• 0
Sign in to follow this  
Followers 0
tranquilsevenaura

[закрыто] Проблема с /apanel

Question

Добрый вечер дорогие друзья, не работает команда /apanel. По началу, как только запустил мод и выдал себе админку все было хорошо и все работало, но после сделав несколько манипуляций (явно не связанных с /apanel НИКАКИМ образом, как мне кажется). В server log ничего толкового найти не смог. Уровень моего скриптинга "качабок, который эдитит простые команды и дополняет диалоги".

 

Буду очень благодарен, если поможете, репликом ниже предоставлю код /apanel

CMD:apanel(playerid, const params[]) {
    if(PI[playerid][pAdmin] < 1 || dostup[playerid] == 0) return true;
    new string[1612];
    switch(PI[playerid][pAdmin]) {
        case 1: format(string,sizeof(string),""P"1."W" Àäìèíèñòðàöèÿ\n"P"2."W" Çàñïàâíèòüñÿ\n"P"3."W" Óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó\n"P"4."W" Èãðîêè â òþðüìå\n"P"5."W" Èãðîêè ñ áàíîì ÷àòà\n"P"6."W" Àäìèí èíôîðìàöèÿ %s\n"P"7."W" Kill List %s",(!PI[playerid][pAdmMSG]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"),(!PI[playerid][pAdmKL]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"));
        case 2: format(string,sizeof(string),""P"1."W" Àäìèíèñòðàöèÿ\n"P"2."W" Çàñïàâíèòüñÿ\n"P"3."W" Óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó\n"P"4."W" Èãðîêè â òþðüìå\n"P"5."W" Èãðîêè ñ áàíîì ÷àòà\n"P"6."W" Àäìèí èíôîðìàöèÿ %s\n"P"7."W" Kill List %s\n"P"8."W" Îíëàéí îðãàíèçàöèé\n"P"9."W" Ïî÷èíèòü àâòîìîáèëü",(!PI[playerid][pAdmMSG]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"),(!PI[playerid][pAdmKL]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"));
        case 3: format(string,sizeof(string),""P"1."W" Àäìèíèñòðàöèÿ\n"P"2."W" Çàñïàâíèòüñÿ\n"P"3."W" Óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó\n"P"4."W" Èãðîêè â òþðüìå\n"P"5."W" Èãðîêè ñ áàíîì ÷àòà\n"P"6."W" Àäìèí èíôîðìàöèÿ %s\n"P"7."W" Kill List %s\n"P"8."W" Îíëàéí îðãàíèçàöèé\n"P"9."W" Ïî÷èíèòü àâòîìîáèëü\n"P"10."W" Ñîñòîÿíèå ñêëàäîâ\n"P"11."W" Óçíàòü çàìîðîçêè áàíä/ìàôèé",(!PI[playerid][pAdmMSG]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"),(!PI[playerid][pAdmKL]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"));
        case 4: format(string,sizeof(string),""P"1."W" Àäìèíèñòðàöèÿ\n"P"2."W" Çàñïàâíèòüñÿ\n"P"3."W" Óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó\n"P"4."W" Èãðîêè â òþðüìå\n"P"5."W" Èãðîêè ñ áàíîì ÷àòà\n"P"6."W" Àäìèí èíôîðìàöèÿ %s\n"P"7."W" Kill List %s\n"P"8."W" Îíëàéí îðãàíèçàöèé\n"P"9."W" Ïî÷èíèòü àâòîìîáèëü\n"P"10."W" Ñîñòîÿíèå ñêëàäîâ\n"P"11."W" Óçíàòü çàìîðîçêè áàíä/ìàôèé\n"P"12."W" Áàíëèñò\n"P"13."W" Âîçìîæíî âçëîìàíû\n"P"14."W" Áèëáîðäû\n"P"15."W" Äóýëè %s",(!PI[playerid][pAdmMSG]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"),(!PI[playerid][pAdmKL]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"),(!duels) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ON]"));
