Question

У меня на сервере есть казино и вот в нём мы испытывали с другом работает или нет, вот вводим команду /dice работает, но вот когда другому человеку надо согласиться ну чтобы сыграть в кости то есть команда /yes то просто напросто ничего не выходит ни диалогового окна никаких надписей, я думаю в команде /yes , ну я скину команду dice и yes сюда! 

 

 

ВОТ КОМАНДА  /dice:

Спойлер

CMD:dice(playerid, params[])
{
    if(!IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,2.4,33.1595,2241.6724,1502.6428) &&  !IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,2.5,36.1942,2273.1372,1502.6428) && !IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,2.5,36.1448,2278.8318,1502.6428)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Âû äîëæíû íàõîäèòüñÿ ó èãðàëüíîãî ñòîëà!");
    if(KostiMoney[playerid] !=0 || ZapretDice[playerid]!=0)return SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "[Îøèáêà] {FFFFFF}Âàì óæå ïðåäëîæèëè èãðó!");
    if(sscanf(params, "ud", params[0],params[1])) return SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "[Îøèáêà] {FFFFFF}Èñïîëüçóéòå /dice [id èãðîêà] [ñòàâêà (â ôèøêàõ)]");
    if(params[1] < 20 || params[1] > 5000) return SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "[Îøèáêà] {FFFFFF}Ìèíèìàëüíàÿ ñòàâêà 20 ôèøåê, ìàêñèìàëüíàÿ 5000 ôèøåê.");
    if(ZapretDice[params[0]] == 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "[Îøèáêà] {FFFFFF}Â äàííûé ìîìåíò èãðîê íå ìîæåò èãðàòü!");
    if(!ProxDetectorS(6.0, playerid, params[0])) return true;
    if(kostiKos[playerid]>0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "[Îøèáêà] {FFFFFF}Ñåé÷àñ âû íå ìîæåòå íà÷àòü èãðó!");
    if(params[0] == playerid) return true;
    if(PlayerInfo[playerid][pJob]== JOB_GUIDE && InJob[playerid]==1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "[Îøèáêà] {FFFFFF}Êðóïüå íå ìîæåò èãðàòü â êîñòè!");
    new fiski;
    fiski=PlayerInfo[playerid][pRPTest];
    if(fiski < params[1]) return SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,">>>>{FFFFFF} - Ó âàñ íåäîñòàòî÷íî ôèøåê. Âû ìîæåòå êóïèòü ôèøêè â îáìåííèêå êàçèíî.");
    new num;
    foreach(Player,i)
    {
        if(PlayerInfo[pJob]== JOB_GUIDE && InJob==1)
        {
            if(ProxDetectorS(4.0, playerid, i, 1))
            {
                num++;
                break;
            }
        }
    }
    if(num==0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"[Îøèáêà] {FFFFFF}Ðÿäîì äîëæåí áûòü êðóïüå!");
    SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"[Èíôîðìàöèÿ] {FFFFFF}Äëÿ òîãî ÷òîáû îòêàçàòñÿ îò ñâîåé ñòàâêè ââåäèòå [/redice]");
    CMDstr = "";
    format(CMDstr, 80, "[Èíôîðìàöèÿ] {FFFFFF}Âû ïðåäëîæèëè %s áðîñèòü êîñòè. Ñòàâêà: %i",Name(params[0]),params[1]);
    SendClientMessage(playerid, 0x6495EDFF, CMDstr);
    format(CMDstr, 80, "[Èíôîðìàöèÿ] {FFFFFF}%s ïðåäëàãàåò áðîñèòü êîñòè. Ñòàâêà: %i",Name(playerid),params[1]);
    SendClientMessage(params[0], 0x6495EDFF, CMDstr);
    SendClientMessage(params[0], COLOR_WHITE, "Ââåäèòå {48FC23}'/yes'{FFFFFF}÷òîáû ñîãëàñèòüñÿ {FF0000}'/no' {FFFFFF}äëÿ îòêàçà");
    ZapretDice[playerid] = 1;
    ZapretDice[params[0]] = 1;
    KostiName[playerid] = params[0];
    KostiName[params[0]] = playerid;
    KostiMoney[params[0]] = params[1];
    KostiMoney[playerid] = params[1];
    Predlog[playerid]=1;
    return true;
}

============================================================================================

Вот команда /yes:

 

