Question

Нашел я скрипт для сервера, называется машина времени(она перемещается между двумя мирами gta) так вот, сижу голову ломаю как сделать 2 таких машины? Приглагаю код:

Спойлер

#include <a_samp>

#define COLOR_YELLOW 0xFFFF00FF
#define KNOWNCOLOR_KHAKI 0xF0E68CFF

new Float:P[3];

new Fire[MAX_VEHICLES][4];

new Text:Textdraw0;
new Text:Textdraw1;
new Text:Textdraw2;
new G[MAX_VEHICLES];
new Time[MAX_VEHICLES];
new Weather = 2;//ïîãîäêà â íàñòîÿùåì âðåìåíè.
new delorian;
new bool:Block = false;
new Toplivo;
new Poloniy[MAX_PLAYERS];

public OnFilterScriptInit()
{
    print("\n--------------------------------------");
    print(" Äîê, òû õî÷åøü ñêàçàòü, ÷òî òû èçîáðåë ìàøèíó âðåìåíè?");
    print("--------------------------------------\n");
    SetTimer("SpeedUpdate",100,1);
    delorian = CreateVehicle(496,2096.4307,1283.8900,10.5248,178.8482,7,7,60);
    SetVehicleNumberPlate(delorian, "ENB");
    Textdraw0 = TextDrawCreate(542.000000,387.000000,"Generator: Off");
    Textdraw1 = TextDrawCreate(542.000000,405.000000,"Speed:188");
    TextDrawUseBox(Textdraw0,1);
    TextDrawBoxColor(Textdraw0,0x00000066);
    TextDrawTextSize(Textdraw0,617.000000,2.000000);
    TextDrawUseBox(Textdraw1,1);
    TextDrawBoxColor(Textdraw1,0x00000066);
    TextDrawTextSize(Textdraw1,617.000000,0.000000);
    TextDrawAlignment(Textdraw0,0);
    TextDrawAlignment(Textdraw1,0);
    TextDrawBackgroundColor(Textdraw0,0x000000ff);
    TextDrawBackgroundColor(Textdraw1,0x000000ff);
    TextDrawFont(Textdraw0,1);
    TextDrawLetterSize(Textdraw0,0.199999,1.500000);
    TextDrawFont(Textdraw1,1);
    TextDrawLetterSize(Textdraw1,0.399999,1.000000);
    TextDrawColor(Textdraw0,0xffff00ff);
    TextDrawColor(Textdraw1,0xffff00ff);
    TextDrawSetOutline(Textdraw0,1);
    TextDrawSetOutline(Textdraw1,1);
    TextDrawSetProportional(Textdraw0,1);
    TextDrawSetProportional(Textdraw1,1);
    TextDrawSetShadow(Textdraw0,1);
    TextDrawSetShadow(Textdraw1,1);
    Textdraw2 = TextDrawCreate(542.000000,418.000000,"Plutonium:Yes");
    TextDrawUseBox(Textdraw2,1);
    TextDrawBoxColor(Textdraw2,0x00000066);
    TextDrawTextSize(Textdraw2,617.000000,-1.000000);
    TextDrawAlignment(Textdraw2,0);
    TextDrawBackgroundColor(Textdraw2,0x000000ff);
    TextDrawFont(Textdraw2,1);
    TextDrawLetterSize(Textdraw2,0.299999,1.000000);
    TextDrawColor(Textdraw2,0xffff00ff);
    TextDrawSetOutline(Textdraw2,1);
    TextDrawSetProportional(Textdraw2,1);
    TextDrawSetShadow(Textdraw2,1);
    return 1;
}

public OnFilterScriptExit()
{
    DestroyVehicle(delorian);
    TextDrawHideForAll(Textdraw0);
    TextDrawHideForAll(Textdraw1);
    TextDrawHideForAll(Textdraw2);
    TextDrawDestroy(Textdraw0);
    TextDrawDestroy(Textdraw1);
    TextDrawDestroy(Textdraw2);
    for(new i; i < GetMaxPlayers(); i++)DeleteFire(i);
    print("Ìàøèíà âðåìåíè âûãðóæåíà");
    return 1;
}


forward SpeedUpdate();

public SpeedUpdate()
{
    new string[128]; // îáúÿâëÿåì îäíîìåðíûé ìàññèâ
    for(new i; i<GetMaxPlayers(); i++) // îáúÿâëÿåì öèêë
    {
        if((GetPlayerState(i) == PLAYER_STATE_DRIVER) && GetPlayerVehicleID(i) == delorian) // Åñëè èãðîê - âîäèòåëü ÒÑ
        {
            if(Toplivo > 0)TextDrawSetString(Textdraw2, "Plutonium:Yes");
            else if(Toplivo == 0)TextDrawSetString(Textdraw2, "Plutonium:No");
            
            if(G[delorian] == 1)TextDrawSetString(Textdraw0, "Generator: On");
            else if(G[delorian] == 0)TextDrawSetString(Textdraw0, "Generator: Off");
            format(string, sizeof string, "Speed:%d",GetVehicleSpeed(i));
            TextDrawSetString(Textdraw1, string);
            if((GetVehicleSpeed(i) >= 88 && G[delorian] == 1)&& Block == false)
            {
               Block = true;
               EffectFire(i);
               if(Time[delorian] == 0)SetTimerEx("Tele",1300,0,"d",i);
               else if(Time[delorian] == 1)SetTimerEx("TeleNaz",1300,0,"d",i);
            }
        }
    }
    return 1;
}