        case 5: format(string,sizeof(string),""P"1."W" Àäìèíèñòðàöèÿ\n"P"2."W" Çàñïàâíèòüñÿ\n"P"3."W" Óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó\n"P"4."W" Èãðîêè â òþðüìå\n"P"5."W" Èãðîêè ñ áàíîì ÷àòà\n"P"6."W" Àäìèí èíôîðìàöèÿ %s\n"P"7."W" Kill List %s\n"P"8."W" Îíëàéí îðãàíèçàöèé\n"P"9."W" Ïî÷èíèòü àâòîìîáèëü\n"P"10."W" Ñîñòîÿíèå ñêëàäîâ\n"P"11."W" Óçíàòü çàìîðîçêè áàíä/ìàôèé\n"P"12."W" Áàíëèñò\n"P"13."W" Âîçìîæíî âçëîìàíû\n"P"14."W" Áèëáîðäû\n"P"15."W" Äóýëè %s\n"P"16."W" Àíòè÷èò\n"P"17."W" Êàçèíî %s\n"P"18."W" Ðåïîðò %s\n"P"19."W" Çàïîëíèòü ñêëàäû áàíä/ìàôèé\n"P"20."W" Îãðàíè÷åíèå Invite",(!PI[playerid][pAdmMSG]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"),(!PI[playerid][pAdmKL]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"),(!duels) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ON]"),(!casino) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ON]"),(!rep_system) ? ("{FF182D}[OLD]") : ("{33AA33}[NEW]"));
        case 6,7: format(string,sizeof(string),""P"1."W" Àäìèíèñòðàöèÿ\n"P"2."W" Çàñïàâíèòüñÿ\n"P"3."W" Óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó\n"P"4."W" Èãðîêè â òþðüìå\n"P"5."W" Èãðîêè ñ áàíîì ÷àòà\n"P"6."W" Àäìèí èíôîðìàöèÿ %s\n"P"7."W" Kill List %s\n"P"8."W" Îíëàéí îðãàíèçàöèé\n"P"9."W" Ïî÷èíèòü àâòîìîáèëü\n"P"10."W" Ñîñòîÿíèå ñêëàäîâ\n"P"11."W" Óçíàòü çàìîðîçêè áàíä/ìàôèé\n"P"12."W" Áàíëèñò\n"P"13."W" Âîçìîæíî âçëîìàíû\n"P"14."W" Áèëáîðäû\n"P"15."W" Äóýëè %s\n"P"16."W" Àíòè÷èò\n"P"17."W" Êàçèíî %s\n"P"18."W" Ðåïîðò %s\n"P"19."W" Çàïîëíèòü ñêëàäû áàíä/ìàôèé\n"P"20."W" Îãðàíè÷åíèå Invite\n"P"21."W" Äàëüíîáîéùèêè\n"P"22."W" Ïðîìîêîäû\n"P"23."W" Áîíóñû\n"P"24."W" Ïîïîëíèòü ïðîäóêòû â áèçíåñ(ñêîëüêî çàêàçàë âëàäåëåö)\n"P"25."W" Àíòè ÒÊ %s",(!PI[playerid][pAdmMSG]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"),(!PI[playerid][pAdmKL]) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ONN]"),(!duels) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ON]"),(!casino) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ON]"),(!rep_system) ? ("{FF182D}[OLD]") : ("{33AA33}[NEW]"),(!anti_tk) ? ("{FF182D}[OFF]") : ("{33AA33}[ON]"));
    }
    D(playerid,D_ADMIN_PANEL,DSL,""P"Àäìèí ïàíåëü",string,"Âûáðàòü","Îòìåíà");
    return true;
}

 

Share this post


Link to post

7 answers to this question

 • 0

Ошибка в чём заключается? Скинь варнинги, ерроры, логи! Либо перезапусти сервер.

 

Так же прикрепи CMD и case's

Так как не разборчиво всё.

