Question

Проблема, весь мозг сломал, уже задолбался. После ввода пароля такая фигня! Если что вот паблик OnPlayerSpawn.

Спойлер

public OnPlayerSpawn(playerid)
{
    SetPlayerColor(playerid,0xFFFFFF00);
    
    new player_version[64 + 1];
    GetPlayerVersion(playerid, player_version, sizeof(player_version));
    if(strcmp(player_version, "LoL4") == 0)
    {
        SPD( playerid, d_null, DIALOG_STYLE_MSGBOX, " ",
                "{FFFFFF}Ïðèâåòñòâóåì Âàñ íà ñåðâåðå " #C_GRAY "Exciting Roleplay.{ffffff}\n\
                 Âû áûëè îòêëþ÷åíû îò ñåðâåðà ïî ïîäîçðåíèþ â èñïîëüçîâàíèè ÷èòîâ.\n\
            ", "", "Çàêðûòü" );
        Kick(playerid);
        return true;
    }
    
    if(GetPVarInt(playerid,"skinchange")==1)
    {
        if(pInfo[playerid][pChart][0]==1) SetPlayerSkin(playerid,10);
        if(pInfo[playerid][pChart][0]==2) SetPlayerSkin(playerid,2);

        TogglePlayerSpectating(playerid,0);
        TogglePlayerControllable(playerid,0);
        SetPlayerCameraPos(playerid, -742.8233, 2506.9116, 40.3988);
        SetPlayerCameraLookAt(playerid, -743.7087, 2506.4431, 40.2837);
         SetPlayerPos(playerid,-748.63312, 2504.27075, 39.72100);
        SetPlayerVirtualWorld(playerid,playerid+1);
        SetPlayerFacingAngle(playerid,-87.00);
        SCM(playerid,COLOR_DARK_GRAY,"Èñïîëüçóéòå ñòðåëêè, ÷òîáû âûáðàòü âíåøíèé âèä ñâîåãî ïåðñîíàæà");
        SCM(playerid,COLOR_DARK_GRAY,"Âíåøíèé âèä äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü âàøåé ðîëè.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå Âàñ ìîãóò íàêàçàòü");
        
        for(new z; z != 6; z++) TextDrawShowForPlayer(playerid,tskinc[z]);
        SelectTextDraw(playerid,0xFF0000FF);
        
        return 1;
    }
    
    new c,m;
    gettime(c,m,_);
    SetPlayerTime(playerid,c,m);
    
    PreloadAnimLib(playerid,"CRACK");
    PreloadAnimLib(playerid,"WEAPONS");
    PreloadAnimLib(playerid,"GANGS");
    PreloadAnimLib(playerid,"MISC"); 
    PreloadAnimLib(playerid,"PED");
    SetPlayerArmour(playerid,0.0);
    //pInfo[playerid][pAdmin]=5; // ÓÁÅÐÈ !!!!!!!!! ////////////// ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉ !!///////////////////////////////
    TogglePlayerSpectating(playerid,0);
    if(GetPVarInt(playerid,"duty")!=1) SetPlayerSkin(playerid,pInfo[playerid][pChart][1]);
    
    if(pInfo[playerid][pFrakskin] != 0) // âîññòàíîâëåíèå äåæóðñòâà
    {
        if(pInfo[playerid][pFrak][0] != 0)
        {
            SetPlayerSkin(playerid,pInfo[playerid][pFrakskin]);
            SetPVarInt(playerid,"duty",1);
            mysql_format:str_small("UPDATE `" #DB_ACCOUNTS "` SET `Fskin` = '0' WHERE `ID` = '%d'",pInfo[playerid][pID]);
            mysql_function_query(mysql_connect_ID, str_small, false, "", "");
            str_small[0] = EOS;
            pInfo[playerid][pFrakskin] = 0;
            SCM(playerid,-1,"" #C_ORANGE "Âàøå äåæóðñòâî áûëî âîññòàíîâëåíî ïîñëå ïîñëåäíåãî âûõîäà ñ ñåðâåðà");
        }
        else
        {
             mysql_format:str_small("UPDATE `" #DB_ACCOUNTS "` SET `Fskin` = '0' WHERE `ID` = '%d'",pInfo[playerid][pID]);
            mysql_function_query(mysql_connect_ID, str_small, false, "", "");
            str_small[0] = EOS;
            pInfo[playerid][pFrakskin] = 0;
        }
    }

