• 0
Sign in to follow this  
Followers 0
vvoomp

Не паркуется транспорт в моде аризоны

Question

Скачал мод аризоны рп, всё вроде хорошо но при покупке дома с гаражом и машины есть команда /park и при этой команде авто спавнится и возле него ещё одно такое же..

Share this post


Link to post

13 answers to this question

 • 0
Цитата

в enum cInfo

    cParkedInGarage,
    cParkedInParking,
    cParkedInStanartParking,

И дай строку там где ошибка, я так не пойму

Share this post


Link to post
 • 0

АПП!

Спойлер

 

 


cmd:park(playerid)
{
    if(GetPlayerState(playerid) != 2return SendClientMessage(playerid,COLOR_RED, !"Âû äîëæíû áûòü çà ðóë¸ì câîåãî àâòî!");
    if(!IsPlayerInHisVehicle(playerid)) return SendClientMessage(playerid,COLOR_RED, !"Ýòî íå âàøà ìàøèíà!");
    for(new i;i<MAX_ZONE;i++)
    {
        if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,nzone[zDistance], nzone[zEnter_x],nzone[zEnter_y],nzone[zEnter_z]))
        {
            SPD(playerid, 00"{B8F64D}Ïîäñêàçêà","{FFFFFF} ýòîì ìåñòå {B8F64D}íåëüçÿ {FFFFFF}ïðèïàðêîâàòü ëè÷íûé àâòî!","Ïîíÿë","");
            return true;
        }
    }
    if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,60,-2287.7378,-89.5510,35.3199))return SendClientMessage(playerid,COLOR_RED, !"Çäåñü íåëüçÿ ïàðêîâàòü ìàøèíó!");
    new carid = GetPlayerVehicleID(playerid);
    new number = GetVehicleID(carid);

    new Float: car_x, Float: car_y, Float: car_z, Float: car_a;
    GetVehiclePos(carid,car_x,car_y,car_z);
    GetVehicleZAngle(carid, car_a);

    CarInfo[number][cPos_X] = car_x;
    CarInfo[number][cPos_Y] = car_y;
    CarInfo[number][cPos_Z] = car_z+0.8;
    CarInfo[number][cPos_A] = car_a;

    CarInfo[number][cVirtualWorld] = GetPlayerVirtualWorld(playerid);
    CarInfo[number][cInterior] = GetPlayerInterior(playerid);
    
    CarInfo[number][cFuel] = vTemp[carid][Fuel];
    CarInfo[number][cPFuel] = vTemp[carid][PFuel];

    if(GarageEntered[playerid] != -1)
    {
        if(GetPlayerVirtualWorld(playerid) != 0)
        {
            CarInfo[number][cParkedInGarage] = 1;

            SPD(playerid,0,0,"",!"\n\n{FFFFFF}Âû óñïåøíî ïðèïàðêîâàëè âàø àâòîìîáèëü â ãàðàæå!\nÒåïåðü âàøà ìàøèíà áóäåò {ece146}ñïàâíèòñÿ{ffffff} â ýòîì ìåñòå.\n  ","Ïîíÿë","");
        }
    }
    else if(ParkingEntered[playerid] != -1)
    {
        if(GetPlayerVirtualWorld(playerid) != 0)
        {
            CarInfo[number][cParkedInParking] = 1;

            SPD(playerid,0,0,"",!"\n\n\
                {FFFFFF}Âû óñïåøíî ïðèïàðêîâàëè âàø àâòîìîáèëü â ïàðêèíãå!\nÒåïåðü âàøà ìàøèíà áóäåò {ece146}ñïàâíèòñÿ{ffffff} â ýòîì ìåñòå.\n","Ïîíÿë","");
        }
    }
    else
    {
        if(CarInfo[number][cParkedInGarage] == 1) CarInfo[number][cParkedInGarage] = 0;
        if(CarInfo[number][cParkedInParking] == 1) CarInfo[number][cParkedInParking] = 0;

        SPD(playerid,0,0,"",!"{FFFFFF}Âû óñïåøíî ïðèïàðêîâàëè âàø àâòîìîáèëü íà óëèöå!\n\
            Òåïåðü âàøà ìàøèíà áóäåò {c8e464}ñïàâíèòñÿ{FFFFFF} â ýòîì ìåñòå.\nÑ âàñ áóäóò âû÷èòàòü {c8e464}íàëîã{FFFFFF} çà àâòî!","Ïîíÿë","");
    }
    SaveOwnableCar(number);

    RespawnOwnableCar(playerid, carid, 1);
    return true;
}


 

Screenshot_2.png

Edited by keyl

Заметка от keyl , создано

3.2. Код необходимо брать в тег "Код", а код более 10 строк – еще и в "Спойлер". Как это сделать рассказано в разделе "FAQ".