 

У тебя идет команда, проверки и диалог? Или прямо в команде идут кейсы к диалогу, ничего не понятно

Edited by Alex_Morenno

Share this post


Link to post
 • 0

@Alex_Morenno cmd сверху, кейсы

case D_ADMIN_PANEL: {
            if(response) {
                if(PI[playerid][pAdmin] < 1 || dostup[playerid] == 0return 1;
                switch(listitem) {
                    case 0: pc_cmd_admins(playerid);
                    case 1: pc_cmd_spawn(playerid,"");
                    case 2: D(playerid,D_JOB,DSL,""P"Òðóäîóñòðîéñòâî",""W"1. Âîäèòåëü àâòîáóñà\t\t\t\t| "P"2 ëâë\n"W"2. Ìåõàíèê\t\t\t\t| "P"3 ëâë\n"W"3. Ðàçâîç÷èê åäû\t\t\t| "P"3 ëâë\n"W"4. Ðàçâîç÷èê ïðîäóêòîâ/òîïëèâà\t| "P"4 ëâë\n"W"5. Ìîéùèê äîðîã\t\t\t| "P"4 ëâë\n"W"6. Ãàçîíîêîñèëüùèê\t\t\t| "P"5 ëâë""Âûáðàòü""Çàêðûòü");
                    case 3: pc_cmd_prisoners(playerid,"");
                    case 4: pc_cmd_mutelist(playerid,"");
                    case 5: PI[playerid][pAdmMSG] = (!PI[playerid][pAdmMSG])?(1):(0),UpdatePlayerData(playerid,"pAdmMSG",PI[playerid][pAdmMSG]),pc_cmd_apanel(playerid,"");
                    case 6: {
                        PI[playerid][pAdmKL] = (!PI[playerid][pAdmKL])?(1):(0),UpdatePlayerData(playerid,"pAdmKL",PI[playerid][pAdmKL]),pc_cmd_apanel(playerid,"");
                        //for(new num; num < 10; num++) SendDeathMessageToPlayer(playerid,6000,5005, 255);
                    }
                    case 7: {
                        if(PI[playerid][pAdmin] < 2 || dostup[playerid] == 0return 1;
                        new frac_online[MAX_FRACTIONS+1];
                        foreach(new i:Player) {
                            if(!TI[i][tLogin] || AntiCheatIsKickedWithDecync(i)) continue;
                            if(!PI[i][pMember]) continue;
                            switch(PI[i][pMember]) {
                                case fLSPD: frac_online[fLSPD] ++;
                                case fSFPD: frac_online[fSFPD] ++;
                                case fLVPD: frac_online[fLVPD] ++;
                                case fFBI: frac_online[fFBI] ++;
                                case fMAYOR: frac_online[fMAYOR] ++;
                                case fARMYSF: frac_online[fARMYSF] ++;
                                case fARMYLV: frac_online[fARMYLV] ++;
                                case fMEDICLS: frac_online[fMEDICLS] ++;
                                case fMEDICSF: frac_online[fMEDICSF] ++;
                                case fMEDICLV: frac_online[fMEDICLV] ++;
                                case fLSNEWS: frac_online[fLSNEWS] ++;
                                case fSFNEWS: frac_online[fSFNEWS] ++;
                                case fLVNEWS: frac_online[fLVNEWS] ++;
                                case fINSTRUCTORS: frac_online[fINSTRUCTORS] ++;
                                case fLCN: frac_online[fLCN] ++;
                                case fYAKUZA: frac_online[fYAKUZA] ++;
                                case fRM: frac_online[fRM] ++;
                                case fBALLAS: frac_online[fBALLAS] ++;
                                case fVAGOS: frac_online[fVAGOS] ++;
                                case fGROVE: frac_online[fGROVE] ++;
                                case fAZTEC: frac_online[fAZTEC] ++;
                                case fRIFA: frac_online[fRIFA] ++;
                                case fWHITEHOUSE: frac_online[fWHITEHOUSE] ++;
                            }
                        }
                        static const f_str[] = "Ôðàêöèÿ\tÈãðîêè\nÏîëèöèÿ ËÑ\t%d\nÏîëèöèÿ ÑÔ\t%d\nÏîëèöèÿ ËÂ\t%d\nÔÁÐ\t%d\n\
                        Ìýðèÿ\t%d\nÀðìèÿ ÑÔ\t%d\nÀðìèÿ ËÂ\t%d\n\
                        Áîëüíèöà ËÑ\t%d\nÁîëüíèöà ÑÔ\t%d\nÁîëüíèöà ËÂ\t%d\n\
                        Ðàäèîöåíòð ËÑ\t%d\nÐàäèîöåíòð ÑÔ\t%d\nÐàäèîöåíòð ËÂ\t%d\n\
                        Àâòîøêîëà\t%d\nÈòàëüÿíñêàÿ ìàôèÿ\t%d\nßïîíñêàÿ ìàôèÿ\t%d\n\
                        Ðóññêàÿ ìàôèÿ\t%d\nThe Ballas\t%d\nThe Vagos\t%d\n\
                        The Grove\t%d\nThe Aztec\t%d\nThe Rifa\t%d\nÁåëûé äîì\t%d";
                        new string[sizeof(f_str) +1 + (30)];
                        format(string,sizeof(string),f_str,frac_online[fLSPD],frac_online[fSFPD],frac_online[fLVPD],frac_online[fFBI],frac_online[fMAYOR],frac_online[fARMYSF],frac_online[fARMYLV],frac_online[fMEDICLS],frac_online[fMEDICSF],frac_online[fMEDICLV],
                        frac_online[fLSNEWS],frac_online[fSFNEWS],frac_online[fLVNEWS],frac_online[fINSTRUCTORS],frac_online[fLCN],frac_online[fYAKUZA],frac_online[fRM],frac_online[fBALLAS],frac_online[fVAGOS],frac_online[fGROVE],
                        frac_online[fAZTEC],frac_online[fRIFA],frac_online[fWHITEHOUSE]);
                        D(playerid, D_AMEMBERS, DSTH, "Îíëàéí îðãàíèçàöèé", string, "Çàêðûòü""");
                        