    //probar[playerid][0] = CreateProgressBar(549.00, 27.00, 57.50, 3.50, -1048321, 100.0); probar[playerid][1] = CreateProgressBar(548.00, 41.00, 57.50, 3.50, 10682282, 100.0);
    //for(new n; n < 2; n++) ShowProgressBarForPlayer(playerid, probar[playerid][n]), TextDrawShowForPlayer(playerid,protext[n]);
    //potreb[0]=100.0; potreb[1]=100.0;
    //////////////////     ÐÀÍÅÍÈß/ÑÌÅÐÒÜ //////////////////////////////////////
    if(GetPVarInt(playerid,"death")==1 && GetPVarInt(playerid,"spawn")==1)
    {
        new kolvo;
        for(new i; i !=10; i++) { if(dInfo[playerid][dGun] != 0) { kolvo++; } }
        format:str_small("(( ÝÒÎÒ ÈÃÐÎÊ ÁÛË ÐÀÍÅÍ %d ÐÀÇ(À). ÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÏÎÄÐÎÁÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÂÂÅÄÈÒÅ: /damages %d ))",kolvo,playerid);
        dtext[playerid] = CreateDynamic3DTextLabel(str_small, 0xCF3F3FFF, 0.0, 0.0, 2.0, 5.0, playerid, INVALID_VEHICLE_ID,1,-1,-1,-1,5.0);
        kolvo=0;
        SetPlayerPos(playerid, pInfo[playerid][pCor][0], pInfo[playerid][pCor][1], pInfo[playerid][pCor][2]);
        new anim = random(7);
        if(anim==0) ApplyAnimation(playerid, "CRACK", "crckdeth2", 4.1, 0, 0, 0, 1, 0);
        if(anim==1) ApplyAnimationIndex(playerid, 385, 4.1, 0, 0, 0, 1, 0);
        if(anim==2) ApplyAnimationIndex(playerid, 387, 4.1, 0, 0, 0, 1, 0);
        if(anim==3) ApplyAnimationIndex(playerid, 388, 4.1, 0, 0, 0, 1, 0);
        if(anim==4) ApplyAnimationIndex(playerid, 389, 4.1, 0, 0, 0, 1, 0);
        if(anim==5) ApplyAnimationIndex(playerid, 390, 4.1, 0, 0, 0, 1, 0);
        if(anim==6) ApplyAnimationIndex(playerid, 392, 4.1, 0, 0, 0, 1, 0);
        SCM(playerid,0xCF3F3FAA,"Âàì íåîáõîäèìî äîæäàòüñÿ ñîòðóäíèêîâ ñêîðîé ïîìîùè, êîòîðûå ñìîãóò îêàçàòü âàì âñþ íåîáõîäèìóþ ïîìîùü");
        SCM(playerid,0xCF3F3FAA,"Åñëè âû ñ÷èòàåòå, ÷òî âàñ óáèëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë ñåðâåðà, ñîîáùèòå îá ýòîì àäìèíèñòðàöèè ñåðâåðà è âûëîæèòå æàëîáó íà ôîðóì");
        return 1;
    }
    if(GetPVarInt(playerid,"death")==2 && GetPVarInt(playerid,"spawn")==1)
    {
        format:str_small("(( ÄÀÍÍÛÉ ÈÃÐÎÊ ÌÅÐÒÂ, ÄËß ÏÎÄÐÎÁÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ /damages %d ))",playerid);
        dtext[playerid] = CreateDynamic3DTextLabel(str_small, 0xCF3F3FFF, 0.0, 0.0, 2.0, 5.0, playerid, INVALID_VEHICLE_ID,1,-1,-1,-1,5.0);
        SetPlayerPos(playerid, pInfo[playerid][pCor][0], pInfo[playerid][pCor][1], pInfo[playerid][pCor][2]), ApplyAnimation(playerid, "PED", "KO_shot_front", 4.1, 0, 0, 0, 1, 0);
        SCM(playerid,0xCF3F3FAA,"Âû áûëè óáèòû è âàì çàñ÷èòûâàåòñÿ \"ÏÊ\"");
        SCM(playerid,0xCF3F3FAA,"Äëÿ ïðèíÿòèÿ ñìåðòè ââåäèòå: /accdeath");
        return 1;
    } 
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    if( GetPVarInt(playerid,"death") == 0) DestroyDynamic3DPlayer( dtext[playerid], playerid );