public OnVehicleSpawn(vehicleid)
{
    if(vehicleid == delorian)
    {
       SetVehicleVirtualWorld(delorian,0);
       SetVehicleNumberPlate(delorian, "ENB");
       Toplivo = 0;
       G[delorian] = 0;
    }
    return 1;
}

public OnVehicleDeath(vehicleid, killerid)
{
    if(vehicleid == delorian)SendClientMessage(killerid,KNOWNCOLOR_KHAKI,"Âîò îíà è óíè÷òîæåíà Äîê... Êàê òû è õîòåë.");
    return 1;
}


public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
    if (strcmp("/plutonium", cmdtext, true, 10) == 0)
    {
           if(Poloniy[playerid] > 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,"Ó âàñ óæå åñòü ïëóòîíèé");
           if(GetPlayerMoney(playerid) > 0)
           {
              GivePlayerMoney(playerid, 0);
              Poloniy[playerid] = 1;
              SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,"Çàðÿä ïëóòîíèÿ óñïåøíî êóïëåí. Çàðÿäêà â äåëîðèàí ïðîèçîéäåò âî âðåìÿ âêëþ÷åíèÿ íàêîïèòåëÿ");
           }
           else return SendClientMessage(playerid,KNOWNCOLOR_KHAKI,"Ïëóòîíèé äëÿ ïóòåøåñòâèÿ 2 ðàçà ñòîèò 0$");
           return 1;
    }
    return 0;
}

public OnPlayerKeyStateChange(playerid, newkeys, oldkeys)
{

     if(newkeys == 4 && (GetPlayerVehicleID(playerid) == delorian && GetPlayerState(playerid) == PLAYER_STATE_DRIVER))
     {
       if(G[delorian] == 1)
       {
         G[delorian] = 0;
         Block = false;
         SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,"Ïîòîêîâûé íàêîïèòåëü îòêëþ÷åí");
         return 1;
       }
       else if(G[delorian] == 0)
       {
       if(Toplivo > 0)
       {
         G[delorian] = 1;
         Block = false;
         SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,"Ïîòîêîâûé íàêîïèòåëü âêëþ÷åí");
         return 1;
       }
       else if(Toplivo < 1)
       {
         if(Poloniy[playerid] > 0)
         {
           G[delorian] = 1;
           Block = false;
           Poloniy[playerid] = 0;
           SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,"Ïîòîêîâûé íàêîïèòåëü âêëþ÷åí.");
           SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,"Çàðÿä ïëóòîíèÿ çàðÿæåí â äåëîðèàí.");
           Toplivo += 2;
         }
         else return SendClientMessage(playerid,KNOWNCOLOR_KHAKI,"Íåò çàðÿäà ïëóòîíèÿ. Êóïèòå åãî êîìàíäîé /plutonium.");
       }
       }
     }
     return 1;
}


forward EffectFire(playerid);

public EffectFire(playerid)
{
        Fire[delorian][0] = CreateObject(18694,0,0,0,0,0,0);
        Fire[delorian][1] = CreateObject(18694,0,0,0,0,0,0);
        Fire[delorian][2] = CreateObject(18694,0,0,0,0,0,0);
        Fire[delorian][3] = CreateObject(18694,0,0,0,0,0,0);
        AttachObjectToVehicle(Fire[delorian][0], delorian, -0.8, 2.0, -2.0, 0.0, 0.0, 0.0);
        AttachObjectToVehicle(Fire[delorian][1], delorian, 0.8, 2.0, -2.0, 0.0, 0.0, 0.0);
        AttachObjectToVehicle(Fire[delorian][2], delorian, -0.8, -2.0, -2.0, 0.0, 0.0, 0.0);
        AttachObjectToVehicle(Fire[delorian][3], delorian, 0.8, -2.0, -2.0, 0.0, 0.0, 0.0);
        return 1;
}

forward DeleteFire(playerid);

public DeleteFire(playerid)
{
        for(new i; i < 5; i++)DestroyObject(Fire[delorian]);
        return 1;
}


new Passenger;

forward Tele(playerid);