Устное предупреждение.

Share this post


Link to post
 • 0

UPP!

Share this post


Link to post
 • 0

server_log и mysql_log покажите 

Share this post


Link to post
 • 0

@Holmo mysql.log нету только сервер лог

server_log.txt

Share this post


Link to post
 • 0

/park прописывали? 

Share this post


Link to post
 • 0

@Holmo да

 

Share this post


Link to post
 • 0

попробуйте взять данную команду с других модов аризоны

Share this post


Link to post
 • 0

@Holmo Команду брал с многих серверов, но баг остается. Он просто спавнится сверху и их 2

нашёл вод один мод взял команду
ошибка 

Спойлер

C:\Users\alexm\Downloads\Íîâàÿ ïàïêà\gamemodes\arizonarp.pwn(83957) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\alexm\Downloads\Íîâàÿ ïàïêà\gamemodes\arizonarp.pwn(98878) : error 029: invalid expression, assumed zero
C:\Users\alexm\Downloads\Íîâàÿ ïàïêà\gamemodes\arizonarp.pwn(98878) : error 029: invalid expression, assumed zero
C:\Users\alexm\Downloads\Íîâàÿ ïàïêà\gamemodes\arizonarp.pwn(98878) : error 029: invalid expression, assumed zero
C:\Users\alexm\Downloads\Íîâàÿ ïàïêà\gamemodes\arizonarp.pwn(98878) : fatal error 107: too many error messages on one line

Compilation aborted.

Pawn compiler 3.10.8              Copyright (c) 1997-2006, ITB CompuPhase


4 Errors.

 

Скажите, всё правильно в нём? Что бы знать просто define прописать или тут не работает

 

Спойлер


 


CMD:park(playerid, params[])
{
    new Float:vhealth;
    if(GetPlayerState(playerid) != 2return SendClientMessage(playerid,COLOR_RED, !"Âû äîëæíû áûòü çà ðóë¸ì câîåãî àâòî!");
    if(!IsPlayerInHisVehicle(playerid)) return SendClientMessage(playerid,COLOR_RED, !"Ýòî íå âàøà ìàøèíà!");
    for(new i;i<MAX_ZONE;i++)
    {
        if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,nzone[zDistance], nzone[zEnter_x],nzone[zEnter_y],nzone[zEnter_z]))
        {
            ShowPlayerDialog(playerid, 00"{B8F64D}Ïîäñêàçêà","{FFFFFF} ýòîì ìåñòå {B8F64D}íåëüçÿ {FFFFFF}ïðèïàðêîâàòü ëè÷íûé àâòî!","Ïîíÿë","");
            return true;
        }
    }
    if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,60,-2287.7378,-89.5510,35.3199))return SendClientMessage(playerid,COLOR_RED, !"Çäåñü íåëüçÿ ïàðêîâàòü ìàøèíó!");
    new carid = GetPlayerVehicleID(playerid);
    new panels,doors_,lights_,tires;
    GetVehicleDamageStatus(carid,panels,doors_,lights_,tires);
    new number = GetVehicleID(carid);

    new Float: car_x, Float: car_y, Float: car_z;
    GetVehiclePos(carid,car_x,car_y,car_z);

    CarInfo[number][cPos_X] = car_x;
    CarInfo[number][cPos_Y] = car_y;
    CarInfo[number][cPos_Z] = car_z+0.8;

    GetVehicleZAngle(carid,CarInfo[number][cPos_A]);
    GetVehicleHealth(carid,vhealth);
    CarInfo[number][cVirtualWorld] = GetVehicleVirtualWorld(carid);
    CarInfo[number][cInterior] = GetPlayerInterior(playerid);
    DestroyVehicleEx(carid);