    if(pInfo[playerid][pArrest]!=0 && GetPVarInt(playerid,"gLogged")==1) // àðåñò
    {
        SetPlayerPosF(playerid, 472.4010,364.1892,13.1928,341.9814);
        SCM( playerid, -1, "Ñðîê çàäåðæàíèÿ èñòåê. Âàñ âûïóñòèëè èç ÈÂÑ");
        SetPVarInt(playerid,"spawn",1);
    }
    if(pInfo[playerid][pPos][0]==0.0) return SetPlayerPosF(playerid, 804.6255,916.7376,12.9734,157.7555), SetPVarInt(playerid,"spawn",1);
    if(GetPVarInt(playerid,"spawns")==3) return SetPlayerPosF(playerid, 804.6255,916.7376,12.9734,157.7555), SetPVarInt(playerid,"spawn",1);
    if(GetPVarInt(playerid,"spawns")==2) return SetPlayerPosF(playerid,pInfo[playerid][pPos][0],pInfo[playerid][pPos][1],pInfo[playerid][pPos][2],pInfo[playerid][pPos][3]), SetPlayerVirtualWorld(playerid,pInfo[playerid][pVirt]), pInfo[playerid][pVirt]=0, SetPVarInt(playerid,"spawn",1);
    if(GetPVarInt(playerid,"spawns")==4) return SetPlayerPosF(playerid,nInfo[pInfo[playerid][pHspawn]-1][nSpawn][0],nInfo[pInfo[playerid][pHspawn]-1][nSpawn][1],nInfo[pInfo[playerid][pHspawn]-1][nSpawn][2],0), SetPlayerVirtualWorld(playerid,nInfo[pInfo[playerid][pHspawn]-1][nInt]), SetPVarInt(playerid,"spawn",1);
    if(GetPVarInt(playerid,"spawns")==5)
    {
        if(pInfo[playerid][pFrak][0]==1) return SetPlayerPosF(playerid, 388.0764,-354.1723,1096.1400,178.0584), SetPVarInt(playerid,"spawn",1); //ÓÌÂÄ
        if(pInfo[playerid][pFrak][0]==2) return SetPlayerPosF(playerid, -783.0989,1935.1475,46.0066,0.3108), SetPVarInt(playerid,"spawn",1); //ÎÌÎÍ
        if(pInfo[playerid][pFrak][0]==3) return SetPlayerPosF(playerid, 1320.4918,-244.2070,1431.6700,181.5184), SetPVarInt(playerid,"spawn",1); //ÓÃÈÁÄÄ
        if(pInfo[playerid][pFrak][0]==4) return SetPlayerPosF(playerid, -2474.5835,1657.5858,52.4678,277.6623), SetPVarInt(playerid,"spawn",1); //ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ
        if(pInfo[playerid][pFrak][0]==5) return SetPlayerPosF(playerid, 161.6254,-551.3674,1003.0159,357.2979), SetPVarInt(playerid,"spawn",1); //Ì×Ñ
        if(pInfo[playerid][pFrak][0]==6) return SetPlayerPosF(playerid, 365.6811,333.6839,1003.9100,358.7623), SetPVarInt(playerid,"spawn",1); //ÔÊÖ
        if(pInfo[playerid][pFrak][0]==7) return SetPlayerPosF(playerid, 2363.6965,-2629.5479,1003.0000,1.2698), SetPVarInt(playerid,"spawn",1), ac_GivePlayerWeapon(playerid,43,999); //ÒÐÊ
        if(pInfo[playerid][pOrg][0] > 0)
        {
            for(new i; i != LoadAllNed; i++)
            {
                if(oInfo[ pInfo[playerid][pOrg] ][oNed] == 0)
                {
                    SCM(playerid,-1,"Ó Âàøåé îðãàíèçàöèè íåò ñïàâíà!");
                    break;
                }
                if(oInfo[ pInfo[playerid][pOrg] ][oNed] == i)
                {
                    if(nInfo[nSpawn][0] != 0.0)
                    {
                        SetPlayerPosF(playerid, nInfo[nSpawn][0], nInfo[nSpawn][1], nInfo[nSpawn][2],0);
                        SetPlayerVirtualWorld(playerid,nInfo[nInt]);
                        SetPVarInt(playerid,"spawn",1);
                        return 1;
                    }
                }
            }
        }
    }
    
    SetPlayerPosF(playerid, 804.6255,916.7376,12.9734,157.7555), SetPVarInt(playerid,"spawn",1), SetPlayerVirtualWorld(playerid,0);
    return 1;
}

cr-mp-029.png

Edited by Lorenzo

Share this post


Link to post

8 answers to this question

 • 0

@Lorenzo добавь 

AddPlayerClass(0, 1958.33, 1343.12, 15.36, 269.15, 26, 36, 28, 150, 0, 0);

 

Share this post


Link to post
 • 0

что-то с камерой и видео картой связано, возможно камера фиг пойми где 

Share this post


Link to post
 • 0

@MuhammadPawn Это у всех так... 

7 минут назад, Skiffi сказал:

SetPlayerWorldBounds

Этого нету

Share this post


Link to post
 • 0
13 минут назад, Lorenzo сказал:

@MuhammadPawn Это у всех так... 

Этого нету

Скинь паблик OnPlayerConnect, и если есть то и его скинь OnPlayerRequestClass

Share this post


Link to post
 • 0

@Lorenzo ну опять ж, камера улетает куда-то... и AddPlayerClass в OnGameModeInit есть?

Share this post


Link to post
 • 0
Спойлер

public OnPlayerConnect(playerid)
{
    SendClientMessage(playerid,0x01010101, "$cmd get_custom_hash"); // ÌÎÄ-ÏÀÊ

    ClearPlayer(playerid);
    ClearMedoPlayer(playerid);
    ClearAttachPlayer(playerid);
    ClearCallPlayer(playerid);
    ClearDeathPlayer(playerid), DeletePVar(playerid, "death");
    ClearWeaponPlayer(playerid);
    
