• 0
Дарвин

[закрыто] БАГ с сохранением машинв БД

Question

Здравствуйте пользователи PAWNO-RUS!

При скриптингу своего сервера я наткнулся на баг с сохранением и загрузкой Т.С на сервер.

Спойлер

public OnPlayerConnect(playerid)
{
  if(playerid == INVALID_PLAYER_ID || gamemodeloaded != 1) return Kick(playerid);
  // --- Çàùèòà îò UDP ôëóäà -------
// MessagesCount[playerid] = 9999999;
  isPlayerConnected[playerid] = true;
	// -------------------------------
  new buffer[40+1], gpci_str[128];
  GetPlayerClientID(playerid, buffer);
  format(gpci_str, sizeof gpci_str, "GPCI: %s | IP: %s | Name: %s", buffer, PI[playerid][pIP], GetName(playerid));
  SendLog("BuyCar", gpci_str);
  IsPlayerUseForbiddenSoftware(playerid);
  
  GetPlayerIp(playerid, PI[playerid][pIP], 16);
  GetPlayerName(playerid, PI[playerid][pName], MAX_PLAYER_NAME);
  
  if(slotUsed{playerid} && !strcmp(playersIP[playerid], PI[playerid][pIP], true)) return Ban(playerid);
  GetPlayerIp(playerid, playersIP[playerid], 16);
  slotUsed{playerid} = true;
  
 	if(IsLoginInvalid(GetName(playerid)))
	{
	  SendClientMessage(playerid, C_RED, "Âàøå èìÿ ñîäåðæèò çàïðåùåííûå ñèìâîëû èëè öèôðû, èñïîëüçóéòå èìÿ ôîðìàòà Èìÿ_Ôàìèëèÿ íà àíãëèéñêîì");
		return Kick(playerid);
	}
	static const blacklist_name[5][5] = {"CM_","_CM","Bomj","bomj","BOMJ"};
	for(new i; i < sizeof(blacklist_name); i++)
	{
	  if(strfind(GetName(playerid), blacklist_name[i], true) == 0) return Kick(playerid);
	}
	
	
	ac_1{playerid} = false;
  SetPlayerDataToDefault(playerid);
	CreateTextDraws(playerid);
	//RemoveBuild(playerid);
	mysql_format(dbHandle, query, sizeof(query), "SELECT * FROM "T_ACCOUNTS" WHERE `name` = '%e' LIMIT 1", GetName(playerid));
  	mysql_tquery(dbHandle, query, "remove_build", "i", playerid);
	
  new ipplayer[16];
  GetPlayerIp(playerid,ipplayer,sizeof(ipplayer));
  new num_players_on_ip = GetNumberOfPlayersOnThisIP(ipplayer);
	if(num_players_on_ip >= MAX_CONNECTIONS_FROM_IP) Kick(playerid);
	
  SetPVarInt(playerid, "AntiBreik", 500);
  SetPVarInt(playerid, "PickupID", -1);

  rodEnable{playerid} = 0;
  rodRaised{playerid} = 0;
	SetPlayerColor(playerid, COLOR_GREY);
	SetPlayerScore(playerid, 0);
	Conday[0]++;Conday[1]++;MD[5]++;
	for(new i; i < 60; i++) SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "");
	new string[144];
	format(string, 144, "[A] %s[%d] ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê ñåðâåðó.", PI[playerid][pName], playerid);//Çàêîí÷èòü
	SendAdminMessage(COLOR_GREY, string, 1);
	for(new i=0;i<MAX_LIST+1;i++){PlayerUseList[playerid][i]=0;}
	
	player_timer[playerid] = SetTimerEx("Player_Control", 1000, 1, "i", playerid);
	
	for(new i = 0; i < sizeof(GZInfo); i++) GangZoneShowForPlayer(playerid, GangZone[i], GetGangZoneColor(i));
	
	SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, "Äîáðî ïîæàëîâàòü íà "SERVER_NAME"");
	
	mysql_format(dbHandle, query, 128, "SELECT * FROM bans WHERE name = '%e'", GetName(playerid));
	mysql_tquery(dbHandle, query, "check_banlist", "i", playerid);
	return 1;
}
Спойлер


public OnPlayerDisconnect(playerid, reason)
{
  slotUsed{playerid} = false;
  PI[playerid][pOnline] = 0;
  for(new i=0;i<MAX_LIST+1;i++){PlayerUseList[playerid][i]=0;}
  KillTimer(player_timer[playerid]);
	if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 0)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 0);
	if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 1)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 1);
	if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 2)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 2);
	if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 3)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 3);
	if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 4)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 4);
	if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 5)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 5);
	new Query[128];
	format(Query, sizeof(Query), "UPDATE "T_ADMIN" SET timemin='%d' WHERE name='%s' LIMIT 1", AdminInfo[playerid][admTimeMin], GetName(playerid));
	mysql_tquery(dbHandle, Query, "", "");
	
	//óäàë êàðà
	if(PI[playerid][PlayerCarID][0] != INVALID_VEHICLE_ID)
	{
    if(Settings[playerid][5] == 1)
		{
			DestroyDynamic3DTextLabel(VehicleLabel[PI[playerid][PlayerCarID][0]]);
    	VehicleLabel[PI[playerid][PlayerCarID][0]] = Text3D:INVALID_3DTEXT_ID;
		}
		PI[playerid][cFuel][0] = Fuel[PI[playerid][PlayerCarID][0]];
//		PI[playerid][cMileage][0] = VehInfo[PI[playerid][PlayerCarID][0]][vMileage];
		DestroyVehicle(PI[playerid][PlayerCarID][0]);
		PI[playerid][PlayerCarID][0] = INVALID_VEHICLE_ID;
	}
	if(PI[playerid][PlayerCarID][1] != INVALID_VEHICLE_ID)
	{
	  if(Settings[playerid][5] == 1)
	  {
	    DestroyDynamic3DTextLabel(VehicleLabel[PI[playerid][PlayerCarID][1]]);
	    VehicleLabel[PI[playerid][PlayerCarID][1]] = Text3D:INVALID_3DTEXT_ID;
		}
		PI[playerid][cFuel][1] = Fuel[PI[playerid][PlayerCarID][1]];
//		PI[playerid][cMileage][1] = VehInfo[PI[playerid][PlayerCarID][1]][vMileage];
		DestroyVehicle(PI[playerid][PlayerCarID][1]);
		PI[playerid][PlayerCarID][1] = INVALID_VEHICLE_ID;
	}
	if(PI[playerid][PlayerCarID][2] != INVALID_VEHICLE_ID)
	{
	  if(Settings[playerid][5] == 1)
	  {
	    DestroyDynamic3DTextLabel(VehicleLabel[PI[playerid][PlayerCarID][2]]);
	    VehicleLabel[PI[playerid][PlayerCarID][2]] = Text3D:INVALID_3DTEXT_ID;
		}
		PI[playerid][cFuel][2] = Fuel[PI[playerid][PlayerCarID][2]];
//		PI[playerid][cMileage][1] = VehInfo[PI[playerid][PlayerCarID][1]][vMileage];
		DestroyVehicle(PI[playerid][PlayerCarID][2]);
		PI[playerid][PlayerCarID][2] = INVALID_VEHICLE_ID;
	}
	if(PI[playerid][PlayerCopterID] != INVALID_VEHICLE_ID)
	{
		DestroyVehicle(PI[playerid][PlayerCopterID]);
		PI[playerid][PlayerCopterID] = INVALID_VEHICLE_ID;
	}
	if(InShop[playerid] > 0 || GetPVarInt(playerid, "InShop") > 0)
	{
	  if(PI[playerid][SalonCarID] != INVALID_VEHICLE_ID) DestroyVehicle(PI[playerid][SalonCarID]);
	  PI[playerid][SalonCarID] = INVALID_VEHICLE_ID;
		DeletePVar(playerid, "InShop");
		InShop[playerid] = 0;