                    }
                    case 8: {
                        if(PI[playerid][pAdmin] < 2 || dostup[playerid] == 0return 1;
                        if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid)) return ErrorMessage(playerid,"Âû íå â àâòîìîáèëå"),pc_cmd_apanel(playerid,"");
                        pc_cmd_fv(playerid,"");
                    }
                    case 9: pc_cmd_awarehouse(playerid,"");
                    case 10: {
                        if(PI[playerid][pAdmin] < 3 || dostup[playerid] == 0return 1;
                        new year[8], month[8], day[8], hour[8], minute[8], second[8];
                        if(fracmoroz[0] >= unix) {
                            timestamp_to_date(fracmoroz[0]-unix, year[0], month[0], day[0], hour[0], minute[0], second[0]);
                        }
                        else hour[0] = minute[0] = second[0] = 0;
                        if(fracmoroz[1] >= unix) {
                            timestamp_to_date(fracmoroz[1]-unix, year[1], month[1], day[1], hour[1], minute[1], second[1]);
                        }
                        else hour[1] = minute[1] = second[1] = 0;
                        if(fracmoroz[2] >= unix) {
                            timestamp_to_date(fracmoroz[2]-unix, year[2], month[2], day[2], hour[2], minute[2], second[2]);
                        }
                        else hour[2] = minute[2] = second[2] = 0;
                        if(fracmoroz[3] >= unix) {
                            timestamp_to_date(fracmoroz[3]-unix, year[3], month[3], day[3], hour[3], minute[3], second[3]);
                        }
                        else hour[3] = minute[3] = second[3] = 0;
                        if(fracmoroz[4] >= unix) {
                            timestamp_to_date(fracmoroz[4]-unix, year[4], month[4], day[4], hour[4], minute[4], second[4]);
                        }
                        else hour[4] = minute[4] = second[4] = 0;
                        if(fracmoroz[5] >= unix) {
                            timestamp_to_date(fracmoroz[5]-unix, year[5], month[5], day[5], hour[5], minute[5], second[5]);
                        }
                        else hour[5] = minute[5] = second[5] = 0;
                        if(fracmoroz[6] >= unix) {
                            timestamp_to_date(fracmoroz[6]-unix, year[6], month[6], day[6], hour[6], minute[6], second[6]);
                        }
                        else hour[6] = minute[6] = second[6] = 0;
                        if(fracmoroz[7] >= unix) {
                            timestamp_to_date(fracmoroz[7]-unix, year[7], month[7], day[7], hour[7], minute[7], second[7]);
                        }
                        else hour[7] = minute[7] = second[7] = 0;
                        static const f_str[] = ""P"1."W" The Ballas\t\t\t"P"%d÷ %dìèí %dñåê\n\
                        "P"2."W" The Vagos\t\t"P"%d÷ %dìèí %dñåê\n\
                        "P"3."W" The Grove\t\t"P"%d÷ %dìèí %dñåê\n\
                        "P"4."W" The Rifa\t\t"P"%d÷ %dìèí %dñåê\n\
                        "P"5."W" The Aztec\t\t"P"%d÷ %dìèí %dñåê\n\
                        "P"6."W" Èòàëüÿíñêàÿ ìàôèÿ\t\t"P"%d÷ %dìèí %dñåê\n\
                        "P"7."W" ßïîíñêàÿ ìàôèÿ\t\t"P"%d÷ %dìèí %dñåê\n\
                        "P"8."W" Ðóññêàÿ ìàôèÿ\t\t\t"P"%d÷ %dìèí %dñåê";
                        new string[sizeof(f_str) + 90];
                        format(string,sizeof(string),f_str,hour[0], minute[0], second[0],hour[1], minute[1], second[1],hour[2], minute[2], second[2],hour[3], minute[3], second[3],
                                                            hour[4], minute[4], second[4],hour[5], minute[5], second[5],hour[6], minute[6], second[6],hour[7], minute[7], second[7]);
                        D(playerid,DIALOG_NONE,DST, "Èíôîðìàöèÿ î çàìîðîçêàõ", string, "Çàêðûòü""");
                    }
                    case 11: {
                        if(PI[playerid][pAdmin] < 4 || dostup[playerid] == 0return 1;
