Дарвин

[закрыто] БАГ с сохранением машинв БД

Рекомендованные сообщенияНе найдено.

2 posts in this topic

Здравствуйте пользователи PAWNO-RUS!

При скриптингу своего сервера я наткнулся на баг с сохранением и загрузкой Т.С на сервер.

Спойлер

public OnPlayerConnect(playerid)
{
  if(playerid == INVALID_PLAYER_ID || gamemodeloaded != 1) return Kick(playerid);
  // --- Çàùèòà îò UDP ôëóäà -------
// MessagesCount[playerid] = 9999999;
  isPlayerConnected[playerid] = true;
	// -------------------------------
  new buffer[40+1], gpci_str[128];
  GetPlayerClientID(playerid, buffer);
  format(gpci_str, sizeof gpci_str, "GPCI: %s | IP: %s | Name: %s", buffer, PI[playerid][pIP], GetName(playerid));
  SendLog("BuyCar", gpci_str);
  IsPlayerUseForbiddenSoftware(playerid);
  
  GetPlayerIp(playerid, PI[playerid][pIP], 16);
  GetPlayerName(playerid, PI[playerid][pName], MAX_PLAYER_NAME);
  
  if(slotUsed{playerid} && !strcmp(playersIP[playerid], PI[playerid][pIP], true)) return Ban(playerid);
  GetPlayerIp(playerid, playersIP[playerid], 16);
  slotUsed{playerid} = true;
  
 	if(IsLoginInvalid(GetName(playerid)))
	{
	  SendClientMessage(playerid, C_RED, "Âàøå èìÿ ñîäåðæèò çàïðåùåííûå ñèìâîëû èëè öèôðû, èñïîëüçóéòå èìÿ ôîðìàòà Èìÿ_Ôàìèëèÿ íà àíãëèéñêîì");
		return Kick(playerid);
	}
	static const blacklist_name[5][5] = {"CM_","_CM","Bomj","bomj","BOMJ"};
	for(new i; i < sizeof(blacklist_name); i++)
	{
	  if(strfind(GetName(playerid), blacklist_name[i], true) == 0) return Kick(playerid);
	}
	
	
	ac_1{playerid} = false;
  SetPlayerDataToDefault(playerid);
	CreateTextDraws(playerid);
	//RemoveBuild(playerid);
	mysql_format(dbHandle, query, sizeof(query), "SELECT * FROM "T_ACCOUNTS" WHERE `name` = '%e' LIMIT 1", GetName(playerid));
  	mysql_tquery(dbHandle, query, "remove_build", "i", playerid);
	
  new ipplayer[16];
  GetPlayerIp(playerid,ipplayer,sizeof(ipplayer));
  new num_players_on_ip = GetNumberOfPlayersOnThisIP(ipplayer);
	if(num_players_on_ip >= MAX_CONNECTIONS_FROM_IP) Kick(playerid);
	
  SetPVarInt(playerid, "AntiBreik", 500);
  SetPVarInt(playerid, "PickupID", -1);

  rodEnable{playerid} = 0;
  rodRaised{playerid} = 0;
	SetPlayerColor(playerid, COLOR_GREY);
	SetPlayerScore(playerid, 0);
	Conday[0]++;Conday[1]++;MD[5]++;
	for(new i; i < 60; i++) SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "");
	new string[144];
	format(string, 144, "[A] %s[%d] ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê ñåðâåðó.", PI[playerid][pName], playerid);//Çàêîí÷èòü
	SendAdminMessage(COLOR_GREY, string, 1);
	for(new i=0;i<MAX_LIST+1;i++){PlayerUseList[playerid][i]=0;}
	
	player_timer[playerid] = SetTimerEx("Player_Control", 1000, 1, "i", playerid);
	
	for(new i = 0; i < sizeof(GZInfo); i++) GangZoneShowForPlayer(playerid, GangZone[i], GetGangZoneColor(i));
	
	SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, "Äîáðî ïîæàëîâàòü íà "SERVER_NAME"");
	
	mysql_format(dbHandle, query, 128, "SELECT * FROM bans WHERE name = '%e'", GetName(playerid));
	mysql_tquery(dbHandle, query, "check_banlist", "i", playerid);
	return 1;
}
Спойлер


public OnPlayerDisconnect(playerid, reason)
{
  slotUsed{playerid} = false;
  PI[playerid][pOnline] = 0;
  for(new i=0;i<MAX_LIST+1;i++){PlayerUseList[playerid][i]=0;}
  KillTimer(player_timer[playerid]);
	if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 0)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 0);
	if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 1)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 1);
	if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 2)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 2);
	if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 3)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 3);
	if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 4)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 4);
	if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 5)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 5);
	new Query[128];
	format(Query, sizeof(Query), "UPDATE "T_ADMIN" SET timemin='%d' WHERE name='%s' LIMIT 1", AdminInfo[playerid][admTimeMin], GetName(playerid));
	mysql_tquery(dbHandle, Query, "", "");
	
	//óäàë êàðà
	if(PI[playerid][PlayerCarID][0] != INVALID_VEHICLE_ID)
	{
    if(Settings[playerid][5] == 1)
		{
			DestroyDynamic3DTextLabel(VehicleLabel[PI[playerid][PlayerCarID][0]]);
    	VehicleLabel[PI[playerid][PlayerCarID][0]] = Text3D:INVALID_3DTEXT_ID;
		}
		PI[playerid][cFuel][0] = Fuel[PI[playerid][PlayerCarID][0]];
//		PI[playerid][cMileage][0] = VehInfo[PI[playerid][PlayerCarID][0]][vMileage];
		DestroyVehicle(PI[playerid][PlayerCarID][0]);
		PI[playerid][PlayerCarID][0] = INVALID_VEHICLE_ID;
	}
	if(PI[playerid][PlayerCarID][1] != INVALID_VEHICLE_ID)
	{
	  if(Settings[playerid][5] == 1)
	  {
	    DestroyDynamic3DTextLabel(VehicleLabel[PI[playerid][PlayerCarID][1]]);
	    VehicleLabel[PI[playerid][PlayerCarID][1]] = Text3D:INVALID_3DTEXT_ID;
		}
		PI[playerid][cFuel][1] = Fuel[PI[playerid][PlayerCarID][1]];
//		PI[playerid][cMileage][1] = VehInfo[PI[playerid][PlayerCarID][1]][vMileage];
		DestroyVehicle(PI[playerid][PlayerCarID][1]);
		PI[playerid][PlayerCarID][1] = INVALID_VEHICLE_ID;
	}
	if(PI[playerid][PlayerCarID][2] != INVALID_VEHICLE_ID)
	{
	  if(Settings[playerid][5] == 1)
	  {
	    DestroyDynamic3DTextLabel(VehicleLabel[PI[playerid][PlayerCarID][2]]);
	    VehicleLabel[PI[playerid][PlayerCarID][2]] = Text3D:INVALID_3DTEXT_ID;
		}
		PI[playerid][cFuel][2] = Fuel[PI[playerid][PlayerCarID][2]];
//		PI[playerid][cMileage][1] = VehInfo[PI[playerid][PlayerCarID][1]][vMileage];
		DestroyVehicle(PI[playerid][PlayerCarID][2]);
		PI[playerid][PlayerCarID][2] = INVALID_VEHICLE_ID;
	}
	if(PI[playerid][PlayerCopterID] != INVALID_VEHICLE_ID)
	{
		DestroyVehicle(PI[playerid][PlayerCopterID]);
		PI[playerid][PlayerCopterID] = INVALID_VEHICLE_ID;
	}
	if(InShop[playerid] > 0 || GetPVarInt(playerid, "InShop") > 0)
	{
	  if(PI[playerid][SalonCarID] != INVALID_VEHICLE_ID) DestroyVehicle(PI[playerid][SalonCarID]);
	  PI[playerid][SalonCarID] = INVALID_VEHICLE_ID;
		DeletePVar(playerid, "InShop");
		InShop[playerid] = 0;
		for(new i; i < 2; i++) PlayerTextDrawHide(playerid, JRP_TD[playerid][i]);
		for(new i; i < 19; i++) TextDrawHideForPlayer(playerid, JRPTD[i]);