		for(new i; i < 2; i++) PlayerTextDrawHide(playerid, JRP_TD[playerid][i]);
		for(new i; i < 19; i++) TextDrawHideForPlayer(playerid, JRPTD[i]);
		CancelSelectTextDraw(playerid);
	}
	if(pCuff[playerid][pCuffee] != INVALID_PLAYER_ID && reason == 1)
	{
	  new id = pCuff[playerid][pCuffee];
	  if(id == playerid)
		{
		  new cuffer = pCuff[playerid][pCuffer];
		  new string[128];
			format(string, sizeof(string), "%s âûøåë ïðè àðåñòå è áûë ïîñàæåí â òþðüìó íà 30 ìèíóò", GetName(playerid));
			SendClientMessageToAll(COLOR_RED, string);
			PI[playerid][pJail] = 1;
			PI[playerid][pJailTime] = 1800;
			PI[playerid][pWanted] = 0;
			pCuff[cuffer][pCuffer] = INVALID_PLAYER_ID;
			pCuff[cuffer][pCuffee] = INVALID_PLAYER_ID;
			pCuff[playerid][pCuffee] = INVALID_PLAYER_ID;
			pCuff[playerid][pCuffer] = INVALID_PLAYER_ID;
		}
		else if(!IsPlayerConnected(id))
		{
		  SetPlayerSpecialAction(id, SPECIAL_ACTION_NONE);
			RemovePlayerAttachedObject(id, 0);
			pCuff[id][pCuffer] = INVALID_PLAYER_ID;
			pCuff[id][pCuffee] = INVALID_PLAYER_ID;
			pCuff[playerid][pCuffee] = INVALID_PLAYER_ID;
			pCuff[playerid][pCuffer] = INVALID_PLAYER_ID;
			SendClientMessage(playerid, COLOR_LIME, "Îôèöåð, íàäåâøèé íà Âàñ íàðó÷íèêè, âûøåë èç èãðû. Íàðó÷íèêè ñíÿòû.");
		}
	}
 	if(GetPVarInt(playerid, "arendkey") != -1)
	{
		new v = GetPVarInt(playerid, "arendkey");
		if(ArendInfo[v][aPlayerID] == playerid)
		{
			ArendInfo[v][aPlayerID] = INVALID_PLAYER_ID;
      SetVehicleToRespawn(ArendInfo[v][aID]);
			CarDoorsEx(ArendInfo[v][aID], 0);
		}
  }
	if(GetPVarInt(playerid,"objectcop"))
	{
		DestroyObject(GetPVarInt(playerid,"objectcop"));
		DestroyDynamicArea(Ships[playerid]);
	}
	PI[playerid][pBed] = 0;
	PlayerDied[playerid] = false;
	drawcapt[playerid] = false;
	SetPlayerSkills(playerid);
 	if(PlayerUseMask[playerid])
	{
    PlayerUseMask[playerid] = false;
		KillTimer(MaskTimer[playerid]);
	}
	if(UseGPS[playerid])
	{
  	DisablePlayerRaceCheckpoint(playerid);
  	UseGPS[playerid] = false;
  	for(new i; i < 3; i++) TextDrawHideForPlayer(playerid, GPSEnabled[i]);
	}
	PlayerTextDrawHide(playerid,VehNazv[playerid]);
	PlayerTextDrawHide(playerid,VehCost[playerid]);
	if(GetPVarInt(playerid, "PriceBus") > 0)
	{
		PI[playerid][pPayCheck] += GetPVarInt(playerid, "BusMoney");
		if(IsValidDynamic3DTextLabel(BusText3D[playerid])) DestroyDynamic3DTextLabel(BusText3D[playerid]);
		SetVehicleToRespawn(PI[playerid][BusCarID]);
	}
	if(GetPVarInt(playerid, "PriceTaxi") > 0)
	{
		PI[playerid][pPayCheck] += GetPVarInt(playerid, "TaxiMoney");
		if(IsValidDynamic3DTextLabel(TaxiText3D[playerid])) DestroyDynamic3DTextLabel(TaxiText3D[playerid]);
		SetVehicleToRespawn(PI[playerid][TaxiCarID]);
	}
	if(PI[playerid][MechanicCarID] != INVALID_VEHICLE_ID) SetVehicleToRespawn(PI[playerid][MechanicCarID]);
	if(PI[playerid][TruckerCarID] != INVALID_VEHICLE_ID) SetVehicleToRespawn(PI[playerid][TruckerCarID]);
	if(UseWork[playerid] == 2)
	{
	  DeletePVar(playerid, "OldLessSkin");
		UseWork[playerid] = 0;
		DeletePVar(playerid, "LessProgress");
		DeletePVar(playerid, "Derevo");
		DeletePVar(playerid, "LessStatus");
		if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 3)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 3);
		if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 4)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 4);
	}
	
