Question

Код ошибки

C:\Users\Pro\Desktop\France Role Play\gamemodes\gamemod.pwn(2438) : warning 209: function "OnPlayerKeyStateChange" should return a value
C:\Users\Pro\Desktop\France Role Play\gamemodes\gamemod.pwn(2439) : error 010: invalid function or declaration 

 

Строка ошибки:

Спойлер

//========================Аренда Велотранспорта=========================================
        else if(PlayerToPoint(3.0,playerid,2203.6338,-2298.5305,21.9603)||PlayerToPoint(3.0,playerid,2519.6304,-2119.0635,21.9737))
        {
            ShowPlayerDialog(playerid,1600,DIALOG_STYLE_LIST,"Àðåíäîâàòü âåëîòðàíñïîðò","íà 5 ìèí\níà 10ìèí\níà 15 ìèí\níà 20 ìèí","Âûáðàòü","Çàêðûòü");
        }
//=============================================================
        else if(PlayerToPoint(3.0,playerid,2156.9797,-2299.4517,22.6464))
        {
            ShowPlayerDialog(playerid,1601,DIALOG_STYLE_MSGBOX,"Ïîñåëåíèå â îòåëü","Âû äåéñòâèòåëüíî õîòèòå ïîñåëèòñÿ","Äà","Íåò");
        }
//==============================================================================

      else return true;
}                         //Ошибка тут
return 1;             //Ошибка тут
} 

 

 

P.S:Я пробывал ставить изменять строку else return true и его значение но всё равно ошибка+варнинг помогите пожалуйста исправить! 

Share this post


Link to post

1 answer to this question

  • 0

Возможно, скобка перед return 1 лишняя 

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content