВТО КОРОЧЕ ВОТ И ВСЁ!!!!!!
   ПОМОГИТЕ УЖЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НУЖНО.