	foreach(new i: Player)
	{
    if(GetPlayerState(i) == PLAYER_STATE_SPECTATING && PI[i][Spectating][0] == playerid)
    {
      GameTextForPlayer(i, "PLAYER DISCONNECTED", 3000, 3);
      callcmd::specoff(i, "");
	  }
	}
	PlayerMenuExit(playerid);
	
  for(new i = 0; i < 38; i++) TextDrawHideForPlayer(playerid, SELECT_SKIN[i]);
	for(new i = 0; i < 6; i++) TextDrawHideForPlayer(playerid, Button[i]);
  PlayerTextDrawDestroy(playerid, SelSkin[playerid]);
  PlayerTextDrawDestroy(playerid, HungerProgress[playerid]);
	HungerProgress[playerid] = PlayerText:INVALID_TEXT_DRAW;

  for(new i = 0; i < 10; i++)
	{
		PlayerTextDrawDestroy(playerid, SecurityCode[playerid][i]);
		SecurityCode[playerid][i] = PlayerText:INVALID_TEXT_DRAW;
	}
	for(new i = 0; i < 6; i++)
	{
		PlayerTextDrawDestroy(playerid, StatusWork[playerid][i]);
		StatusWork[playerid][i] = PlayerText:INVALID_TEXT_DRAW;
	}
	for(new i = 0; i < 2; i++)
	{
		PlayerTextDrawDestroy(playerid, JRP_TD[playerid][i]);
		JRP_TD[playerid][i] = PlayerText:INVALID_TEXT_DRAW;
	}
	for(new i = 0; i < 9; i++)
	{
		PlayerTextDrawDestroy(playerid, SpeedPlayerText[playerid][i]);
		SpeedPlayerText[playerid][i] = PlayerText:INVALID_TEXT_DRAW;
	}
	for(new i = 0; i < 7; i++)
	{
	  PlayerTextDrawDestroy(playerid, CaptureTD[playerid][i]);
		CaptureTD[playerid][i] = PlayerText:INVALID_TEXT_DRAW;
	}
	CancelSelectTextDraw(playerid);
	
	new gun_string[56], ammo_string[56], string[256];
	format(gun_string, 56, "%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d",
	PI[playerid][pGun][0], PI[playerid][pGun][1], PI[playerid][pGun][2], PI[playerid][pGun][3],
	PI[playerid][pGun][4], PI[playerid][pGun][5], PI[playerid][pGun][6], PI[playerid][pGun][7],
	PI[playerid][pGun][8], PI[playerid][pGun][9], PI[playerid][pGun][10], PI[playerid][pGun][11],
	PI[playerid][pGun][12]);
	
	format(ammo_string, 56, "%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d",
	PI[playerid][pAmmo][0], PI[playerid][pAmmo][1], PI[playerid][pAmmo][2], PI[playerid][pAmmo][3],
	PI[playerid][pAmmo][4], PI[playerid][pAmmo][5], PI[playerid][pAmmo][6], PI[playerid][pAmmo][7],
	PI[playerid][pAmmo][8], PI[playerid][pAmmo][9], PI[playerid][pAmmo][10], PI[playerid][pAmmo][11],
	PI[playerid][pAmmo][12]);
	
	format(string, sizeof(string), "UPDATE "T_ACCOUNTS" SET `guns` = '%s',`ammos` = '%s' WHERE `name` = '%s'", gun_string, ammo_string, GetName(playerid));
	mysql_tquery(dbHandle, string, "", "");
	
	new gpci_str[128];
	BuyCar(playerid);
	SaveAccount(playerid);
	SendLog("BuyCar", gpci_str);
	SetPlayerDataToDefault(playerid);
	rodEnable{playerid} = 0;
	rodRaised{playerid} = 0;
	//-------[ Çàùèòà îò Fake Disconnect ]---------
  if(!isPlayerConnected[playerid]) return true;
  isPlayerConnected[playerid] = false;
  if(reason != 2) Kick(playerid);
  //---------------------------------------------
	
	new message[30], totalstring[128];
 	switch(reason)
   {
    case 0: format(message,sizeof(message), "Îáðûâ ñâÿçè", message);
    case 1: format(message,sizeof(message), "Âûøåë", message);
    case 2: format(message,sizeof(message), "Êèêíóò", message);
  }
	