public Tele(playerid)
{
   if(GetVehicleSpeed(playerid) >= 88)
   {
        new seat;
        for(new i; i < GetMaxPlayers(); i++)
        {
           if((GetPlayerState(i) != PLAYER_STATE_DRIVER) && GetPlayerVehicleID(i) == delorian)
           {
              Passenger = 1;
              seat = GetPlayerVehicleSeat(i);
           }
        }
        SetPlayerWeather(playerid,random(15));
        G[delorian] = 0;
        Time[delorian] = 1;
        Block = false;
        SetVehicleHealth(delorian,50000);
        GetVehiclePos(delorian,P[0],P[1],P[2]);
        CreateExplosion(P[0],P[1],P[2],10,0.0);
        SetVehicleHealth(delorian,1000);
        SetVehicleVirtualWorld(delorian,12);
        if(Toplivo > 0)Toplivo --;
        SetPlayerVirtualWorld(playerid,12);
        PutPlayerInVehicle(playerid,delorian,0);
        if(Passenger == 1)
        {
           for(new i; i < GetMaxPlayers(); i++)
           {
             if((GetPlayerState(i) != PLAYER_STATE_DRIVER) && GetPlayerVehicleID(i) == delorian)
             {
               SetPlayerVirtualWorld(i,12);
               SetPlayerWeather(i,random(15));
               PutPlayerInVehicle(i,delorian,seat);
             }
           }
           SetVehicleSpeed(delorian,203);
        }
        Passenger = 0;
        DeleteFire(playerid);
   }
   else
   {
      DeleteFire(playerid);
      Block = false;
   }
   return 1;
}


forward TeleNaz(playerid);

public TeleNaz(playerid)
{
   if(GetVehicleSpeed(playerid) >= 88)
   {
        new seat;
        for(new i; i < GetMaxPlayers(); i++)
        {
           if((GetPlayerState(i) != PLAYER_STATE_DRIVER) && GetPlayerVehicleID(i) == delorian)
           {
              Passenger = 1;
              seat = GetPlayerVehicleSeat(i);
           }
        }
        SetPlayerWeather(playerid,Weather);
        G[delorian] = 0;
        Time[delorian] = 0;
        Block = false;
        SetVehicleHealth(delorian,50000);
        GetVehiclePos(delorian,P[0],P[1],P[2]);
        CreateExplosion(P[0],P[1],P[2],10,0.0);
        SetVehicleHealth(delorian,1000);
        SetVehicleVirtualWorld(delorian,0);
        if(Toplivo > 0)Toplivo --;
        SetPlayerVirtualWorld(playerid,0);
        PutPlayerInVehicle(playerid,delorian,0);
        if(Passenger == 1)
        {
           for(new i; i < GetMaxPlayers(); i++)
           {
             if((GetPlayerState(i) != PLAYER_STATE_DRIVER) && GetPlayerVehicleID(i) == delorian)
             {
               SetPlayerVirtualWorld(i,0);
               SetPlayerWeather(i,random(15));
               PutPlayerInVehicle(i,delorian,seat);
             }
           }
           SetVehicleSpeed(delorian,203);
        }
        Passenger = 0;
        DeleteFire(playerid);
   }
   else
   {
      DeleteFire(playerid);
      Block = false;
   }
   return 1;
}

public OnPlayerStateChange(playerid, newstate, oldstate)
{
    if(newstate == PLAYER_STATE_DRIVER && GetPlayerVehicleID(playerid) == delorian)
    {
        TextDrawShowForPlayer(playerid, Textdraw0);
        TextDrawShowForPlayer(playerid, Textdraw1);
        TextDrawShowForPlayer(playerid, Textdraw2);
        SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,"Äîáðî ïîæàëîâàòü â ìàøèíó âðåìåíè. Äëÿ ïóòåøåñòâèÿ âî âðåìåíè âêëþ÷èòå ïîòîêîâûé íàêîïèòåëü.");
        SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,"Íàêîïèòåëü âêëþ÷àåòñÿ íà ALT. Ðàçãîíÿéòåñü äî 88 íà ñïèäîìåòðå è îòïðàâëÿéòåñü â ïðîøëîå. ");
    }
    if(newstate == PLAYER_STATE_ONFOOT)
    {
       TextDrawHideForPlayer(playerid, Textdraw0);
       TextDrawHideForPlayer(playerid, Textdraw1);
       TextDrawHideForPlayer(playerid, Textdraw2);
    }
    return 1;
}
stock GetVehicleSpeed(playerid)
{
    new Float:ST[4];
    if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
    GetVehicleVelocity(GetPlayerVehicleID(playerid),ST[0],ST[1],ST[2]);
    else GetPlayerVelocity(playerid,ST[0],ST[1],ST[2]);
    ST[3] = floatsqroot(floatpower(floatabs(ST[0]), 2.0) + floatpower(floatabs(ST[1]), 2.0) + floatpower(floatabs(ST[2]), 2.0)) * 150.3;
    return floatround(ST[3]);
}
stock SetVehicleSpeed(vehicleid,mph)
{
    new Float:Vx, Float:Vy, Float:Vz ,Float:speeds, Float:multiple;
    GetVehicleVelocity(vehicleid,Vx,Vy,Vz);
    speeds = floatsqroot(Vx*Vx + Vy*Vy + Vz*Vz);
    if(speeds > 0)
    {
        multiple = (mph / (speeds * 250));
        return (vehicleid, Vx*multiple, Vy*multiple, Vz*multiple);
    }
    return 0;
}
 

 

 

Edited by odosenok
Причина: загрузил код под спойлер и в тег "Код".

Заметка от Cawfee , создано

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о том, как правильно выкладывать код.

Share this post


Link to post

2 answers to this question

 • 0

Будьте добры скопировать все заново на русской раскладке и вставить. 

Так же могу доработать за деньги, обращайтесь в лс форумника или студии.