		CancelSelectTextDraw(playerid);
	}
	if(pCuff[playerid][pCuffee] != INVALID_PLAYER_ID && reason == 1)
	{
	  new id = pCuff[playerid][pCuffee];
	  if(id == playerid)
		{
		  new cuffer = pCuff[playerid][pCuffer];
		  new string[128];
			format(string, sizeof(string), "%s âûøåë ïðè àðåñòå è áûë ïîñàæåí â òþðüìó íà 30 ìèíóò", GetName(playerid));
			SendClientMessageToAll(COLOR_RED, string);
			PI[playerid][pJail] = 1;
			PI[playerid][pJailTime] = 1800;
			PI[playerid][pWanted] = 0;
			pCuff[cuffer][pCuffer] = INVALID_PLAYER_ID;
			pCuff[cuffer][pCuffee] = INVALID_PLAYER_ID;
			pCuff[playerid][pCuffee] = INVALID_PLAYER_ID;
			pCuff[playerid][pCuffer] = INVALID_PLAYER_ID;
		}
		else if(!IsPlayerConnected(id))
		{
		  SetPlayerSpecialAction(id, SPECIAL_ACTION_NONE);
			RemovePlayerAttachedObject(id, 0);
			pCuff[id][pCuffer] = INVALID_PLAYER_ID;
			pCuff[id][pCuffee] = INVALID_PLAYER_ID;
			pCuff[playerid][pCuffee] = INVALID_PLAYER_ID;
			pCuff[playerid][pCuffer] = INVALID_PLAYER_ID;
			SendClientMessage(playerid, COLOR_LIME, "Îôèöåð, íàäåâøèé íà Âàñ íàðó÷íèêè, âûøåë èç èãðû. Íàðó÷íèêè ñíÿòû.");
		}
	}
 	if(GetPVarInt(playerid, "arendkey") != -1)
	{
		new v = GetPVarInt(playerid, "arendkey");
		if(ArendInfo[v][aPlayerID] == playerid)
		{
			ArendInfo[v][aPlayerID] = INVALID_PLAYER_ID;
      SetVehicleToRespawn(ArendInfo[v][aID]);
			CarDoorsEx(ArendInfo[v][aID], 0);
		}
  }
	if(GetPVarInt(playerid,"objectcop"))
	{
		DestroyObject(GetPVarInt(playerid,"objectcop"));
		DestroyDynamicArea(Ships[playerid]);
	}
	PI[playerid][pBed] = 0;
	PlayerDied[playerid] = false;
	drawcapt[playerid] = false;
	SetPlayerSkills(playerid);
 	if(PlayerUseMask[playerid])
	{
    PlayerUseMask[playerid] = false;
		KillTimer(MaskTimer[playerid]);
	}
	if(UseGPS[playerid])
	{
  	DisablePlayerRaceCheckpoint(playerid);
  	UseGPS[playerid] = false;
  	for(new i; i < 3; i++) TextDrawHideForPlayer(playerid, GPSEnabled[i]);
	}
	PlayerTextDrawHide(playerid,VehNazv[playerid]);
	PlayerTextDrawHide(playerid,VehCost[playerid]);
	if(GetPVarInt(playerid, "PriceBus") > 0)
	{
		PI[playerid][pPayCheck] += GetPVarInt(playerid, "BusMoney");
		if(IsValidDynamic3DTextLabel(BusText3D[playerid])) DestroyDynamic3DTextLabel(BusText3D[playerid]);
		SetVehicleToRespawn(PI[playerid][BusCarID]);
	}
	if(GetPVarInt(playerid, "PriceTaxi") > 0)
	{
		PI[playerid][pPayCheck] += GetPVarInt(playerid, "TaxiMoney");
		if(IsValidDynamic3DTextLabel(TaxiText3D[playerid])) DestroyDynamic3DTextLabel(TaxiText3D[playerid]);
		SetVehicleToRespawn(PI[playerid][TaxiCarID]);
	}
	if(PI[playerid][MechanicCarID] != INVALID_VEHICLE_ID) SetVehicleToRespawn(PI[playerid][MechanicCarID]);
	if(PI[playerid][TruckerCarID] != INVALID_VEHICLE_ID) SetVehicleToRespawn(PI[playerid][TruckerCarID]);
	if(UseWork[playerid] == 2)
	{
	  DeletePVar(playerid, "OldLessSkin");
		UseWork[playerid] = 0;
		DeletePVar(playerid, "LessProgress");
		DeletePVar(playerid, "Derevo");
		DeletePVar(playerid, "LessStatus");
		if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 3)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 3);
		if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 4)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 4);
	}
	
	foreach(new i: Player)
	{
    if(GetPlayerState(i) == PLAYER_STATE_SPECTATING && PI[i][Spectating][0] == playerid)
    {
      GameTextForPlayer(i, "PLAYER DISCONNECTED", 3000, 3);
      callcmd::specoff(i, "");
	  }
	}
	PlayerMenuExit(playerid);
	
