Question

Здравствуйте, мучаюсь уже часа 3 и не могу переписать флай на свои переменные. Может кто-то поможет?

ВОТ КУДА ХОЧУ ПОСТАВИТЬ СВОИ ПЕРЕМЕННЫЕ:

Спойлер

CMD:afly(playerid)
{
    IsAdmin(ADM_MODER);
    else if(!gAdminLogged[playerid]) return SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, YouAreNotLoggedInAsAdmin);
    else if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "[Îøèáêà] Äëÿ íà÷àëà âûéäèòå èç òðàíñïîðòà");
    else if(pInfo[playerid][Spectating][0] != INVALID_PLAYER_ID) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "[Îøèáêà] Äëÿ íà÷àëà âûéäèòå èç ðåæèìà ñëåæåíèÿ");
    if(FlyInfo[playerid][fType] == 1)
        ShowPlayerDialog(playerid, dExitFly, DIALOG_STYLE_LIST, "{027beb}Ðåæèì ïîë¸òà", "- Ñïàâí â òåêóùåì ìåñòà\n- Ñïàâí íà ìåñòå ñòàðòà", "Âûáðàòü", "Îòìåíà");
    else
        SetPlayerCamera(playerid);
    return 1;
}

 

 

ВОТ МОИ ПЕРЕМЕННЫЕ С ФЛАЯ:

Спойлер

CMD:fly(playerid, params[])
{
    if(GetPlayerAdminEx(playerid) < 3) return 1;

    new fmt_text[55],
        bool: fly_status;

    if(StartFly(playerid))
        fly_status = true;

    else
        StopFly(playerid);

    format(fmt_text, sizeof fmt_text, "Âû %s Fly-ðåæèì", fly_status ? "âêëþ÷èëè" : "âûêëþ÷èëè");
    SendClientMessage(playerid, 0x66CC33FF, fmt_text);

    if(GetPlayerAdminEx(playerid) <= 5)
    {
        format(fmt_text, sizeof fmt_text, "[A] %s[%d] %s Fly-ðåæèì", GetPlayerNameEx(playerid), playerid, fly_status ? "âêëþ÷èë" : "âûêëþ÷èë");
        SendMessageToAdmins(fmt_text, 0x999999FF);
    }

    format(fmt_text, sizeof fmt_text, "%s Fly-ðåæèì", fly_status ? "Âêëþ÷èë" : "Âûêëþ÷èë");
    SendLog(playerid, LOG_TYPE_ADMIN_ACTION, fmt_text);

    return 1;
}

 

ВОТ ЧТО ПРОБЫВАЛ:

Спойлер

CMD:fly(playerid, params[])
{
      if(GetPlayerAdminEx(playerid) < 3) return 1;
    return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY);
    return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "[Îøèáêà] Äëÿ íà÷àëà âûéäèòå èç òðàíñïîðòà");
    return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "[Îøèáêà] Äëÿ íà÷àëà âûéäèòå èç ðåæèìà ñëåæåíèÿ");
    if(FlyInfo[playerid][fType] == 1)
        ShowPlayerDialog(playerid, dExitFly, DIALOG_STYLE_LIST, "{FFCC00}Ðåæèì ïîë¸òà", "- Ñïàâí â òåêóùåì ìåñòà\n- Ñïàâí íà ìåñòå ñòàðòà", "Âûáðàòü", "Îòìåíà");
    else
        SetPlayerCamera(playerid);
    return 1;
}

 

 

Помогите пожалуйста)

 

Edited by DEST

Share this post


Link to post

4 answers to this question

 • 0

@Беларусь Беларусь Здравствуйте, будьте добры, скопировать код заново. На русской раскладке.