                        new names[24],string[450],rows;
                        new Cache:result = mysql_query(connects, "SELECT `Name` FROM `ban` ORDER BY `ID` DESC LIMIT 0 , 20");
                        cache_get_row_count(rows);
                        if(rows == 0return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Ñïèñîê çàáàíåííûõ ïóñò");
                        FirstBL[playerid] = 0;
                        for(new i; i < rows; i ++) {
                            cache_get_value_name(i, "Name", names, MAX_PLAYER_NAME);
                            format(string, sizeof(string), "%s%s\n", string, names);
                        }
                        if(rows == 20) format(string, sizeof(string), "%s{AFAFAF}Äàëåå >>>\n", string);
                        cache_delete(result);
                        if(!D(playerid, D_BAN_LIST, DSL, ""P"Çàáàíåíûå", string, "Âûáðàòü""Íàçàä"))SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Íåäîñòóïíî â äàííûé ìîìåíò.");
                    }
                    case 12: {
                        new string[3024],id = 0;
                        string = ""P"Íèê:\t"P"IP ïðè ðåãèñòðàöèè\t"P"IP\n";
                        foreach(new i:Player) {
                            if(!TI[i][tLogin] || AntiCheatIsKickedWithDecync(i)) continue;
                            if(!GetString(player_ip[i],PI[i][pIpReg])) format(string, sizeof(string), "%s"W"%s\tL-IP: %s\tR-IP: %s\n", string, player_name[i],PI[i][pIpReg],player_ip[i]),id++;
                        }
                        if(id == 0return ErrorMessage(playerid,"Íå íàéäåíî");
                        else D(playerid, DIALOG_NONE, DSTH, ""P"Âîçìîæíî âçëîìàíû", string, "Çàêðûòü""");
                    }
                    case 13: {
                        if(PI[playerid][pAdmin] < 4 || dostup[playerid] == 0return 1;
                        new string[3200] = ""P"Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ\t"P"Ñòàòóñ\t"P"Âëàäåëåö", str[124];
                        for(new x; x<MAX_BILLBORDS; x++) {
                            if(!BildInfo[x][bOwned]) format(str,124,"\n%s\t"GREEN"Ñâîáîäåí\t"GREEN"Îòñóòñòâóåò",BildInfo[x][bPosText]);
                            else format(str,124,"\n%s\t"NO"Àðåíäîâàí\t"W"%s",BildInfo[x][bPosText],BildInfo[x][bOwner]);
                            strcat(string,str);
                        }
                        return D(playerid,D_BILL_ADMIN,DSTH,""P"Ìîíèòîðèíã áèëáîðäîâ",string,"Âûáðàòü","Çàêðûòü");
                    }
                    case 14: duels = (!duels)?(1):(0),UpdateOtherData("duels",casino),pc_cmd_apanel(playerid,"");
                    case 15: {
                        if(PI[playerid][pAdmin] < 9 || dostup[playerid] == 0return 1;
                        dialog_anticheat(playerid);
                    }
                    case 16: {
                        if(PI[playerid][pAdmin] < 9 || dostup[playerid] == 0return 1;
                        casino = (!casino)?(1):(0),UpdateOtherData("casino",casino),pc_cmd_apanel(playerid,"");
                    }
                    case 17: {
                        if(PI[playerid][pAdmin] < 9 || dostup[playerid] == 0return 1;
                        rep_system = (!rep_system)?(1):(0),UpdateOtherData("rep_system",casino),pc_cmd_apanel(playerid,"");
                    }
                    case 18: {
                        if(PI[playerid][pAdmin] < 9 || dostup[playerid] == 0return 1;
                        FI[fBALLAS][fMats] = 300000,UpdateFraction(fBALLAS,"Mats",FI[fBALLAS][fMats]);
                        FI[fVAGOS][fMats] = 300000,UpdateFraction(fVAGOS,"Mats",FI[fVAGOS][fMats]);
                        FI[fGROVE][fMats] = 300000,UpdateFraction(fGROVE,"Mats",FI[fGROVE][fMats]);
                        FI[fAZTEC][fMats] = 300000,UpdateFraction(fAZTEC,"Mats",FI[fAZTEC][fMats]);
                        FI[fRIFA][fMats] = 300000,UpdateFraction(fRIFA,"Mats",FI[fRIFA][fMats]);