  for(new i = 0; i < 38; i++) TextDrawHideForPlayer(playerid, SELECT_SKIN[i]);
	for(new i = 0; i < 6; i++) TextDrawHideForPlayer(playerid, Button[i]);
  PlayerTextDrawDestroy(playerid, SelSkin[playerid]);
  PlayerTextDrawDestroy(playerid, HungerProgress[playerid]);
	HungerProgress[playerid] = PlayerText:INVALID_TEXT_DRAW;

  for(new i = 0; i < 10; i++)
	{
		PlayerTextDrawDestroy(playerid, SecurityCode[playerid][i]);
		SecurityCode[playerid][i] = PlayerText:INVALID_TEXT_DRAW;
	}
	for(new i = 0; i < 6; i++)
	{
		PlayerTextDrawDestroy(playerid, StatusWork[playerid][i]);
		StatusWork[playerid][i] = PlayerText:INVALID_TEXT_DRAW;
	}
	for(new i = 0; i < 2; i++)
	{
		PlayerTextDrawDestroy(playerid, JRP_TD[playerid][i]);
		JRP_TD[playerid][i] = PlayerText:INVALID_TEXT_DRAW;
	}
	for(new i = 0; i < 9; i++)
	{
		PlayerTextDrawDestroy(playerid, SpeedPlayerText[playerid][i]);
		SpeedPlayerText[playerid][i] = PlayerText:INVALID_TEXT_DRAW;
	}
	for(new i = 0; i < 7; i++)
	{
	  PlayerTextDrawDestroy(playerid, CaptureTD[playerid][i]);
		CaptureTD[playerid][i] = PlayerText:INVALID_TEXT_DRAW;
	}
	CancelSelectTextDraw(playerid);
	
	new gun_string[56], ammo_string[56], string[256];
	format(gun_string, 56, "%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d",
	PI[playerid][pGun][0], PI[playerid][pGun][1], PI[playerid][pGun][2], PI[playerid][pGun][3],
	PI[playerid][pGun][4], PI[playerid][pGun][5], PI[playerid][pGun][6], PI[playerid][pGun][7],
	PI[playerid][pGun][8], PI[playerid][pGun][9], PI[playerid][pGun][10], PI[playerid][pGun][11],
	PI[playerid][pGun][12]);
	
	format(ammo_string, 56, "%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d",
	PI[playerid][pAmmo][0], PI[playerid][pAmmo][1], PI[playerid][pAmmo][2], PI[playerid][pAmmo][3],
	PI[playerid][pAmmo][4], PI[playerid][pAmmo][5], PI[playerid][pAmmo][6], PI[playerid][pAmmo][7],
	PI[playerid][pAmmo][8], PI[playerid][pAmmo][9], PI[playerid][pAmmo][10], PI[playerid][pAmmo][11],
	PI[playerid][pAmmo][12]);
	
	format(string, sizeof(string), "UPDATE "T_ACCOUNTS" SET `guns` = '%s',`ammos` = '%s' WHERE `name` = '%s'", gun_string, ammo_string, GetName(playerid));
	mysql_tquery(dbHandle, string, "", "");
	
	new gpci_str[128];
	BuyCar(playerid);
	SaveAccount(playerid);
	SendLog("BuyCar", gpci_str);
	SetPlayerDataToDefault(playerid);
	rodEnable{playerid} = 0;
	rodRaised{playerid} = 0;
	//-------[ Çàùèòà îò Fake Disconnect ]---------
  if(!isPlayerConnected[playerid]) return true;
  isPlayerConnected[playerid] = false;
  if(reason != 2) Kick(playerid);
  //---------------------------------------------
	
	new message[30], totalstring[128];
 	switch(reason)
   {
    case 0: format(message,sizeof(message), "Îáðûâ ñâÿçè", message);
    case 1: format(message,sizeof(message), "Âûøåë", message);
    case 2: format(message,sizeof(message), "Êèêíóò", message);
  }
	
	if(PI[playerid][pAdmin] != 0)
	{
		Itter_Remove(Admins, playerid);
		
		if(!IsPlayerGrandAdmin(playerid))
		{
			static const Admin_Names[6][32] = {"Ìîäåðàòîð","Ñò. Ìîäåðàòîð","Àäìèíèñòðàòîð","Ñò. Àäìèíèñòðàòîð","Ãë. Àäìèíèñòðàòîð","Ðóêîâîäèòåëü"};
			