    J_AddStaticVehicleEx
    (
        CarInfo[number][cModel],
        CarInfo[number][cPos_X],
        CarInfo[number][cPos_Y],
        CarInfo[number][cPos_Z],
        CarInfo[number][cPos_A],
        CarInfo[number][cColor_1],
        CarInfo[number][cColor_2],
        1000000,
        CarInfo[number][cInterior],
        CarInfo[number][cVirtualWorld]
    );

    new carnnum[64];
    format(carnnum,sizeof(carnnum),"%s%s",NumberColors[CarInfo[number][cNumberColor]],CarInfo[number][cNumber]);
    SetVehicleNumberPlate(carid,carnnum);
    AC_PutPlayerInVehicle(playerid,carid,0);
    J_SetVehicleHealth(carid,vhealth);
    UpdateVehicleDamageStatus(carid,panels,doors_,lights_,tires);
    if(!IsAVelik(carid)) SetEngineStatus(carid,false, playerid);
    else SetEngineStatus(carid,true, playerid);
    SetTimerEx("ModCar",1000,false,"d",carid);
//    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, !"Âû ïðèïàðêîâàëè ìàøèíó!");
    if(GarageEntered[playerid] != -1)
    {
        if(GetPlayerVirtualWorld(playerid) != 0)
        {
    //        CarInfo[number][cParkedInGarage] = 1;
            CarInfo[number][cInterior] = 1;
            new str[256];
            format(str, sizeof(str), "UPDATE `ownable` SET `ParkedInGarage`='1' WHERE `ID` = '%d'; ",number+1);
            mysql_tquery(mysql, str);
    //        SetString(CarInfo[number][cParkedInGarage],"1");
            ShowPlayerDialogEx(playerid,0,0,"",!"\n\n{FFFFFF}Âû óñïåøíî ïðèïàðêîâàëè âàø àâòîìîáèëü â ãàðàæå!\nÒåïåðü âàøà ìàøèíà áóäåò {ece146}ñïàâíèòñÿ{ffffff} â ýòîì ìåñòå.\nÒåïåðü âàì íå íàäî ïëàòèòü {ece146}íàëîã {ffffff}çà àâòî, êîòîðîå ñòîèò â ãàðàæå!\n  ","Ïîíÿë","");
            //SendClientMessage(playerid, COLOR_GREEN, !"Òàê êàê âû ïðèïàðêîâàëè ìàøèíó â ãàðàæå, ñ âàñ íå áóäåò âû÷èòàòüñÿ íàëîã çà àâòî!");
        }
    }
    if(ParkingEntered[playerid] != -1)
    {
        if(GetPlayerVirtualWorld(playerid) != 0)
        {
            CarInfo[number][cParkedInGarage] = 1;
            CarInfo[number][cInterior] = 1;

            ShowPlayerDialogEx(playerid,0,0,"",!"\n\n{FFFFFF}Âû óñïåøíî ïðèïàðêîâàëè âàø àâòîìîáèëü â ïàðêèíãå!\nÒåïåðü âàøà ìàøèíà áóäåò {ece146}ñïàâíèòñÿ{ffffff} â ýòîì ìåñòå.\nÒåïåðü âàì íå íàäî ïëàòèòü {ece146}íàëîã {ffffff}çà àâòî, êîòîðîå ñòîèò â ïàðêèíãå!\n  ","Ïîíÿë","");
        }
    }
    else
    {
        if(CarInfo[number][cParkedInGarage]) CarInfo[number][cParkedInGarage] = 0;
        CarInfo[number][cInterior] = 0;
    }
    SaveOwnableCar(number);
    return true;
}

 

 

 

 

При вставке дефайнов следующее:

Спойлер

 

В данной строке: 

format(carnnum,sizeof(carnnum),"%s%s",NumberColors[CarInfo[number][cNumberColor]],CarInfo[number][cNumber]);

 