Share this post


Link to post
 • 0
20 часов назад, PRоFeSSoR сказал:

Будьте добры скопировать все заново на русской раскладке и вставить. 

Так же могу доработать за деньги, обращайтесь в лс форумника или студии.

Спойлер

#include <a_samp>

#define COLOR_YELLOW 0xFFFF00FF
#define KNOWNCOLOR_KHAKI 0xF0E68CFF

new Float:P[3];

new Fire[MAX_VEHICLES][4];new Text:Textdraw0;
new Text:Textdraw1;
new Text:Textdraw2;
new G[MAX_VEHICLES];
new Time[MAX_VEHICLES];
new Weather = 2;//погодка в настоящем времени.
new delorian;
new bool:Block = false;
new Toplivo;
new Poloniy[MAX_PLAYERS];

public OnFilterScriptInit()
{
	print("\n--------------------------------------");
	print(" Док, ты хочешь сказать, что ты изобрел машину времени?");
	print("--------------------------------------\n");
	SetTimer("SpeedUpdate",100,1);
	delorian = CreateVehicle(496,2096.4307,1283.8900,10.5248,178.8482,7,7,60);
	SetVehicleNumberPlate(delorian, "ENB");
	Textdraw0 = TextDrawCreate(542.000000,387.000000,"Generator: Off");
	Textdraw1 = TextDrawCreate(542.000000,405.000000,"Speed:188");
	TextDrawUseBox(Textdraw0,1);
	TextDrawBoxColor(Textdraw0,0x00000066);
	TextDrawTextSize(Textdraw0,617.000000,2.000000);
	TextDrawUseBox(Textdraw1,1);
	TextDrawBoxColor(Textdraw1,0x00000066);
	TextDrawTextSize(Textdraw1,617.000000,0.000000);
	TextDrawAlignment(Textdraw0,0);
	TextDrawAlignment(Textdraw1,0);
	TextDrawBackgroundColor(Textdraw0,0x000000ff);
	TextDrawBackgroundColor(Textdraw1,0x000000ff);
	TextDrawFont(Textdraw0,1);
	TextDrawLetterSize(Textdraw0,0.199999,1.500000);
	TextDrawFont(Textdraw1,1);
	TextDrawLetterSize(Textdraw1,0.399999,1.000000);
	TextDrawColor(Textdraw0,0xffff00ff);
	TextDrawColor(Textdraw1,0xffff00ff);
	TextDrawSetOutline(Textdraw0,1);
	TextDrawSetOutline(Textdraw1,1);
	TextDrawSetProportional(Textdraw0,1);
	TextDrawSetProportional(Textdraw1,1);
	TextDrawSetShadow(Textdraw0,1);
	TextDrawSetShadow(Textdraw1,1);
	Textdraw2 = TextDrawCreate(542.000000,418.000000,"Plutonium:Yes");
	TextDrawUseBox(Textdraw2,1);
	TextDrawBoxColor(Textdraw2,0x00000066);
	TextDrawTextSize(Textdraw2,617.000000,-1.000000);
	TextDrawAlignment(Textdraw2,0);
	TextDrawBackgroundColor(Textdraw2,0x000000ff);
	TextDrawFont(Textdraw2,1);
	TextDrawLetterSize(Textdraw2,0.299999,1.000000);
	TextDrawColor(Textdraw2,0xffff00ff);
	TextDrawSetOutline(Textdraw2,1);
	TextDrawSetProportional(Textdraw2,1);
	TextDrawSetShadow(Textdraw2,1);
	return 1;
}

public OnFilterScriptExit()
{
	DestroyVehicle(delorian);
	TextDrawHideForAll(Textdraw0);
	TextDrawHideForAll(Textdraw1);
	TextDrawHideForAll(Textdraw2);
	TextDrawDestroy(Textdraw0);
	TextDrawDestroy(Textdraw1);
	TextDrawDestroy(Textdraw2);
	for(new i; i < GetMaxPlayers(); i++)DeleteFire(i);
	print("Машина времени выгружена");
	return 1;
}


forward SpeedUpdate();

public SpeedUpdate()
{
  new string[128]; // объявляем одномерный массив
  for(new i; i<GetMaxPlayers(); i++) // объявляем цикл
  {
    if((GetPlayerState(i) == PLAYER_STATE_DRIVER) && GetPlayerVehicleID(i) == delorian) // Если игрок - водитель ТС
    {
      if(Toplivo > 0)TextDrawSetString(Textdraw2, "Plutonium:Yes");
      else if(Toplivo == 0)TextDrawSetString(Textdraw2, "Plutonium:No");
      
      if(G[delorian] == 1)TextDrawSetString(Textdraw0, "Generator: On");
      else if(G[delorian] == 0)TextDrawSetString(Textdraw0, "Generator: Off");
			format(string, sizeof string, "Speed:%d",GetVehicleSpeed(i));
			TextDrawSetString(Textdraw1, string);
			if((GetVehicleSpeed(i) >= 88 && G[delorian] == 1)&& Block == false)
			{
        Block = true;
        EffectFire(i);
        if(Time[delorian] == 0)SetTimerEx("Tele",1300,0,"d",i);
        else if(Time[delorian] == 1)SetTimerEx("TeleNaz",1300,0,"d",i);
			}
    }
  }
  return 1;
}