                        FI[fLCN][fMats] = 300000,UpdateFraction(fLCN,"Mats",FI[fLCN][fMats]);
                        FI[fYAKUZA][fMats] = 300000,UpdateFraction(fYAKUZA,"Mats",FI[fYAKUZA][fMats]);
                        FI[fRM][fMats] = 300000,UpdateFraction(fRM,"Mats",FI[fRM][fMats]);
                        SendOk(playerid,"Ñêëàäû áàíä/ìàôèé óñïåøíî ïîïîëíåíû");
                    }
                    case 19: {
                        if(PI[playerid][pAdmin] < 9 || dostup[playerid] == 0return 1;
                        static const f_str[] =  ""P"Îðàãíèçàöèÿ\t"P"Óðîâåíü âñòóïëåíèÿ\nÏîëèöèÿ\t%d\nÔÁÐ\t%d\nÀðìèè\t%d\nÁîëüíèöà\t%d\nÍîâîñòè\t%d\nÌàôèè\t%d\nÁàíäû\t%d\nÁåëûé äîì\t%d";
                        new string[sizeof(f_str) +19];
                        format(string,sizeof(string),f_str,invite_frac[0],invite_frac[1],invite_frac[2],invite_frac[3],invite_frac[4],invite_frac[5],invite_frac[6],invite_frac[7]);
                        return D(playerid,D_ADMIN_INVITE,DSTH,""P"Îãðàíè÷åíèå Invite",string,"Âûáðàòü","Çàêðûòü");
                    }
                    case 20: {
                        if(PI[playerid][pAdmin] < 9 || dostup[playerid] == 0return 1;
                        static const f_str[] = ""W"Îðóæåéíûé çàâîä - Ïîðò ã. ÑÔ\t\t\t"P"$%d\n\
                        "W"Ëåñîïèëêà - Ïîðò ã. ÑÔ\t\t"P"$%d\n\
                        "W"Ëåñîïèëêà - Ïîðò ã. ËÑ\t\t\t"P"$%d\n\
                        "W"Ëåñîïèëêà - Îðóæåéíûé çàâîä\t\t\t"P"$%d";
                        new string[sizeof(f_str) + 40];
                        format(string,sizeof(string),f_str,tk_unloading[0],tk_unloading[1],tk_unloading[2],tk_unloading[3]);
                        D(playerid,D_ADMIN_TK,DST, "Äàëüíîáîéùèêè", string, "Èçìåíèòü""Îòìåíà");
                    }
                    case 21: {
                        if(PI[playerid][pAdmin] < 9 || dostup[playerid] == 0return 1;
                        D(playerid, D_PROMO, DSL, ""P"Ïðîìîêîäû"""P"1."W" Ñïèñîê ïðîìîêîäîâ\n"P"2."W" Ñîçäàòü ïðîìîêîä\n"P"3."W" Óäàëèòü ïðîìîêîä""Âûáðàòü""Íàçàä");
                    }
                    case 22: {
                        if(PI[playerid][pAdmin] < 9 || dostup[playerid] == 0return 1;
                        new str[3][20] = {"Îòêëþ÷åíû","Òîëüêî äëÿ íîâè÷êîâ","Äëÿ âñåõ"};
                        static const f_str[] = "Áîíóñû\t\t\t"P"[%s]"W"\n\
                        Îãðàíè÷åíèå ïî óðîâíþ íîâè÷êîâ\t\t"P"[%d óðîâåíü]"W"\n\
                        Óïðàâëåíèå áîíóñàìè";
                        new string[sizeof(f_str) + 90];
                        format(string,sizeof(string),f_str,str[BonusInfo[act_select]],BonusInfo[act_level]);
                        D(playerid,D_ADMIN_OSNOVA,DST, "Áîíóñû", string, "Âûáðàòü""Îòìåíà");
                    }
                    case 23: {
                        if(PI[playerid][pAdmin] < 9 || dostup[playerid] == 0return 1;
                        for(new i = 0; i < gBusinessCount; i ++) {
                            if(gBusiness[i][bizzProdOrder] == 0continue;
                            gBusiness[i][bizzProduct] += gBusiness[i][bizzProdOrder];   
                            gBusiness[i][bizzProdOrder] = 0;        
                            gBusiness[i][bizzProdOrderPrice] = 0;
                        }
                        SendOk(playerid,"Ïðîäóêòû ïî áèçíåñàì äîñòàâëåíû");
                    }
                    case 24: {
                        if(PI[playerid][pAdmin] < 9 || dostup[playerid] == 0return 1;
                        anti_tk = (!anti_tk)?(1):(0),UpdateOtherData("anti_tk",anti_tk),pc_cmd_apanel(playerid,"");
                    }
                }
            }
        }