Edited by vvoomp

Share this post


Link to post
 • 0
Цитата

CMD:park(playerid)
{
    if(GetPlayerState(playerid) != 2) return SCM(playerid, COLOR_RED, !"Âû äîëæíû áûòü çà ðóë¸ì câîåãî àâòî!");
    if(!IsPlayerInHisVehicle(playerid)) return SCM(playerid, COLOR_RED, !"Ýòî íå âàøà ìàøèíà!");
    for(new i; i < MAX_ZONE; i++)
    {
        if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, nzone[zDistance], nzone[zEnter_x], nzone[zEnter_y], nzone[zEnter_z]))
        {
            SPD(playerid, 0, DIALOG_STYLE_MSGBOX, !"{B8F64D}Ïîäñêàçêà", !"{FFFFFF} ýòîì ìåñòå {B8F64D}íåëüçÿ {FFFFFF}ïðèïàðêîâàòü ëè÷íûé àâòî!", !"Ïîíÿë", !"");
            return 1;
        }
    }
    new carid = GetPlayerVehicleID(playerid);
    new number = GetVehicleID(carid);
    DeleteFromParking(number);
    new Float: car_x, Float: car_y, Float: car_z;
    GetVehiclePos(carid, car_x, car_y, car_z);
    CarInfo[number][cParkedInStanartParking] = 0;
    CarInfo[number][cPos_X] = car_x;
    CarInfo[number][cPos_Y] = car_y;
    CarInfo[number][cPos_Z] = car_z + 0.8;
    GetVehicleZAngle(carid, CarInfo[number][cPos_A]);
    CarInfo[number][cVirtualWorld] = GetVehicleVirtualWorld(carid);
    CarInfo[number][cInterior] = GetPlayerInterior(playerid);
    RespawnOwnableCar(playerid, carid, 1);
    if(GarageEntered[playerid] != -1)
    {
        if(GetPlayerVirtualWorld(playerid) != 0)
        {
            CarInfo[number][cParkedInGarage] = 1;
            SPD(playerid, 0, DIALOG_STYLE_MSGBOX, !"", !"\n\n{FFFFFF}Âû óñïåøíî ïðèïàðêîâàëè âàø àâòîìîáèëü â ãàðàæå!\nÒåïåðü âàøà ìàøèíà áóäåò {ECE146}ñïàâíèòñÿ{FFFFFF} â ýòîì ìåñòå.\nÒåïåðü âàì íå íàäî ïëàòèòü {ECE146}íàëîã{FFFFFF} çà àâòî, êîòîðîå ñòîèò â ãàðàæå!\n\n", !"Ïîíÿë", !"");
        }
    }
    else if(ParkingEntered[playerid] != -1)
    {
        if(GetPlayerVirtualWorld(playerid) != 0)
        {
            CarInfo[number][cParkedInParking] = 1;
            SPD(playerid, 0, DIALOG_STYLE_MSGBOX, !"", !"\n\n{FFFFFF}Âû óñïåøíî ïðèïàðêîâàëè âàø àâòîìîáèëü â ïîäçåìíîì ïàðêèíãå!\nÒåïåðü âàøà ìàøèíà áóäåò {ECE146}ñïàâíèòñÿ{FFFFFF} â ýòîì ìåñòå.\nÒåïåðü âàì íå íàäî ïëàòèòü {ECE146}íàëîã{FFFFFF} çà àâòî, êîòîðîå ñòîèò â ãàðàæå!\n\n", !"Ïîíÿë", !"");
        }
    }
    else if(CarInfo[number][cParkedInGarage]) CarInfo[number][cParkedInGarage] = 0;
    SaveOwnableCar(number);
    return 1;
}

 

Share this post


Link to post
 • 0

@coder_filatov228 

C:\Users\alexm\Downloads\Новая папка\gamemodes\arizonarp.pwn(98837) : error 035: argument type mismatch (argument 2)
C:\Users\alexm\Downloads\Новая папка\gamemodes\arizonarp.pwn(98848) : error 017: undefined symbol "cParkedInStanartParking"
Pawn compiler 3.10.8              Copyright (c) 1997-2006, ITB CompuPhase


2 Errors.
98837:     if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, nzone[zDistance], nzone[zEnter_x], nzone[zEnter_y], nzone[zEnter_z]))
98848:CarInfo[number][cParkedInStanartParking] = 0;

 

Share this post


Link to post
 • 0

@coder_filatov228 можем списаться в телеграме?

 

Share this post


Link to post
 • 0

@vvoomp @coderfilatov

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • D2DChat
   By D2DChat
   Список доработок/изменений:
   1.Добавлена команда /dostup
   2.Добавлена команда /adostup
   3. Добавлена команда /odostup
   4. Добавлена команда /imunka
   5. Добавлена команда /sledshow
   6. Изменён /mm
   7. Изменена /apanel
   8. Добавлена система ютуб
   9. Добавлена команда /sledpanel
  • D2DChat
   By D2DChat


   Скачать файл Delint RP (WAY OF LIFE)
   Список доработок/изменений:
   1.Добавлена команда /dostup
   2.Добавлена команда /adostup
   3. Добавлена команда /odostup
   4. Добавлена команда /imunka
   5. Добавлена команда /sledshow
   6. Изменён /mm
   7. Изменена /apanel
   8. Добавлена система ютуб
   9. Добавлена команда /sledpanel
   Добавил D2DChat Добавлено 21.02.2022 Категория Моды Автор D2DChat  
  • kekkomomek1941
   By kekkomomek1941
   Всем привет, нужно в моде сделать, чтобы при загрузке сервера брало айпи и порт с server.cfg и подключалось к базе данных, после чего в ней искало bind:port с server.cfg , и если этого айпи там не окажется, то сервер выключится, а если айпи найдется, то ничего не произойдет