public OnVehicleSpawn(vehicleid)
{
	if(vehicleid == delorian)
	{
	  SetVehicleVirtualWorld(delorian,0);
	  SetVehicleNumberPlate(delorian, "ENB");
	  Toplivo = 0;
	  G[delorian] = 0;
  }
	return 1;
}

public OnVehicleDeath(vehicleid, killerid)
{
	if(vehicleid == delorian)SendClientMessage(killerid,KNOWNCOLOR_KHAKI,"Вот она и уничтожена Док... Как ты и хотел.");
	return 1;
}


public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
  if (strcmp("/plutonium", cmdtext, true, 10) == 0)
	{
		  if(Poloniy[playerid] > 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,"У вас уже есть плутоний");
		  if(GetPlayerMoney(playerid) > 0)
		  {
			 GivePlayerMoney(playerid, 0);
			 Poloniy[playerid] = 1;
			 SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,"Заряд плутония успешно куплен. Зарядка в делориан произойдет во время включения накопителя");
		  }
		  else return SendClientMessage(playerid,KNOWNCOLOR_KHAKI,"Плутоний для путешествия 2 раза стоит 0$");
		  return 1;
	}
	return 0;
}

public OnPlayerKeyStateChange(playerid, newkeys, oldkeys)
{

	 if(newkeys == 4 && (GetPlayerVehicleID(playerid) == delorian && GetPlayerState(playerid) == PLAYER_STATE_DRIVER))
	 {
	  if(G[delorian] == 1)
	  {
		 G[delorian] = 0;
		 Block = false;
		 SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,"Потоковый накопитель отключен");
		 return 1;
	  }
	  else if(G[delorian] == 0)
	  {
	  if(Toplivo > 0)
	  {
     G[delorian] = 1;
     Block = false;
     SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,"Потоковый накопитель включен");
     return 1;
	  }
	  else if(Toplivo < 1)
	  {
		 if(Poloniy[playerid] > 0)
		 {
		  G[delorian] = 1;
      Block = false;
      Poloniy[playerid] = 0;
      SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,"Потоковый накопитель включен.");
      SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,"Заряд плутония заряжен в делориан.");
      Toplivo += 2;
		 }
		 else return SendClientMessage(playerid,KNOWNCOLOR_KHAKI,"Нет заряда плутония. Купите его командой /plutonium.");
	  }
	  }
   }
	 return 1;
}


forward EffectFire(playerid);

public EffectFire(playerid)
{
    Fire[delorian][0] = CreateObject(18694,0,0,0,0,0,0);
    Fire[delorian][1] = CreateObject(18694,0,0,0,0,0,0);
    Fire[delorian][2] = CreateObject(18694,0,0,0,0,0,0);
    Fire[delorian][3] = CreateObject(18694,0,0,0,0,0,0);
    AttachObjectToVehicle(Fire[delorian][0], delorian, -0.8, 2.0, -2.0, 0.0, 0.0, 0.0);
    AttachObjectToVehicle(Fire[delorian][1], delorian, 0.8, 2.0, -2.0, 0.0, 0.0, 0.0);
    AttachObjectToVehicle(Fire[delorian][2], delorian, -0.8, -2.0, -2.0, 0.0, 0.0, 0.0);
    AttachObjectToVehicle(Fire[delorian][3], delorian, 0.8, -2.0, -2.0, 0.0, 0.0, 0.0);
	  return 1;
}

forward DeleteFire(playerid);

public DeleteFire(playerid)
{
    for(new i; i < 5; i++)DestroyObject(Fire[delorian][i]);
	  return 1;
}


new Passenger;

forward Tele(playerid);

public Tele(playerid)
{
  if(GetVehicleSpeed(playerid) >= 88)
  {
		new seat;
		for(new i; i < GetMaxPlayers(); i++)
	  {
	    if((GetPlayerState(i) != PLAYER_STATE_DRIVER) && GetPlayerVehicleID(i) == delorian)
	    {
		   Passenger = 1;
		   seat = GetPlayerVehicleSeat(i);
      }
    }
    SetPlayerWeather(playerid,random(15));
    G[delorian] = 0;
    Time[delorian] = 1;
    Block = false;
    SetVehicleHealth(delorian,50000);
    GetVehiclePos(delorian,P[0],P[1],P[2]);
    CreateExplosion(P[0],P[1],P[2],10,0.0);
    SetVehicleHealth(delorian,1000);
    SetVehicleVirtualWorld(delorian,12);
    if(Toplivo > 0)Toplivo --;
    SetPlayerVirtualWorld(playerid,12);
    PutPlayerInVehicle(playerid,delorian,0);
    if(Passenger == 1)
    {
      for(new i; i < GetMaxPlayers(); i++)
	    {
       if((GetPlayerState(i) != PLAYER_STATE_DRIVER) && GetPlayerVehicleID(i) == delorian)
	     {
        SetPlayerVirtualWorld(i,12);
        SetPlayerWeather(i,random(15));
        PutPlayerInVehicle(i,delorian,seat);
       }
      }
      SetVehicleSpeed(delorian,203);
    }
    Passenger = 0;
    DeleteFire(playerid);
  }
  else
  {
   DeleteFire(playerid);
   Block = false;
  }
  return 1;
}