    SetPlayerColor(playerid,0xFFFFFF00);
    SetPVarInt(playerid,"gLogged",0);

    skc[playerid]=0;
    tskin[playerid]=0;
    ncarsel[playerid]=0;
    viptime[playerid] = 0;
    nameadmoff[playerid][0] = EOS;

    namenter[playerid] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 485.000000, 399.000000, "A??O?KO?A");
    PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid,namenter[playerid], 255);
    PlayerTextDrawFont(playerid,namenter[playerid], 1);
    PlayerTextDrawLetterSize(playerid,namenter[playerid], 0.350000, 1.399999);
    PlayerTextDrawColor(playerid,namenter[playerid], 1284636671);
    PlayerTextDrawSetOutline(playerid,namenter[playerid], 0);
    PlayerTextDrawSetProportional(playerid,namenter[playerid], 1);
    PlayerTextDrawSetShadow(playerid,namenter[playerid], 1);

    PreloadAnimLib(playerid,"BOMBER");
    PreloadAnimLib(playerid,"RAPPING");
    PreloadAnimLib(playerid,"SHOP");
    PreloadAnimLib(playerid,"BEACH");
    PreloadAnimLib(playerid,"SMOKING");
    PreloadAnimLib(playerid,"FOOD");
    PreloadAnimLib(playerid,"ON_LOOKERS");
    PreloadAnimLib(playerid,"DEALER");
    PreloadAnimLib(playerid,"CRACK");
    PreloadAnimLib(playerid,"CARRY");
    PreloadAnimLib(playerid,"COP_AMBIENT");
    PreloadAnimLib(playerid,"PARK");
    PreloadAnimLib(playerid,"INT_HOUSE");
    PreloadAnimLib(playerid,"GANGS");
    PreloadAnimLib(playerid,"FOOD");
    PreloadAnimLib(playerid,"CRIB");
    PreloadAnimLib(playerid,"ROB_BANK");
    PreloadAnimLib(playerid,"JST_BUISNESS");
    PreloadAnimLib(playerid,"PED");
    PreloadAnimLib(playerid,"OTB");
    PreloadAnimLib(playerid,"WEAPONS");
    PreloadAnimLib(playerid,"MISC");
    
    ////////////////////////  ÌÀÃÀÇÈÍ ÌÅÁÅËÈ ///////////////////////////////////

    ftextdrawp[0][playerid] = TextDrawCreate(322.000000, 375.000000, "GORSHOK S CVETKOM");
    TextDrawAlignment(ftextdrawp[0][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(ftextdrawp[0][playerid], 255);
    TextDrawFont(ftextdrawp[0][playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(ftextdrawp[0][playerid], 0.370000, 1.100000);
    TextDrawColor(ftextdrawp[0][playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(ftextdrawp[0][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(ftextdrawp[0][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(ftextdrawp[0][playerid], 1);
    
    ftextdrawp[1][playerid] = TextDrawCreate(352.000000, 397.000000, "100000P");
    TextDrawAlignment(ftextdrawp[1][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(ftextdrawp[1][playerid], 255);
    TextDrawFont(ftextdrawp[1][playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(ftextdrawp[1][playerid], 0.370000, 1.100000);
    TextDrawColor(ftextdrawp[1][playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(ftextdrawp[1][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(ftextdrawp[1][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(ftextdrawp[1][playerid], 1);

    ////////////////////////  ÌÀÃÀÇÈÍ ÎÄÅÆÄÛ ///////////////////////////////////
    skintext[0][playerid] = TextDrawCreate(315.000000, 374.000000, "_");
    TextDrawAlignment(skintext[0][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(skintext[0][playerid], 255);
    TextDrawFont(skintext[0][playerid], 1);
    TextDrawLetterSize(skintext[0][playerid], 0.500000, 1.700000);
    TextDrawColor(skintext[0][playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(skintext[0][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(skintext[0][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(skintext[0][playerid], 1);
    TextDrawUseBox(skintext[0][playerid], 1);
    TextDrawBoxColor(skintext[0][playerid], 149);
    TextDrawTextSize(skintext[0][playerid], 0.000000, -145.000000);

    skintext[1][playerid] = TextDrawCreate(266.000000, 375.000000, "‰EHA:");
    TextDrawBackgroundColor(skintext[1][playerid], 255);
    TextDrawFont(skintext[1][playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(skintext[1][playerid], 0.400000, 1.200000);
    TextDrawColor(skintext[1][playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(skintext[1][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(skintext[1][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(skintext[1][playerid], 1);

    skintext[2][playerid] = TextDrawCreate(344.000000, 374.000000, "1000");
    TextDrawAlignment(skintext[2][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(skintext[2][playerid], 255);
    TextDrawFont(skintext[2][playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(skintext[2][playerid], 0.360000, 1.399999);
    TextDrawColor(skintext[2][playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(skintext[2][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(skintext[2][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(skintext[2][playerid], 1);

    skintext[3][playerid] = TextDrawCreate(315.000000, 393.000000, "_");
    TextDrawAlignment(skintext[3][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(skintext[3][playerid], 255);
    TextDrawFont(skintext[3][playerid], 1);
    TextDrawLetterSize(skintext[3][playerid], 0.500000, 1.600000);
    TextDrawColor(skintext[3][playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(skintext[3][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(skintext[3][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(skintext[3][playerid], 1);
    TextDrawUseBox(skintext[3][playerid], 1);
    TextDrawBoxColor(skintext[3][playerid], 149);
    TextDrawTextSize(skintext[3][playerid], -3.000000, -93.000000);