			format(message,sizeof(message), "[A] %s %s[%d] ïîêèíóë èãðó. Ïðè÷èíà: %s", Admin_Names[PI[playerid][pAdmin]-1], GetName(playerid), playerid, message);
			SendAdminMessage(COLOR_GREY, totalstring, 1);	
		}
	}
	else
	{
		format(totalstring, 128, "[A] %s[%d] ïîêèíóë ñåðâåð. [Ïðè÷èíà: %s]", GetName(playerid), playerid, message);
		SendAdminMessage(COLOR_GREY, totalstring, 1);
	}
	
	if(PI[playerid][pFamily])
	{
		new id_famyly = PI[playerid][pFamily];
		if((family_info[id_famyly][f_online] -= 1) < 0) family_info[id_famyly][f_online] = 0;
		else family_info[id_famyly][f_online] -= 1;
	}
	return 1;
}
Спойлерcmd:setcar(playerid, params[])
{
  if(admin_ban_time[playerid] > 0) return SendClientMessage(playerid, -1, "Ваши админ-действия на сервере заблокированы");
	new stss [ 128 ] ;
	if(PI[playerid][pAdmin] < 6) return false;
	else if(AdminLogged[playerid] == false) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, YouAreNotLoggedInAsAdmin);
	else if(sscanf(params,"iiiii", params[0], params[1], params[2], params[3], params[4])) return SendClientMessage(playerid,COLOR_ORANGE,"Введите: /setcar [id игрока] [ID модели] [Слот(1/2/3)] [Цвет 1] [Цвет 2]");
	//else if( !(PI[params[0]][pVip]) && params[2] == 2) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GREEN,"У игрока нет VIP статуса, поэтому Вы не можете заменить ему машину в слоте №:2");
  else if(params[1] > 611 || params[1] < 400) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREEN, "ID машины не может быть меньше 400 и больше чем 611");
	switch(params[2])
	{
	  case 1:
	  {
	    PI[params[0]][cModel][0] = params[1];
			PI[params[0]][cClass][0] = 1;
			PI[params[0]][cFuel][0] = 45;
			PI[params[0]][cColor][0] = params[3];
			PI[params[0]][cColor][1] = params[4];
			PI[params[0]][cCost][0] = 3000000;

			PI[params[0]][cX][0] = 0;
			PI[params[0]][cY][0] = 0;
			PI[params[0]][cZ][0] = 0;
			PI[params[0]][cA][0] = 0;

			PI[params[0]][cPaintjob][0] = 0;
			DestroyVehicle(PI[params[0]][PlayerCarID][0]);
			PI[params[0]][PlayerCarID][0] = INVALID_VEHICLE_ID;
			strmid(PI[params[0]][pNumberVehicle], "None", 0, strlen("None"), 20);
			MysqlUpdatePlayerStr(params[0], "veh_number", PI[params[0]][pNumberVehicle]);
			
			SaveAccount(params[0]);
			format(stss, sizeof(stss),"Администратор %s установил Вам автомобиль в слот №:%d",GetName(playerid),params[2]);
		  SendClientMessage(params[0],COLOR_ORANGE,stss);
			SendClientMessage(params[0],COLOR_ORANGE,"Автомобиль находится на стоянке у Анашана. Найти его можно через /findcar");
		  format(stss, sizeof(stss),"Вы установили %s автомобиль в слот №:%d",GetName(params[0]),params[2]);
		  SendClientMessage(playerid,COLOR_GREEN,stss);
	  }
	  case 2:
	  {
	    PI[params[0]][cModel][1] = params[1];
			PI[params[0]][cClass][1] = 1;
			PI[params[0]][cFuel][1] = 45;
			PI[params[0]][cColor1][0] = params[3];
			PI[params[0]][cColor1][1] = params[4];
			PI[params[0]][cCost][1] = 3000000;

			PI[params[0]][cX][1] = 0;
			PI[params[0]][cY][1] = 0;
			PI[params[0]][cZ][1] = 0;
			PI[params[0]][cA][1] = 0;

			PI[params[0]][cPaintjob][1] = 0;
			DestroyVehicle(PI[params[0]][PlayerCarID][1]);
			PI[params[0]][PlayerCarID][1] = INVALID_VEHICLE_ID;
			strmid(PI[params[0]][pNumberVehicle1], "None", 0, strlen("None"), 20);
			MysqlUpdatePlayerStr(params[0], "veh_number1", PI[params[0]][pNumberVehicle1]);
			