Share this post


Link to post
 • 0

Если всё правильно понял, то вот: 

CMD:fly(playerid, params[])
{
    if(GetPlayerAdminEx(playerid) < 3) return 1;
    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "[Îøèáêà] Äëÿ íà÷àëà âûéäèòå èç òðàíñïîðòà");
    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "[Îøèáêà] Äëÿ íà÷àëà âûéäèòå èç ðåæèìà ñëåæåíèÿ");
    if(FlyInfo[playerid][fType] == 1) ShowPlayerDialog(playerid, dExitFly, DIALOG_STYLE_LIST, "{FFCC00}Ðåæèì ïîë¸òà", "- Ñïàâí â òåêóùåì ìåñòà\n- Ñïàâí íà ìåñòå ñòàðòà", "Âûáðàòü", "Îòìåíà");
    else SetPlayerCamera(playerid);
    return 1;
}

 

Share this post


Link to post
 • 0
2 часа назад, GLADE сказал:

Если всё правильно понял, то вот: 


CMD:fly(playerid, params[])
{
    if(GetPlayerAdminEx(playerid) < 3) return 1;
    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "[Îøèáêà] Äëÿ íà÷àëà âûéäèòå èç òðàíñïîðòà");
    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "[Îøèáêà] Äëÿ íà÷àëà âûéäèòå èç ðåæèìà ñëåæåíèÿ");
    if(FlyInfo[playerid][fType] == 1) ShowPlayerDialog(playerid, dExitFly, DIALOG_STYLE_LIST, "{FFCC00}Ðåæèì ïîë¸òà", "- Ñïàâí â òåêóùåì ìåñòà\n- Ñïàâí íà ìåñòå ñòàðòà", "Âûáðàòü", "Îòìåíà");
    else SetPlayerCamera(playerid);
    return 1;
}

 

C:\Users\Uses\Desktop\ROCEKT RP ÎÑÍÎÂÀ!\gamemodes\new.pwn(36227) : error 017: undefined symbol "FlyInfo"
C:\Users\Uses\Desktop\ROCEKT RP ÎÑÍÎÂÀ!\gamemodes\new.pwn(36227) : warning 215: expression has no effect
C:\Users\Uses\Desktop\ROCEKT RP ÎÑÍÎÂÀ!\gamemodes\new.pwn(36227) : error 001: expected token: ";", but found "]"
C:\Users\Uses\Desktop\ROCEKT RP ÎÑÍÎÂÀ!\gamemodes\new.pwn(36227) : error 029: invalid expression, assumed zero
C:\Users\Uses\Desktop\ROCEKT RP ÎÑÍÎÂÀ!\gamemodes\new.pwn(36227) : fatal error 107: too many error messages on one line

Share this post


Link to post
 • 0

Тяжело с такой раскладкой.. Чем отличаются команды? Нормально скопируй! (на русской раскладке)

Можешь так попробовать, но это будет тогда почти та же команда

CMD:fly(playerid, params[])
{
	if(GetPlayerAdminEx(playerid) < 3) return 1;
	else if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "[Îøèáêà] Äëÿ íà÷àëà âûéäèòå èç òðàíñïîðòà");
  else if(pInfo[playerid][Spectating][0] != INVALID_PLAYER_ID) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "[Îøèáêà] Äëÿ íà÷àëà âûéäèòå èç ðåæèìà ñëåæåíèÿ");
  if(StartFly(playerid))
    fly_status = true;

  else
    StopFly(playerid);
  return 1;
}

 

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • Rumi Channel
   By Rumi Channel
   Добрый вечер,комьюнити форума у меня такая проблема хочу сделать вход и выход из здания кастом, но при заходе на метку выкидывает на улицу и сразу же в здания мод prp