    skintext[4][playerid] = TextDrawCreate(288.000000, 390.000000, "<");
    TextDrawAlignment(skintext[4][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(skintext[4][playerid], 255);
    TextDrawFont(skintext[4][playerid], 1);
    TextDrawLetterSize(skintext[4][playerid], 0.579999, 2.099999);
    TextDrawColor(skintext[4][playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(skintext[4][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(skintext[4][playerid], 0);
    TextDrawSetShadow(skintext[4][playerid], 0);
    TextDrawSetSelectable(skintext[4][playerid], 1);
    TextDrawTextSize(skintext[4][playerid], 20.000000, 30.000000);

    skintext[5][playerid] = TextDrawCreate(343.000000, 390.000000, ">");
    TextDrawAlignment(skintext[5][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(skintext[5][playerid], 255);
    TextDrawFont(skintext[5][playerid], 1);
    TextDrawLetterSize(skintext[5][playerid], 0.579999, 2.099999);
    TextDrawColor(skintext[5][playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(skintext[5][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(skintext[5][playerid], 0);
    TextDrawSetShadow(skintext[5][playerid], 0);
    TextDrawSetSelectable(skintext[5][playerid], 1);
    TextDrawTextSize(skintext[5][playerid], 20.000000, 30.000000);

    skintext[6][playerid] = TextDrawCreate(315.000000, 394.000000, "ID: 280");
    TextDrawAlignment(skintext[6][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(skintext[6][playerid], 255);
    TextDrawFont(skintext[6][playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(skintext[6][playerid], 0.270000, 1.100000);
    TextDrawColor(skintext[6][playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(skintext[6][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(skintext[6][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(skintext[6][playerid], 1);

    skintext[7][playerid] = TextDrawCreate(277.000000, 411.000000, "_");
    TextDrawAlignment(skintext[7][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(skintext[7][playerid], 255);
    TextDrawFont(skintext[7][playerid], 1);
    TextDrawLetterSize(skintext[7][playerid], 0.500000, 1.700000);
    TextDrawColor(skintext[7][playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(skintext[7][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(skintext[7][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(skintext[7][playerid], 1);
    TextDrawUseBox(skintext[7][playerid], 1);
    TextDrawBoxColor(skintext[7][playerid], -112);
    TextDrawTextSize(skintext[7][playerid], 0.000000, -69.000000);

    skintext[8][playerid] = TextDrawCreate(278.000000, 412.000000, "KYŒ…’");
    TextDrawAlignment(skintext[8][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(skintext[8][playerid], 255);
    TextDrawFont(skintext[8][playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(skintext[8][playerid], 0.360000, 1.299999);
    TextDrawColor(skintext[8][playerid], 255);
    TextDrawSetOutline(skintext[8][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(skintext[8][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(skintext[8][playerid], 0);
    TextDrawSetSelectable(skintext[8][playerid], 1);
    TextDrawTextSize(skintext[8][playerid], 30.000000, 50.000000);

    skintext[9][playerid] = TextDrawCreate(351.000000, 412.000000, "ˆAKP‘’");
    TextDrawAlignment(skintext[9][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(skintext[9][playerid], 255);
    TextDrawFont(skintext[9][playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(skintext[9][playerid], 0.330000, 1.299999);
    TextDrawColor(skintext[9][playerid], 255);
    TextDrawSetOutline(skintext[9][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(skintext[9][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(skintext[9][playerid], 0);
    TextDrawSetSelectable(skintext[9][playerid], 1);
    TextDrawTextSize(skintext[9][playerid], 30.000000, 50.000000);

    skintext[10][playerid] = TextDrawCreate(351.000000, 411.000000, "_");
    TextDrawAlignment(skintext[10][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(skintext[10][playerid], 255);
    TextDrawFont(skintext[10][playerid], 1);
    TextDrawLetterSize(skintext[10][playerid], 0.500000, 1.700000);
    TextDrawColor(skintext[10][playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(skintext[10][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(skintext[10][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(skintext[10][playerid], 1);
    TextDrawUseBox(skintext[10][playerid], 1);
    TextDrawBoxColor(skintext[10][playerid], -112);
    TextDrawTextSize(skintext[10][playerid], 0.000000, -72.000000);

    ////////////////////////// ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ ///////////////////////////////////
    texttruck[0][playerid] = TextDrawCreate(228.888961, 131.413314, "mp_exrp-pack:sklad_l");
    TextDrawLetterSize(texttruck[0][playerid], 0.000000, 0.000000);
    TextDrawTextSize(texttruck[0][playerid], 171.111007, 118.969039);
    TextDrawAlignment(texttruck[0][playerid], 1);
    TextDrawColor(texttruck[0][playerid], -1);
    TextDrawSetShadow(texttruck[0][playerid], 0);
    TextDrawSetOutline(texttruck[0][playerid], 0);
    TextDrawFont(texttruck[0][playerid], 4);