			SaveAccount(params[0]);
			format(stss, sizeof(stss),"Администратор %s установил Вам автомобиль %s(%d), цвет(%d:%d) в слот №:%d",GetName(playerid),VehicleNames[GetVehicleModel(params[1])-400],GetVehicleModel(params[1]),params[3],params[4],params[2]);
		  SendClientMessage(params[0],COLOR_GREEN,stss);
		  format(stss, sizeof(stss),"Вы установили %s автомобиль %s(%d), цвет(%d:%d) в слот №:%d",GetName(params[0]),VehicleNames[GetVehicleModel(params[1])-400],GetVehicleModel(params[1]),params[3],params[4],params[2]);
		  SendClientMessage(playerid,COLOR_GREEN,stss);
	  }
		case 3:
	  {
	    PI[params[0]][cModel][2] = params[1];
			PI[params[0]][cClass][2] = 1;
			PI[params[0]][cFuel][2] = 45;
			PI[params[0]][cColor2][0] = params[3];
			PI[params[0]][cColor2][1] = params[4];
			PI[params[0]][cCost][2] = 3000000;

			PI[params[0]][cX][2] = 0;
			PI[params[0]][cY][2] = 0;
			PI[params[0]][cZ][2] = 0;
			PI[params[0]][cA][2] = 0;

			PI[params[0]][cPaintjob][2] = 0;
			DestroyVehicle(PI[params[0]][PlayerCarID][2]);
			PI[params[0]][PlayerCarID][2] = INVALID_VEHICLE_ID;
			strmid(PI[params[0]][pNumberVehicle1], "None", 0, strlen("None"), 20);
			MysqlUpdatePlayerStr(params[0], "veh_number2", PI[params[0]][pNumberVehicle2]);
			SaveAccount(params[0]);
			format(stss, sizeof(stss),"Администратор %s установил Вам автомобиль %s(%d), цвет(%d:%d) в слот №:%d",GetName(playerid),VehicleNames[GetVehicleModel(params[1])-400],GetVehicleModel(params[1]),params[3],params[4],params[2]);
		  SendClientMessage(params[0],COLOR_GREEN,stss);
		  format(stss, sizeof(stss),"Вы установили %s автомобиль %s(%d), цвет(%d:%d) в слот №:%d",GetName(params[0]),VehicleNames[GetVehicleModel(params[1])-400],GetVehicleModel(params[1]),params[3],params[4],params[2]);
		  SendClientMessage(playerid,COLOR_GREEN,stss);
	  }
	}
	return 1;
}

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Транспорт личный или общий? Опиши подробнее проблему.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • ViwFay
   By ViwFay
   C:\Users\Пользователь\Desktop\евгений\мод\mod.crmp.mobile.deus\mod.crmp.mobile.deus\gamemodes\new.pwn(34666) : error 001: expected token: "-string end-", but found "-identifier-"
   C:\Users\Пользователь\Desktop\евгений\мод\mod.crmp.mobile.deus\mod.crmp.mobile.deus\gamemodes\new.pwn(34666) : error 017: undefined symbol "Fruit"
   C:\Users\Пользователь\Desktop\евгений\мод\mod.crmp.mobile.deus\mod.crmp.mobile.deus\gamemodes\new.pwn(34666) : warning 215: expression has no effect
   C:\Users\Пользователь\Desktop\евгений\мод\mod.crmp.mobile.deus\mod.crmp.mobile.deus\gamemodes\new.pwn(34666) : error 001: expected token: ";", but found ")"
   C:\Users\Пользователь\Desktop\евгений\мод\mod.crmp.mobile.deus\mod.crmp.mobile.deus\gamemodes\new.pwn(34666) : fatal error 107: too many error messages on one line
   Помогите пожалуйста разобраться.
  • SendFo RP
   By SendFo RP
   Привет, мне друг добавил команду для создания домов, и я решил её проверить!
   Создаю дом всё как надо, /addhouse [ТИП] [СТОИМОСТЬ] [ЦЕНА АРЕНДЫ]
   Создаю так: /addhouse (2-Высокий) 50000000 100000
   Дом создался под ID 0
    
   Я пере захожу, создаю ещё один дом, а он начал создаваться опять с 0 ID.
   Посмотрел то место где я создавал дом, того дома нет он просто переместился!
   Купил дом который создал, потом вышел из него, а вышел в другом месте где создавал дом в первый раз!
   Что делать кто знает?