	if(PI[playerid][pAdmin] != 0)
	{
		Itter_Remove(Admins, playerid);
		
		if(!IsPlayerGrandAdmin(playerid))
		{
			static const Admin_Names[6][32] = {"Ìîäåðàòîð","Ñò. Ìîäåðàòîð","Àäìèíèñòðàòîð","Ñò. Àäìèíèñòðàòîð","Ãë. Àäìèíèñòðàòîð","Ðóêîâîäèòåëü"};
			
			format(message,sizeof(message), "[A] %s %s[%d] ïîêèíóë èãðó. Ïðè÷èíà: %s", Admin_Names[PI[playerid][pAdmin]-1], GetName(playerid), playerid, message);
			SendAdminMessage(COLOR_GREY, totalstring, 1);	
		}
	}
	else
	{
		format(totalstring, 128, "[A] %s[%d] ïîêèíóë ñåðâåð. [Ïðè÷èíà: %s]", GetName(playerid), playerid, message);
		SendAdminMessage(COLOR_GREY, totalstring, 1);
	}
	
	if(PI[playerid][pFamily])
	{
		new id_famyly = PI[playerid][pFamily];
		if((family_info[id_famyly][f_online] -= 1) < 0) family_info[id_famyly][f_online] = 0;
		else family_info[id_famyly][f_online] -= 1;
	}
	return 1;
}
Спойлерcmd:setcar(playerid, params[])
{
  if(admin_ban_time[playerid] > 0) return SendClientMessage(playerid, -1, "Ваши админ-действия на сервере заблокированы");
	new stss [ 128 ] ;
	if(PI[playerid][pAdmin] < 6) return false;
	else if(AdminLogged[playerid] == false) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, YouAreNotLoggedInAsAdmin);
	else if(sscanf(params,"iiiii", params[0], params[1], params[2], params[3], params[4])) return SendClientMessage(playerid,COLOR_ORANGE,"Введите: /setcar [id игрока] [ID модели] [Слот(1/2/3)] [Цвет 1] [Цвет 2]");
	//else if( !(PI[params[0]][pVip]) && params[2] == 2) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GREEN,"У игрока нет VIP статуса, поэтому Вы не можете заменить ему машину в слоте №:2");
  else if(params[1] > 611 || params[1] < 400) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREEN, "ID машины не может быть меньше 400 и больше чем 611");
	switch(params[2])
	{
	  case 1:
	  {
	    PI[params[0]][cModel][0] = params[1];
			PI[params[0]][cClass][0] = 1;
			PI[params[0]][cFuel][0] = 45;
			PI[params[0]][cColor][0] = params[3];
			PI[params[0]][cColor][1] = params[4];
			PI[params[0]][cCost][0] = 3000000;

			PI[params[0]][cX][0] = 0;
			PI[params[0]][cY][0] = 0;
			PI[params[0]][cZ][0] = 0;
			PI[params[0]][cA][0] = 0;

			PI[params[0]][cPaintjob][0] = 0;
			DestroyVehicle(PI[params[0]][PlayerCarID][0]);
			PI[params[0]][PlayerCarID][0] = INVALID_VEHICLE_ID;
			strmid(PI[params[0]][pNumberVehicle], "None", 0, strlen("None"), 20);
			MysqlUpdatePlayerStr(params[0], "veh_number", PI[params[0]][pNumberVehicle]);
			
			SaveAccount(params[0]);
			format(stss, sizeof(stss),"Администратор %s установил Вам автомобиль в слот №:%d",GetName(playerid),params[2]);
		  SendClientMessage(params[0],COLOR_ORANGE,stss);
			SendClientMessage(params[0],COLOR_ORANGE,"Автомобиль находится на стоянке у Анашана. Найти его можно через /findcar");
		  format(stss, sizeof(stss),"Вы установили %s автомобиль в слот №:%d",GetName(params[0]),params[2]);
		  SendClientMessage(playerid,COLOR_GREEN,stss);
	  }
	  case 2:
	  {
	    PI[params[0]][cModel][1] = params[1];
			PI[params[0]][cClass][1] = 1;
			PI[params[0]][cFuel][1] = 45;
			PI[params[0]][cColor1][0] = params[3];
			PI[params[0]][cColor1][1] = params[4];
			PI[params[0]][cCost][1] = 3000000;