    texttruck[1][playerid] = TextDrawCreate(314.222381, 255.857727, "_");
    TextDrawLetterSize(texttruck[1][playerid], 0.682000, 1.390932);
    TextDrawTextSize(texttruck[1][playerid], -183.111190, -174.719924);
    TextDrawAlignment(texttruck[1][playerid], 2);
    TextDrawColor(texttruck[1][playerid], -1);
    TextDrawUseBox(texttruck[1][playerid], true);
    TextDrawBoxColor(texttruck[1][playerid], 149);
    TextDrawSetShadow(texttruck[1][playerid], 0);
    TextDrawSetOutline(texttruck[1][playerid], 1);
    TextDrawBackgroundColor(texttruck[1][playerid], 149);
    TextDrawFont(texttruck[1][playerid], 2);
    TextDrawSetProportional(texttruck[1][playerid], 1);

    texttruck[2][playerid] = TextDrawCreate(243.999969, 256.355682, "HAA’ HA YPE KOMŒAH……");
    TextDrawLetterSize(texttruck[2][playerid], 0.248222, 1.151999);
    TextDrawAlignment(texttruck[2][playerid], 1);
    TextDrawColor(texttruck[2][playerid], -1);
    TextDrawSetShadow(texttruck[2][playerid], 0);
    TextDrawSetOutline(texttruck[2][playerid], 0);
    TextDrawBackgroundColor(texttruck[2][playerid], 51);
    TextDrawFont(texttruck[2][playerid], 2);
    TextDrawSetProportional(texttruck[2][playerid], 1);
    TextDrawSetSelectable(texttruck[2][playerid],1);
    //TextDrawTextSize(texttruck[2][playerid], -183.111190, -174.719924);
    TextDrawTextSize(texttruck[2][playerid], 470.000000, 13.000000);
    TextDrawSetSelectable(texttruck[2][playerid], 1);

    texttruck[3][playerid] = TextDrawCreate(314.443847, 290.210632, "_");
    TextDrawLetterSize(texttruck[3][playerid], 0.060444, -2.226110);
    TextDrawTextSize(texttruck[3][playerid], 123.777717, -174.222213);
    TextDrawAlignment(texttruck[3][playerid], 2);
    TextDrawColor(texttruck[3][playerid], 0);
    TextDrawUseBox(texttruck[3][playerid], true);
    TextDrawBoxColor(texttruck[3][playerid], 149);
    TextDrawSetShadow(texttruck[3][playerid], 0);
    TextDrawSetOutline(texttruck[3][playerid], 0);
    TextDrawFont(texttruck[3][playerid], 0);

    texttruck[4][playerid] = TextDrawCreate(247.111190, 274.773529, "HAA’ HA C‹OE† YPE");
    TextDrawLetterSize(texttruck[4][playerid], 0.283333, 1.072355);
    TextDrawAlignment(texttruck[4][playerid], 1);
    TextDrawColor(texttruck[4][playerid], -1);
    TextDrawSetShadow(texttruck[4][playerid], 0);
    TextDrawSetOutline(texttruck[4][playerid], 0);
    TextDrawBackgroundColor(texttruck[4][playerid], 51);
    TextDrawFont(texttruck[4][playerid], 2);
    TextDrawSetProportional(texttruck[4][playerid], 1);
    TextDrawSetSelectable(texttruck[4][playerid],1);
    //TextDrawTextSize(texttruck[4][playerid], 123.777717, -174.222213);
    TextDrawTextSize(texttruck[4][playerid], 470.000000, 13.000000);
    TextDrawSetSelectable(texttruck[4][playerid], 1);
    //

    Speedmetr0[playerid] = TextDrawCreate(623.000000, 344.000000, "_");
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr0[playerid], 255);
    TextDrawFont(Speedmetr0[playerid], 1);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr0[playerid], 1.200000, 5.700000);
    TextDrawColor(Speedmetr0[playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr0[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr0[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr0[playerid], 1);
    TextDrawUseBox(Speedmetr0[playerid], 1);
    TextDrawBoxColor(Speedmetr0[playerid], 842547711);
    TextDrawTextSize(Speedmetr0[playerid], 467.000000, -4.000000);

    Speedmetr1[playerid] = TextDrawCreate(621.000000, 346.000000, "_");
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr1[playerid], 255);
    TextDrawFont(Speedmetr1[playerid], 1);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr1[playerid], 1.150000, 7.399999);
    TextDrawColor(Speedmetr1[playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr1[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr1[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr1[playerid], 1);
    TextDrawUseBox(Speedmetr1[playerid], 1);
    TextDrawBoxColor(Speedmetr1[playerid], 170);
    TextDrawTextSize(Speedmetr1[playerid], 469.000000, 0.000000);

    Speedmetr2[playerid] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 508.000000, 349.000000, "120KM/C");
    PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, Speedmetr2[playerid], 255);
    PlayerTextDrawFont(playerid, Speedmetr2[playerid], 2);
    PlayerTextDrawLetterSize(playerid, Speedmetr2[playerid], 0.480000, 2.100000);
    PlayerTextDrawColor(playerid, Speedmetr2[playerid], -1);
    PlayerTextDrawSetOutline(playerid, Speedmetr2[playerid], 0);
    PlayerTextDrawSetProportional(playerid, Speedmetr2[playerid], 1);
    PlayerTextDrawSetShadow(playerid, Speedmetr2[playerid], 1);