forward TeleNaz(playerid);

public TeleNaz(playerid)
{
  if(GetVehicleSpeed(playerid) >= 88)
  {
		new seat;
		for(new i; i < GetMaxPlayers(); i++)
	  {
	    if((GetPlayerState(i) != PLAYER_STATE_DRIVER) && GetPlayerVehicleID(i) == delorian)
	    {
		   Passenger = 1;
		   seat = GetPlayerVehicleSeat(i);
      }
    }
    SetPlayerWeather(playerid,Weather);
    G[delorian] = 0;
    Time[delorian] = 0;
    Block = false;
    SetVehicleHealth(delorian,50000);
    GetVehiclePos(delorian,P[0],P[1],P[2]);
    CreateExplosion(P[0],P[1],P[2],10,0.0);
    SetVehicleHealth(delorian,1000);
    SetVehicleVirtualWorld(delorian,0);
    if(Toplivo > 0)Toplivo --;
    SetPlayerVirtualWorld(playerid,0);
    PutPlayerInVehicle(playerid,delorian,0);
    if(Passenger == 1)
    {
      for(new i; i < GetMaxPlayers(); i++)
	    {
       if((GetPlayerState(i) != PLAYER_STATE_DRIVER) && GetPlayerVehicleID(i) == delorian)
	     {
        SetPlayerVirtualWorld(i,0);
        SetPlayerWeather(i,random(15));
        PutPlayerInVehicle(i,delorian,seat);
       }
      }
      SetVehicleSpeed(delorian,203);
    }
		Passenger = 0;
    DeleteFire(playerid);
  }
  else
  {
   DeleteFire(playerid);
   Block = false;
  }
  return 1;
}

public OnPlayerStateChange(playerid, newstate, oldstate)
{
  if(newstate == PLAYER_STATE_DRIVER && GetPlayerVehicleID(playerid) == delorian)
  {
	  TextDrawShowForPlayer(playerid, Textdraw0);
	  TextDrawShowForPlayer(playerid, Textdraw1);
	  TextDrawShowForPlayer(playerid, Textdraw2);
	  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,"Добро пожаловать в машину времени. Для путешествия во времени включите потоковый накопитель.");
	  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,"Накопитель включается на ALT. Разгоняйтесь до 88 на спидометре и отправляйтесь в прошлое. ");
	}
  if(newstate == PLAYER_STATE_ONFOOT)
	{
	  TextDrawHideForPlayer(playerid, Textdraw0);
	  TextDrawHideForPlayer(playerid, Textdraw1);
	  TextDrawHideForPlayer(playerid, Textdraw2);
	}
	return 1;
}
stock GetVehicleSpeed(playerid)
{
  new Float:ST[4];
  if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
	GetVehicleVelocity(GetPlayerVehicleID(playerid),ST[0],ST[1],ST[2]);
	else GetPlayerVelocity(playerid,ST[0],ST[1],ST[2]);
  ST[3] = floatsqroot(floatpower(floatabs(ST[0]), 2.0) + floatpower(floatabs(ST[1]), 2.0) + floatpower(floatabs(ST[2]), 2.0)) * 150.3;
  return floatround(ST[3]);
}
stock SetVehicleSpeed(vehicleid,mph)
{
  new Float:Vx, Float:Vy, Float:Vz ,Float:speeds, Float:multiple;
  GetVehicleVelocity(vehicleid,Vx,Vy,Vz);
  speeds = floatsqroot(Vx*Vx + Vy*Vy + Vz*Vz);
  if(speeds > 0)
  {
    multiple = (mph / (speeds * 250));
    return SetVehicleVelocity(vehicleid, Vx*multiple, Vy*multiple, Vz*multiple);
  }
  return 0;
}

 

 

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • axvvpq
   By axvvpq
   Всех приветствую, меня интересует мод проекта AMAZING, если он есть у кого то с системой транспортных компаний и/или таксопарков - прошу скинуть. Если же вы его продаёте, то цену и связь с Вами.
  • 0s1pov
   By 0s1pov
   Мод полный оригинал 11 REGION RP
   Просмотр файла Здравствуйте дорогие пользователи pawnorus. На продаже оригинальный мод проекта 11 REGION RP
   В моде присутствует:
   CEF:
   - Авторизация/регистрация на CEF
   - Главное меню на CEF
   - Магазин одежды на CEF
   - Худ CEF
   - Меню управления фракцией на CEF
   - Спидометр на CEF
   - Документы по типу паспорта, военного билета и так далее на CEF