			PI[params[0]][cX][1] = 0;
			PI[params[0]][cY][1] = 0;
			PI[params[0]][cZ][1] = 0;
			PI[params[0]][cA][1] = 0;

			PI[params[0]][cPaintjob][1] = 0;
			DestroyVehicle(PI[params[0]][PlayerCarID][1]);
			PI[params[0]][PlayerCarID][1] = INVALID_VEHICLE_ID;
			strmid(PI[params[0]][pNumberVehicle1], "None", 0, strlen("None"), 20);
			MysqlUpdatePlayerStr(params[0], "veh_number1", PI[params[0]][pNumberVehicle1]);
			
			SaveAccount(params[0]);
			format(stss, sizeof(stss),"Администратор %s установил Вам автомобиль %s(%d), цвет(%d:%d) в слот №:%d",GetName(playerid),VehicleNames[GetVehicleModel(params[1])-400],GetVehicleModel(params[1]),params[3],params[4],params[2]);
		  SendClientMessage(params[0],COLOR_GREEN,stss);
		  format(stss, sizeof(stss),"Вы установили %s автомобиль %s(%d), цвет(%d:%d) в слот №:%d",GetName(params[0]),VehicleNames[GetVehicleModel(params[1])-400],GetVehicleModel(params[1]),params[3],params[4],params[2]);
		  SendClientMessage(playerid,COLOR_GREEN,stss);
	  }
		case 3:
	  {
	    PI[params[0]][cModel][2] = params[1];
			PI[params[0]][cClass][2] = 1;
			PI[params[0]][cFuel][2] = 45;
			PI[params[0]][cColor2][0] = params[3];
			PI[params[0]][cColor2][1] = params[4];
			PI[params[0]][cCost][2] = 3000000;

			PI[params[0]][cX][2] = 0;
			PI[params[0]][cY][2] = 0;
			PI[params[0]][cZ][2] = 0;
			PI[params[0]][cA][2] = 0;

			PI[params[0]][cPaintjob][2] = 0;
			DestroyVehicle(PI[params[0]][PlayerCarID][2]);
			PI[params[0]][PlayerCarID][2] = INVALID_VEHICLE_ID;
			strmid(PI[params[0]][pNumberVehicle1], "None", 0, strlen("None"), 20);
			MysqlUpdatePlayerStr(params[0], "veh_number2", PI[params[0]][pNumberVehicle2]);
			SaveAccount(params[0]);
			format(stss, sizeof(stss),"Администратор %s установил Вам автомобиль %s(%d), цвет(%d:%d) в слот №:%d",GetName(playerid),VehicleNames[GetVehicleModel(params[1])-400],GetVehicleModel(params[1]),params[3],params[4],params[2]);
		  SendClientMessage(params[0],COLOR_GREEN,stss);
		  format(stss, sizeof(stss),"Вы установили %s автомобиль %s(%d), цвет(%d:%d) в слот №:%d",GetName(params[0]),VehicleNames[GetVehicleModel(params[1])-400],GetVehicleModel(params[1]),params[3],params[4],params[2]);
		  SendClientMessage(playerid,COLOR_GREEN,stss);
	  }
	}
	return 1;
}

 

 

 

 

Share this post


Link to post

1 answer to this question

 • 0

Транспорт личный или общий? Опиши подробнее проблему.

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • Rumi Channel
   By Rumi Channel
   Добрый вечер,комьюнити форума у меня такая проблема хочу сделать вход и выход из здания кастом, но при заходе на метку выкидывает на улицу и сразу же в здания мод prp