    Speedmetr3[playerid] = TextDrawCreate(484.000000, 370.000000, "D=");
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr3[playerid], 255);
    TextDrawFont(Speedmetr3[playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr3[playerid], 0.340000, 2.100000);
    TextDrawColor(Speedmetr3[playerid], 1515870864);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr3[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr3[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr3[playerid], 1);

    Speedmetr4[playerid] = TextDrawCreate(523.000000, 370.000000, "(!)");
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr4[playerid], 255);
    TextDrawFont(Speedmetr4[playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr4[playerid], 0.390000, 2.100000);
    TextDrawColor(Speedmetr4[playerid], 1515870864);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr4[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr4[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr4[playerid], 1);

    Speedmetr5[playerid] = TextDrawCreate(597.000000, 350.000000, ">");
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr5[playerid], 255);
    TextDrawFont(Speedmetr5[playerid], 3);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr5[playerid], 0.480000, 2.100000);
    TextDrawColor(Speedmetr5[playerid], 1515870864);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr5[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr5[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr5[playerid], 1);

    Speedmetr6[playerid] = TextDrawCreate(485.000000, 350.000000, "<");
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr6[playerid], 255);
    TextDrawFont(Speedmetr6[playerid], 3);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr6[playerid], 0.480000, 2.100000);
    TextDrawColor(Speedmetr6[playerid], 1515870864);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr6[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr6[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr6[playerid], 1);

    Speedmetr7[playerid] = TextDrawCreate(559.000000, 373.000000, "0");
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr7[playerid], 255);
    TextDrawFont(Speedmetr7[playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr7[playerid], 0.480000, 0.800000);
    TextDrawColor(Speedmetr7[playerid], 1515870864);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr7[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr7[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr7[playerid], 1);

    /*Speedmetr8[playerid] = TextDrawCreate(559.000000, 375.000000, "0");
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr8[playerid], 255);
    TextDrawFont(Speedmetr8[playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr8[playerid], 0.480000, 1.600001);
    TextDrawColor(Speedmetr8[playerid], 1515870864);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr8[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr8[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr8[playerid], 1);*/

    Speedmetr9[playerid] = TextDrawCreate(593.000000, 368.000000, "0");
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr9[playerid], 255);
    TextDrawFont(Speedmetr9[playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr9[playerid], 0.400000, 2.499999);
    TextDrawColor(Speedmetr9[playerid], 1515870864);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr9[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr9[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr9[playerid], 1);

    Speedmetr10[playerid] = TextDrawCreate(595.000000, 374.000000, "E");
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr10[playerid], 255);
    TextDrawFont(Speedmetr10[playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr10[playerid], 0.270000, 1.300000);
    TextDrawColor(Speedmetr10[playerid], 1515870864);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr10[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr10[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr10[playerid], 1);

    Speedmetr11[playerid] = TextDrawCreate(547.000000, 397.000000, "12.0000km");
    TextDrawAlignment(Speedmetr11[playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr11[playerid], -1);
    TextDrawFont(Speedmetr11[playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr11[playerid], 0.340000, 1.600000);
    TextDrawColor(Speedmetr11[playerid], -103);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr11[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr11[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr11[playerid], 0);

    /*          ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÁÅÍÇÈÍÀ ÏÐßÌÎ ÍÀ ÈÍÄÅÊÀÒÎÐÅ                 */
    Speedmetr12[playerid] = TextDrawCreate(565.000000, 378.000000, "0");
    TextDrawAlignment(Speedmetr12[playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(Speedmetr12[playerid], 255);
    TextDrawFont(Speedmetr12[playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(Speedmetr12[playerid], 0.230000, 1.100000);
    TextDrawColor(Speedmetr12[playerid], -1);
    TextDrawSetOutline(Speedmetr12[playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(Speedmetr12[playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(Speedmetr12[playerid], 1);

    ///////
    pgruz1[playerid] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 547.000000, 369.000000, "0");
    PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid,pgruz1[playerid], 255);
    PlayerTextDrawFont(playerid,pgruz1[playerid], 1);
    PlayerTextDrawLetterSize(playerid,pgruz1[playerid], 0.500000, 1.500000);
    PlayerTextDrawColor(playerid,pgruz1[playerid], 7602175);
    PlayerTextDrawSetOutline(playerid,pgruz1[playerid], 0);
    PlayerTextDrawSetProportional(playerid,pgruz1[playerid], 1);
    PlayerTextDrawSetShadow(playerid,pgruz1[playerid], 1);

    pgruz2[playerid] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 566.000000, 385.000000, "0");
    PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid,pgruz2[playerid], 255);
    PlayerTextDrawFont(playerid,pgruz2[playerid], 1);
    PlayerTextDrawLetterSize(playerid,pgruz2[playerid], 0.500000, 1.500000);
    PlayerTextDrawColor(playerid,pgruz2[playerid], 7602175);
    PlayerTextDrawSetOutline(playerid,pgruz2[playerid], 0);
    PlayerTextDrawSetProportional(playerid,pgruz2[playerid], 1);
    PlayerTextDrawSetShadow(playerid,pgruz2[playerid], 1);