   Системная составляющая:
   - Система спортзала (FULL 11 REGION)
   - Система подъездов (FULL 11 REGION)
   - Система усталости, для понижения усталости Вам требуется ввести команду, и Ваш персонаж будет отдыхать (FULL 11 REGION)
   - Система динамического авторынка, администрация из игры выставляет автомобили на продажу (FULL 11 REGION)
   - Система позволяющая создать фракционный транспорт прямо из игры с сохранением (FULL 11 REGION)
   - Система тонировки автомобиля (FULL 11 REGION)
   - Система различных образований, (полицейское, и тд) (FULL 11 REGION)
   - Система реалистичных номерных знаков с возможностью изменения региона (4 типа: гражданский, полицейский, военный, такси) (FULL 11 REGION)
   - Система закрытой регистрации способом подачи заявки прямо из игры прямиком администрации, с дальнейшей возможность отклонения/одобрения её (FULL 11 REGION)
   - Много различных работ, например: развозчик песка, развозчик пиццы, машинист поезда) (FULL 11 REGION)
   - Система сохранения всех действий в базу данных MySQL (FULL 11 REGION)
   - Система выдачи своего звания(сами пишите название)
   - Система подорганизаций во фракции (FULL 11 REGION)
   - Система мигалок с интерфейсом (FULL 11 REGION)

   И многое другое. К моду прилагается также база данных, приятного использования.
   Добавил 0s1pov Добавлено 04.12.2022 Категория Моды Автор 11 region  
  • 0s1pov
   By 0s1pov
   Здравствуйте дорогие пользователи pawnorus. На продаже оригинальный мод проекта 11 REGION RP
   В моде присутствует:
   CEF:
   - Авторизация/регистрация на CEF
   - Главное меню на CEF
   - Магазин одежды на CEF
   - Худ CEF
   - Меню управления фракцией на CEF
   - Спидометр на CEF
   - Документы по типу паспорта, военного билета и так далее на CEF

   Системная составляющая:
   - Система спортзала (FULL 11 REGION)
   - Система подъездов (FULL 11 REGION)
   - Система усталости, для понижения усталости Вам требуется ввести команду, и Ваш персонаж будет отдыхать (FULL 11 REGION)
   - Система динамического авторынка, администрация из игры выставляет автомобили на продажу (FULL 11 REGION)
   - Система позволяющая создать фракционный транспорт прямо из игры с сохранением (FULL 11 REGION)
   - Система тонировки автомобиля (FULL 11 REGION)
   - Система различных образований, (полицейское, и тд) (FULL 11 REGION)
   - Система реалистичных номерных знаков с возможностью изменения региона (4 типа: гражданский, полицейский, военный, такси) (FULL 11 REGION)
   - Система закрытой регистрации способом подачи заявки прямо из игры прямиком администрации, с дальнейшей возможность отклонения/одобрения её (FULL 11 REGION)
   - Много различных работ, например: развозчик песка, развозчик пиццы, машинист поезда) (FULL 11 REGION)
   - Система сохранения всех действий в базу данных MySQL (FULL 11 REGION)
   - Система выдачи своего звания(сами пишите название)
   - Система подорганизаций во фракции (FULL 11 REGION)
   - Система мигалок с интерфейсом (FULL 11 REGION)

   И многое другое. К моду прилагается также база данных, приятного использования.
  • tranquilsevenaura
   By tranquilsevenaura
   Добрый вечер дорогие друзья, не работает команда /apanel. По началу, как только запустил мод и выдал себе админку все было хорошо и все работало, но после сделав несколько манипуляций (явно не связанных с /apanel НИКАКИМ образом, как мне кажется). В server log ничего толкового найти не смог. Уровень моего скриптинга "качабок, который эдитит простые команды и дополняет диалоги".
    
