Question

Когда выдал команды, при перезаходе они пропадают, приходится выдавать заново, помогите.

 

Спойлер

 


CMD:dostup(playerid,params[]) // Àâòîðñòâî no3jour
{
	if(!isFull{playerid}) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GREEN,""#net"Âàì íåäîñòóïíà äàííàÿ êîìàíäà"); // Àâòîðñòâî no3jour
	{
  	if(sscanf(params,"u",params[0]))return SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, ""#information"/dostup [id]");
  	if(!IsPlayerConnected(params[0])) return 1;
  	if(!PlayerInfo[params[0]][pTakesetarank]) return SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE,""#net"Çàïðåùåíî çàáðàòü ïðåôèêñ äàííîìó èãðîêó");
		SetPVarInt(playerid,"agetadm",params[0]);

 		new str[128];
	  string="";

		format(str,sizeof(str),"{ffffff}/sban    \t\t\t%s\n",(!gAdminReason[ params[0] ][0])?("{ffffff}{FF0000}Âûêë {ffffff}") : ("{ffffff}{00FF00}Âêë {ffffff}")),strcat(string,str);
		format(str,sizeof(str),"{ffffff}/makeleader \t\t\t%s\n",(!gAdminReason[ params[0] ][1])?("{ffffff}{FF0000}Âûêë {ffffff}") : ("{ffffff}{00FF00}Âêë {ffffff}")),strcat(string,str);
		format(str,sizeof(str),"{ffffff}/switchmafia\t\t\t%s\n",(!gAdminReason[ params[0] ][2])?("{ffffff}{FF0000}Âûêë {ffffff}") : ("{ffffff}{00FF00}Âêë {ffffff}")),strcat(string,str);
		format(str,sizeof(str),"{ffffff}/gzcolor  \t\t\t%s\n",(!gAdminReason[ params[0] ][3])?("{ffffff}{FF0000}Âûêë {ffffff}") : ("{ffffff}{00FF00}Âêë {ffffff}")),strcat(string,str);
		format(str,sizeof(str),"{ffffff}/offban   \t\t\t%s\n",(!gAdminReason[ params[0] ][4])?("{ffffff}{FF0000}Âûêë {ffffff}") : ("{ffffff}{00FF00}Âêë {ffffff}")),strcat(string,str);
		format(str,sizeof(str),"{ffffff}/offleader \t\t\t%s\n",(!gAdminReason[ params[0] ][5])?("{ffffff}{FF0000}Âûêë {ffffff}") : ("{ffffff}{00FF00}Âêë {ffffff}")),strcat(string,str);
		format(str,sizeof(str),"{ffffff}/offhelper \t\t\t%s\n",(!gAdminReason[ params[0] ][6])?("{ffffff}{FF0000}Âûêë {ffffff}") : ("{ffffff}{00FF00}Âêë {ffffff}")),strcat(string,str);
		format(str,sizeof(str),"{ffffff}/banip   \t\t\t%s\n",(!gAdminReason[ params[0] ][7])?("{ffffff}{FF0000}Âûêë {ffffff}") : ("{ffffff}{00FF00}Âêë {ffffff}")),strcat(string,str);
		format(str,sizeof(str),"{ffffff}/makeadmin \t\t\t%s\n",(!gAdminReason[ params[0] ][8])?("{ffffff}{FF0000}Âûêë {ffffff}") : ("{ffffff}{00FF00}Âêë {ffffff}")),strcat(string,str);
		format(str,sizeof(str),"{ffffff}/avig    \t\t\t%s\n",(!gAdminReason[ params[0] ][9])?("{ffffff}{FF0000}Âûêë {ffffff}") : ("{ffffff}{00FF00}Âêë {ffffff}")),strcat(string,str);
		format(str,sizeof(str),"{ffffff}/ban    \t\t\t%s\n",(!gAdminReason[ params[0] ][10])?("{ffffff}{FF0000}Âûêë {ffffff}") : ("{ffffff}{00FF00}Âêë {ffffff}")),strcat(string,str);
		format(str,sizeof(str),"{ffffff}/iban    \t\t\t%s\n",(!gAdminReason[ params[0] ][11])?("{ffffff}{FF0000}Âûêë {ffffff}") : ("{ffffff}{00FF00}Âêë {ffffff}")),strcat(string,str);
		format(str,sizeof(str),"{ffffff}/makehelper \t\t\t%s\n",(!gAdminReason[ params[0] ][12])?("{ffffff}{FF0000}Âûêë {ffffff}") : ("{ffffff}{00FF00}Âêë {ffffff}")),strcat(string,str);
		format(str,sizeof(str),"{ffffff}/ghetto   \t\t\t%s\n",(!gAdminReason[ params[0] ][13])?("{ffffff}{FF0000}Âûêë {ffffff}") : ("{ffffff}{00FF00}Âêë{ffffff}")),strcat(string,str);
		
		ShowPlayerDialog(playerid,8747,DIALOG_STYLE_LIST,PlayerInfo[params[0]][pNames],string,"Äàëåå","Îòìåíà");

	}
	return 1;
}

 

Share this post


Link to post

0 answers to this question

There have been no answers to this question yet

Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content