    
   enum E_AREA_PICKUPIRMATION
   {
   Float: g_pos_area_x,
   Float: g_pos_area_y,
   Float: g_pos_area_z,
   Float: g_set_area_x,
   Float: g_set_area_y,
   Float: g_set_area_z,
   Float: g_set_area_r,
       g_set_area_virtualworld,
       g_set_area_interior,
       g_text[64],
       g_get_area_virtualworld,
       g_get_area_interior
   };
   new const g_area[][E_AREA_PICKUPIRMATION] =
   {
       {2092.5996,-2283.9448,23.1030, -200.4150,287.8663,1201.0000, 360.0, 1, 28, "Компьютерный клуб", -1, -1},
       {-200.5276,284.0760,1201.0000, 2089.0557,-2283.7131,23.1052, 90.0, 0, 0, "Выход", -1, -1},
       {694.1151,999.2912,11.8839, -320.6129,292.8806,1201.0000, 270.0, 1, 29, "Биржа обмена", -1, -1},
       {-323.6338,292.8641,1201.0000, 696.1921,999.0907,11.8839, 250.0, 0, 0, "Выход", -1, -1},
       {1907.3062,-2229.0994,12.1824, 226.9841,-1277.2299,1533.2148, 90.0, 1, 13, "Областная Администрация", -1, -1},
       {230.2486,-1277.2178,1533.2213, 1907.3925,-2232.9878,11.2457, 180.0, 0, 0, "Выход", -1, -1},
       {2576.2896,-2416.0176,22.4951, 897.8843,7.5899,1405.6897, 270.0, 0, 1, "МВД", -1, -1},
       {894.9195,7.5660,1405.6897, 2579.2549,-2416.1099,21.9888, 68.0, 0, 0, "Выход", -1, -1},
       {-1024.4335,1297.1133,2026.1790, 2579.2549,-2416.1099,21.9888, 270.0, 0, 0, "EOS", -1, -1},
       {1388.4491,-209.2727,1903.9984, -286.2611,580.9912,12.1070, 360.0, 0, 0, "Выход", -1, -1},
       {2329.9602,-1714.6731,21.9582, -191.0231,73.7684,1301.0000, 0.0, 0, 26, "Бойцовский клуб", -1, -1},
       {-190.8987,79.5145,1301.0000, 2326.6514,-1714.6959,21.8562, 90.0, 0, 0, "Выход", -1, -1},
       
       {2412.3904,-1841.6464,22.9476, -774.7527,303.0884,1451.0000, 90.0, 1, 16, "ФСБ", -1, -1},
       {-766.8798,303.0289,1451.0000,2412.5662,-1846.3282,21.8559, 180.0, 0, 0, "Выход", -1, -1},
       
       {2230.3457,-2597.1519,21.9696, -2090.6177,293.9454,1401.0671, 180.0, 1, 12, "Итальянская мафия", 0, 0},
       {-2090.6694,296.4119,1401.0557, 2230.5205,-2595.3215,21.9696,1.1449, 0, 0, "Выход", 1, 12},
       
       {2615.7424,1771.4194,3.0576, -2090.6177,293.9454,1401.0671, 180.0, 2, 12, "Русская мафия", 0, 0},
       {-2090.6694,296.4119,1401.0557, 2615.5691,1773.1989,2.4863,1.4758, 0, 0, "Выход", 2, 12},
       {365.9892,777.1711,12.0020, -2090.6177,293.9454,1401.0671, 180.0, 3, 12, "Хитманы", 0, 0},
       {-2090.5916,296.7228,1401.0543, 371.6059,775.1424,12.0020, 251.0, 0, 0, "Выход", 3, 12},
       {-317.8951,816.2248,13.0635, -102.1523,61.1776,1200.9922, 360.0, 1, 23, "СМИ", -1, -1},
       {-102.2711,56.7954,1201.0596,-317.9641,819.7262,13.0635, 180.0, 0, 0, "Выход", -1, -1},
       {-2548.0159,-675.8547,29.4547, -1400.4780,284.0315,1401.0000, 0.0, 1, 18, "Казарма", -1, -1},
       {-1400.4966,281.0453,1401.0000, -2544.9170,-676.0071,29.4547, 270.0, 0, 0, "Выход", -1, -1},
       {2113.5947,-2392.8530,23.0883, 1802.3936,-113.2762,1400.9850, 178.9058, 1, 2, "Больница", -1, -1},
       {1802.4276,-110.3817,1400.9850, 2113.7244,-2387.6460,21.9430, 0.0, 0, 0, "Выход", -1, -1},
       
       {2306.7263,-1915.9661,21.7633, 696.7399,797.0137,1000.9922, 360.0, 0, 0, "cбербанк", -1, -1},
       {696.7399,797.0137,1000.9922, 2306.7263,-1915.9661,21.7633, 90.0, 0, 0, "Выход", -1, -1}
   }; //worldkuda intkuda EOS world int

    
   видео.rar