CMD:yes(playerid)
{
    if(KostiName[playerid] == INVALID_PLAYER_ID) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "[Îøèáêà] {FFFFFF}Âàì íèêòî íå ïðåäëàãàë áðîñèòü êîñòè");
    if(kostiKos[playerid]>0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "[Îøèáêà] {FFFFFF}Ñåé÷àñ âû íå ìîæåòå ïðèíÿòü èãðó!");
    if(PlayerInfo[playerid][pJob]== JOB_GUIDE && InJob[playerid]==1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "[Îøèáêà] {FFFFFF}Êðóïüå íå ìîæåò èãðàòü â êîñòè!");
    new dice = random(5)+2;
    new dice1 = random(5)+2;

    if(!ProxDetectorS(6.0, playerid, KostiName[playerid])) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "[Îøèáêà] {FFFFFF} Âû íå âîçëå ñòîëà!");
    if(Predlog[playerid]!=0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "[Îøèáêà] {FFFFFF}Âû íå ìîæåòå ïðèíÿòü èãðó!");
    new fiski;
    fiski=PlayerInfo[playerid][pRPTest];
    new fiski1;
    fiski1=PlayerInfo[KostiName[playerid]][pRPTest];
    if(fiski < KostiMoney[playerid] || fiski1 < KostiMoney[KostiName[playerid]])
    {
        SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"[Îøèáêà] {FFFFFF}Ó îäíîãî èç âàñ íå õâàòàåò ôèøåê äëÿ èãðû â êîñòè.");
        SendClientMessage(KostiName[playerid],COLOR_RED,"[Îøèáêà] {FFFFFF}Ó îäíîãî èç âàñ íå õâàòàåò ôèøåê äëÿ èãðû â êîñòè.");
        callcmd::redice(playerid,""),callcmd::redice(KostiName[playerid],"");
        return false;
    }
    new num,string[300];
    foreach(Player,i)
    {
        if(PlayerInfo[pJob]== JOB_GUIDE && InJob==1)
        {
            if(ProxDetectorS(5.5, playerid, i, 1) && GetPlayerVirtualWorld(playerid)==GetPlayerVirtualWorld(i))
            {
                deal++;
                format(string,sizeof(string),"[Èíôîðìàöèÿ] {FFFFFF}Âû óæå çàðàáîòàëè %d$ çà òî ÷òî ñëåäèòå çà èãðîé â êîñòè!",(deal*CasinoInfo[EnterCasino][casDeal]));
                SendClientMessage(i,COLOR_VALIK,string);
                format(string,sizeof(string),"+%d$",CasinoInfo[EnterCasino][casDeal]);
                GameTextForPlayer(i, string, 0, 1);
                num++;
                break;
            }
        }
    }
    if(num==0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"[Îøèáêà] {FFFFFF}Ðÿäîì ñ âàìè äîëæåí áûòü êðóïüå!");
    format(CMDstr, 110, "%s è %s áðîñèëè êîñòè. Ðåçóëüòàò: {CC9900}%i : %i",Name(KostiName[playerid]),Name(playerid),dice,dice1);
    ProxDetector(25.0, playerid, CMDstr, COLOR_PURPLE);
    if(dice > dice1)
    {
        fiski1+=KostiMoney[playerid];
        fiski-=KostiMoney[playerid];
        SetFiski(KostiName[playerid], fiski1);
        SetFiski(playerid, fiski);