    
   enum E_AREA_PICKUPIRMATION
   {
   Float: g_pos_area_x,
   Float: g_pos_area_y,
   Float: g_pos_area_z,
   Float: g_set_area_x,
   Float: g_set_area_y,
   Float: g_set_area_z,
   Float: g_set_area_r,
       g_set_area_virtualworld,
       g_set_area_interior,
       g_text[64],
       g_get_area_virtualworld,
       g_get_area_interior
   };
   new const g_area[][E_AREA_PICKUPIRMATION] =
   {
       {2092.5996,-2283.9448,23.1030, -200.4150,287.8663,1201.0000, 360.0, 1, 28, "Компьютерный клуб", -1, -1},
       {-200.5276,284.0760,1201.0000, 2089.0557,-2283.7131,23.1052, 90.0, 0, 0, "Выход", -1, -1},
       {694.1151,999.2912,11.8839, -320.6129,292.8806,1201.0000, 270.0, 1, 29, "Биржа обмена", -1, -1},
       {-323.6338,292.8641,1201.0000, 696.1921,999.0907,11.8839, 250.0, 0, 0, "Выход", -1, -1},
       {1907.3062,-2229.0994,12.1824, 226.9841,-1277.2299,1533.2148, 90.0, 1, 13, "Областная Администрация", -1, -1},
       {230.2486,-1277.2178,1533.2213, 1907.3925,-2232.9878,11.2457, 180.0, 0, 0, "Выход", -1, -1},
       {2576.2896,-2416.0176,22.4951, 897.8843,7.5899,1405.6897, 270.0, 0, 1, "МВД", -1, -1},
       {894.9195,7.5660,1405.6897, 2579.2549,-2416.1099,21.9888, 68.0, 0, 0, "Выход", -1, -1},
       {-1024.4335,1297.1133,2026.1790, 2579.2549,-2416.1099,21.9888, 270.0, 0, 0, "EOS", -1, -1},
       {1388.4491,-209.2727,1903.9984, -286.2611,580.9912,12.1070, 360.0, 0, 0, "Выход", -1, -1},
       {2329.9602,-1714.6731,21.9582, -191.0231,73.7684,1301.0000, 0.0, 0, 26, "Бойцовский клуб", -1, -1},
       {-190.8987,79.5145,1301.0000, 2326.6514,-1714.6959,21.8562, 90.0, 0, 0, "Выход", -1, -1},
       
       {2412.3904,-1841.6464,22.9476, -774.7527,303.0884,1451.0000, 90.0, 1, 16, "ФСБ", -1, -1},
       {-766.8798,303.0289,1451.0000,2412.5662,-1846.3282,21.8559, 180.0, 0, 0, "Выход", -1, -1},
       
       {2230.3457,-2597.1519,21.9696, -2090.6177,293.9454,1401.0671, 180.0, 1, 12, "Итальянская мафия", 0, 0},
       {-2090.6694,296.4119,1401.0557, 2230.5205,-2595.3215,21.9696,1.1449, 0, 0, "Выход", 1, 12},
       
       {2615.7424,1771.4194,3.0576, -2090.6177,293.9454,1401.0671, 180.0, 2, 12, "Русская мафия", 0, 0},
       {-2090.6694,296.4119,1401.0557, 2615.5691,1773.1989,2.4863,1.4758, 0, 0, "Выход", 2, 12},
       {365.9892,777.1711,12.0020, -2090.6177,293.9454,1401.0671, 180.0, 3, 12, "Хитманы", 0, 0},
       {-2090.5916,296.7228,1401.0543, 371.6059,775.1424,12.0020, 251.0, 0, 0, "Выход", 3, 12},
       {-317.8951,816.2248,13.0635, -102.1523,61.1776,1200.9922, 360.0, 1, 23, "СМИ", -1, -1},
       {-102.2711,56.7954,1201.0596,-317.9641,819.7262,13.0635, 180.0, 0, 0, "Выход", -1, -1},
       {-2548.0159,-675.8547,29.4547, -1400.4780,284.0315,1401.0000, 0.0, 1, 18, "Казарма", -1, -1},
       {-1400.4966,281.0453,1401.0000, -2544.9170,-676.0071,29.4547, 270.0, 0, 0, "Выход", -1, -1},
       {2113.5947,-2392.8530,23.0883, 1802.3936,-113.2762,1400.9850, 178.9058, 1, 2, "Больница", -1, -1},
       {1802.4276,-110.3817,1400.9850, 2113.7244,-2387.6460,21.9430, 0.0, 0, 0, "Выход", -1, -1},
       
       {2306.7263,-1915.9661,21.7633, 696.7399,797.0137,1000.9922, 360.0, 0, 0, "cбербанк", -1, -1},
       {696.7399,797.0137,1000.9922, 2306.7263,-1915.9661,21.7633, 90.0, 0, 0, "Выход", -1, -1}
   }; //worldkuda intkuda EOS world int

    
   видео.rar