   Буду очень благодарен, если поможете, репликом ниже предоставлю код /apanel
   CMD:apanel(playerid, const params[]) {     if(PI[playerid][pAdmin] < 1 || dostup[playerid] == 0) return true;     new string[1612];     switch(PI[playerid][pAdmin]) {         case 1: format(string,sizeof(string),""P"1."W" Àäìèíèñòðàöèÿ\n"P"2."W" Çàñïàâíèòüñÿ\n"P"3."W" Óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó\n"P"4."W" Èãðîêè â òþðüìå\n"P"5."W" Èãðîêè ñ áàíîì ÷àòà\n"P"6."W" Àäìèí èíôîðìàöèÿ %s\n"P"7."W" Kill List %s",(!PI[playerid][pAdmMSG]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"),(!PI[playerid][pAdmKL]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"));         case 2: format(string,sizeof(string),""P"1."W" Àäìèíèñòðàöèÿ\n"P"2."W" Çàñïàâíèòüñÿ\n"P"3."W" Óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó\n"P"4."W" Èãðîêè â òþðüìå\n"P"5."W" Èãðîêè ñ áàíîì ÷àòà\n"P"6."W" Àäìèí èíôîðìàöèÿ %s\n"P"7."W" Kill List %s\n"P"8."W" Îíëàéí îðãàíèçàöèé\n"P"9."W" Ïî÷èíèòü àâòîìîáèëü",(!PI[playerid][pAdmMSG]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"),(!PI[playerid][pAdmKL]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"));         case 3: format(string,sizeof(string),""P"1."W" Àäìèíèñòðàöèÿ\n"P"2."W" Çàñïàâíèòüñÿ\n"P"3."W" Óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó\n"P"4."W" Èãðîêè â òþðüìå\n"P"5."W" Èãðîêè ñ áàíîì ÷àòà\n"P"6."W" Àäìèí èíôîðìàöèÿ %s\n"P"7."W" Kill List %s\n"P"8."W" Îíëàéí îðãàíèçàöèé\n"P"9."W" Ïî÷èíèòü àâòîìîáèëü\n"P"10."W" Ñîñòîÿíèå ñêëàäîâ\n"P"11."W" Óçíàòü çàìîðîçêè áàíä/ìàôèé",(!PI[playerid][pAdmMSG]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"),(!PI[playerid][pAdmKL]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"));         case 4: format(string,sizeof(string),""P"1."W" Àäìèíèñòðàöèÿ\n"P"2."W" Çàñïàâíèòüñÿ\n"P"3."W" Óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó\n"P"4."W" Èãðîêè â òþðüìå\n"P"5."W" Èãðîêè ñ áàíîì ÷àòà\n"P"6."W" Àäìèí èíôîðìàöèÿ %s\n"P"7."W" Kill List %s\n"P"8."W" Îíëàéí îðãàíèçàöèé\n"P"9."W" Ïî÷èíèòü àâòîìîáèëü\n"P"10."W" Ñîñòîÿíèå ñêëàäîâ\n"P"11."W" Óçíàòü çàìîðîçêè áàíä/ìàôèé\n"P"12."W" Áàíëèñò\n"P"13."W" Âîçìîæíî âçëîìàíû\n"P"14."W" Áèëáîðäû\n"P"15."W" Äóýëè %s",(!PI[playerid][pAdmMSG]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"),(!PI[playerid][pAdmKL]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"),(!duels) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ON]"));         case 5: format(string,sizeof(string),""P"1."W" Àäìèíèñòðàöèÿ\n"P"2."W" Çàñïàâíèòüñÿ\n"P"3."W" Óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó\n"P"4."W" Èãðîêè â òþðüìå\n"P"5."W" Èãðîêè ñ áàíîì ÷àòà\n"P"6."W" Àäìèí èíôîðìàöèÿ %s\n"P"7."W" Kill List %s\n"P"8."W" Îíëàéí îðãàíèçàöèé\n"P"9."W" Ïî÷èíèòü àâòîìîáèëü\n"P"10."W" Ñîñòîÿíèå ñêëàäîâ\n"P"11."W" Óçíàòü çàìîðîçêè áàíä/ìàôèé\n"P"12."W" Áàíëèñò\n"P"13."W" Âîçìîæíî âçëîìàíû\n"P"14."W" Áèëáîðäû\n"P"15."W" Äóýëè %s\n"P"16."W" Àíòè÷èò\n"P"17."W" Êàçèíî %s\n"P"18."W" Ðåïîðò %s\n"P"19."W" Çàïîëíèòü ñêëàäû áàíä/ìàôèé\n"P"20."W" Îãðàíè÷åíèå Invite",(!PI[playerid][pAdmMSG]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"),(!PI[playerid][pAdmKL]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"),(!duels) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ON]"),(!casino) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ON]"),(!rep_system) ? ("{FF182D}[OLD]") : ("{33AA33}[NEW]"));         case 6,7: format(string,sizeof(string),""P"1."W" Àäìèíèñòðàöèÿ\n"P"2."W" Çàñïàâíèòüñÿ\n"P"3."W" Óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó\n"P"4."W" Èãðîêè â òþðüìå\n"P"5."W" Èãðîêè ñ áàíîì ÷àòà\n"P"6."W" Àäìèí èíôîðìàöèÿ %s\n"P"7."W" Kill List %s\n"P"8."W" Îíëàéí îðãàíèçàöèé\n"P"9."W" Ïî÷èíèòü àâòîìîáèëü\n"P"10."W" Ñîñòîÿíèå ñêëàäîâ\n"P"11."W" Óçíàòü çàìîðîçêè áàíä/ìàôèé\n"P"12."W" Áàíëèñò\n"P"13."W" Âîçìîæíî âçëîìàíû\n"P"14."W" Áèëáîðäû\n"P"15."W" Äóýëè %s\n"P"16."W" Àíòè÷èò\n"P"17."W" Êàçèíî %s\n"P"18."W" Ðåïîðò %s\n"P"19."W" Çàïîëíèòü ñêëàäû áàíä/ìàôèé\n"P"20."W" Îãðàíè÷åíèå Invite\n"P"21."W" Äàëüíîáîéùèêè\n"P"22."W" Ïðîìîêîäû\n"P"23."W" Áîíóñû\n"P"24."W" Ïîïîëíèòü ïðîäóêòû â áèçíåñ(ñêîëüêî çàêàçàë âëàäåëåö)\n"P"25."W" Àíòè ÒÊ %s",(!PI[playerid][pAdmMSG]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"),(!PI[playerid][pAdmKL]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"),(!duels) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ON]"),(!casino) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ON]"),(!rep_system) ? ("{FF182D}[OLD]") : ("{33AA33}[NEW]"),(!anti_tk) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ON]"));     }     D(playerid,D_ADMIN_PANEL,DSL,""P"Àäìèí ïàíåëü",string,"Âûáðàòü","Îòìåíà");     return true; }