        SendClientMessage(KostiName[playerid], COLOR_VALIK, "[Èíôîðìàöèÿ] {FFFFFF}Ïîçäðàâëÿåì! Âû âûèãðàëè!");
        SendClientMessage(playerid, COLOR_ORANGE, "[Èíôîðìàöèÿ] {FFFFFF}Ê ñîæàëåíèþ, Âû ïðîèãðàëè!");
        format(CMDstr, 20, "~g~+%d$", KostiMoney[playerid]);
        GameTextForPlayer(KostiName[playerid], CMDstr, 3000, 1);
        format(CMDstr, 20, "~r~-%d$", KostiMoney[playerid]);
        GameTextForPlayer(playerid, CMDstr, 3000, 1);
    }
    else if(dice < dice1)
    {
        fiski1-=KostiMoney[playerid];
        fiski+=KostiMoney[playerid];
        SetFiski(KostiName[playerid], fiski1);
        SetFiski(playerid, fiski);
        SendClientMessage(playerid, COLOR_VALIK, "[Èíôîðìàöèÿ] {FFFFFF}Ïîçäðàâëÿåì! Âû âûèãðàëè!");
        SendClientMessage(KostiName[playerid], COLOR_ORANGE, "[Èíôîðìàöèÿ] {FFFFFF}Ê ñîæåëåíèþ, âû ïðîèãðàëè!");
        format(CMDstr, 20, "~g~+%d$", KostiMoney[playerid]);
        GameTextForPlayer(playerid, CMDstr, 3000, 1);
        format(CMDstr, 20, "~r~-%d$", KostiMoney[playerid]);
        GameTextForPlayer(KostiName[playerid], CMDstr, 3000, 1);
    }
    else if(dice == dice1)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_ORANGE, "[Èíôîðìàöèÿ] {FFFFFF}Èãðà çàêîí÷èëàñü â íè÷üþ!");
        SendClientMessage(KostiName[playerid], COLOR_ORANGE, "[Èíôîðìàöèÿ] {FFFFFF}Èãðà çàêîí÷èëàñü â íè÷üþ!");
    }
    switch(dice1)
    {
    case 1: SetPlayerAttachedObject(playerid, 7, 1851, 1, 0.062400, 0.453750, 0.000000, 360.0000, 90.0000, 0.0000);//+
    case 2: SetPlayerAttachedObject(playerid, 7, 1851, 1, 0.062400, 0.453750, 0.000000, 360.0000, 180.0000, 0.0000);//+
    case 3: SetPlayerAttachedObject(playerid, 7, 1851, 1, 0.062400, 0.453750, 0.000000, 360.0000, 360.0000, 90.0000);//+
    case 4: SetPlayerAttachedObject(playerid, 7, 1851, 1, 0.062400, 0.453750, 0.000000, 360.0000, 360.0000, 270.0000);
    case 5: SetPlayerAttachedObject(playerid, 7, 1851, 1, 0.062400, 0.453750, 0.000000, 360.0000, 360.0000, 0.0000); //+
    case 6: SetPlayerAttachedObject(playerid, 7, 1851, 1, 0.062400, 0.453750, 0.000000, 360.0000, 270.0000, 0.0000); //+
    default: SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"Ïðîèçîøëà îøèáêà. Íàïèøèòå î íåé íà ôîðóì!");
    }
    switch(dice)
    {
    case 1: SetPlayerAttachedObject(KostiName[playerid], 7, 1851, 1, 0.062400, 0.453750, 0.000000, 360.0000, 90.0000, 0.0000);//+
    case 2: SetPlayerAttachedObject(KostiName[playerid], 7, 1851, 1, 0.062400, 0.453750, 0.000000, 360.0000, 180.0000, 0.0000);//+
    case 3: SetPlayerAttachedObject(KostiName[playerid], 7, 1851, 1, 0.062400, 0.453750, 0.000000, 360.0000, 360.0000, 90.0000);//+
    case 4: SetPlayerAttachedObject(KostiName[playerid], 7, 1851, 1, 0.062400, 0.453750, 0.000000, 360.0000, 360.0000, 270.0000);
    case 5: SetPlayerAttachedObject(KostiName[playerid], 7, 1851, 1, 0.062400, 0.453750, 0.000000, 360.0000, 360.0000, 0.0000); //+
    case 6: SetPlayerAttachedObject(KostiName[playerid], 7, 1851, 1, 0.062400, 0.453750, 0.000000, 360.0000, 270.0000, 0.0000); //+
    default: SendClientMessage(KostiName[playerid],COLOR_RED,"Ïðîèçîøëà îøèáêà. Íàïèøèòå î íåé íà ôîðóì!");
    }
    kostiKos[KostiName[playerid]]=5;
    kostiKos[playerid]=5;
    format(CMDstr,14, "Âûïàëî: %i",dice1);
    SetPlayerChatBubble(playerid,CMDstr,COLOR_ORANGE,30.0,10000);
    format(CMDstr,14, "Âûïàëî: %i",dice);
    SetPlayerChatBubble(KostiName[playerid],CMDstr,COLOR_VALIK,30.0,10000);
    ZapretDice[playerid] = 0;
    ZapretDice[KostiName[playerid]] = 0;
    KostiMoney[playerid] = 0;
    KostiMoney[KostiName[playerid]] = 0;
    Predlog[KostiName[playerid]]=0;
    KostiName[KostiName[playerid]] = INVALID_PLAYER_ID;
    KostiName[playerid] = INVALID_PLAYER_ID;
    return 0;
}

 

 

Share this post


Link to post

0 answers to this question

There have been no answers to this question yet

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content