    // çàïðàâêà
    zapravkai[0][playerid] = TextDrawCreate(592.000000, 246.000000, "10L");
    TextDrawAlignment(zapravkai[0][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(zapravkai[0][playerid], 255);
    TextDrawFont(zapravkai[0][playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(zapravkai[0][playerid], 0.319999, 1.600000);
    TextDrawColor(zapravkai[0][playerid], 7602175);
    TextDrawSetOutline(zapravkai[0][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(zapravkai[0][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(zapravkai[0][playerid], 1);

    zapravkai[1][playerid] = TextDrawCreate(579.000000, 261.000000, "10000P");
    TextDrawAlignment(zapravkai[1][playerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(zapravkai[1][playerid], 255);
    TextDrawFont(zapravkai[1][playerid], 2);
    TextDrawLetterSize(zapravkai[1][playerid], 0.319999, 1.600000);
    TextDrawColor(zapravkai[1][playerid], 7602175);
    TextDrawSetOutline(zapravkai[1][playerid], 0);
    TextDrawSetProportional(zapravkai[1][playerid], 1);
    TextDrawSetShadow(zapravkai[1][playerid], 1);
    return 1;
}

Спойлер

public OnPlayerRequestClass( playerid, classid )
{
    if( GetPVarInt( playerid, "gLogged" ) )
        return SpawnPlayer( playerid );
        
    ClearVar();
    
    // anti-sobeit
    new player_key[64 + 1];
    gpci(playerid, player_key, sizeof(player_key));
    for(new i = 0; i < sizeof(g_forbidden_soft_keys); i++)
    {
        if(strcmp(player_key, g_forbidden_soft_keys) == 0)
        {
            Kick(playerid);
            return 1;
        }
    }

    InterpolateCameraPos(playerid, -144.175155, 562.577758, 63.700851, 215.549194, 816.759948, 51.156696, 50000);
    InterpolateCameraLookAt(playerid, -141.301727, 565.752197, 61.118896, 211.606307, 814.076477, 49.655815, 30000);

    GetPlayerName(playerid, pInfo[playerid][pName], MAX_PLAYER_NAME);

    mysql_format:str_small( "SELECT ID, Active, Retest, Ban, Pass FROM `" #DB_ACCOUNTS "` WHERE `Name` = '%s' LIMIT 1", pInfo[playerid][pName]);
    mysql_tquery( mysql_connect_ID, str_small, "OnPlayerFind", "i", playerid );

    GetPlayerIp( playerid, pInfo[playerid][pIP], 17 );
    
    format:str_small("" #C_LIGHTBLUE "[CONNECT] %s[%d] - %s",pInfo[playerid][pName],playerid,pInfo[playerid][pIP]);
    SAMT(COLOR_WHITE, str_small, 3);
    str_small[0] = EOS;
    
    mysql_format:str_small( "SELECT `ip` FROM `bans` WHERE `ip` = '%s' LIMIT 1", pInfo[playerid][pIP] );
    mysql_tquery( mysql_connect_ID, str_small, "OnPlayerBannedIp","i", playerid );
    return 1;
}

 

18 минут назад, MuhammadPawn сказал:

@Lorenzo ну опять ж, камера улетает куда-то... и AddPlayerClass в OnGameModeInit есть?

Нету

Share this post


Link to post
 • 0

@MuhammadPawn Спасибо! Вы меня спасли, все теперь работает

Заметка от MuhammadPawn , создано

Тема закрыта. Вследующий раз нажимайте на галочку в левом углу около ответа если он вам помог.

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • Redmondd
   By Redmondd
   При запуске сервера в консоли пишет: Started server on port: 7777, with maxplayers: 500 lanmode is OFF.
   И когда захожу на сервер пишет server didnt respond
    
   ---------- Loaded log file: "server_log.txt". ---------- SA-MP Dedicated Server ---------------------- v0.3.7-R2, (C)2005-2015 SA-MP Team filterscripts = ""  (string) Server Plugins --------------  Loading plugin: mysql   > MySQL plugin R7-2 successfully loaded.   Loaded.  Loading plugin: sscanf  ===============================       sscanf plugin loaded.          Version:  2.8.1    (c) 2012 Alex "Y_Less" Cole  ===============================   Loaded.  Loading plugin: dc_cmd   Daniel's CMD plugin v2.8     (c) 2014 Daniel_Cortez         www.pro-pawn.ru   Loaded.  Loading plugin: streamer *** Streamer Plugin v2.7.9 by Incognito loaded ***   Loaded.  Loaded 4 plugins. Started server on port: 7777, with maxplayers: 500 lanmode is OFF. Filterscripts ---------------   Loaded 0 filterscripts. Подключение к базе данных MYSQL успешно ---------------------------------- --------Redmond RP 01-------- ---------------------------------- Number of vehicle models: 5 Склады загружены успешно Дома (15 шт) загружены успешно