 

Share this post


Link to post
 • 0

С командой все хорошо.

У меня так же есть, небольшое НО:

Уберите уровень администратора, в проверки на администратор!


If (PI[playerid] [pAdmin] < 1)

Заменить на:


If (PI[playerid] [pAdmin])

нужно это для того, что бы администратор смог зайти и зарегиться в системе администратора.

 

Скиньте пожалуйста все манипуляции, которые Вы делали ранее..

Share this post


Link to post
 • 0

@Alex_Morenno Смысла в Вашей замене в проверки нету. 

Вы так только запретите админам юзать /apanel, а всем игрокам дадите к ней доступ

@tranquilsevenaura . Скорее всего верным будет такое решение:

вот тут:

if(PI[playerid][pAdmin] < 1 || dostup[playerid] == 0) return true;

замените || dostup[playerid] == 0 на || dostup[playerid] == 1

Share this post


Link to post
 • 0

@Sleash доступ к панели не будет у каждого, так как:

[pAdmin] < 0

[pAdmin] < 1

Сути не меняет.

Если в моде как у меня, прописано 0 лвл администратора (не зарегистрированный еще), то он сможет зайти в панель. Если же прописать 

[pAdmin] < 1

То так называемый 0-ой лвл, не сможет зарегистрироваться, будет выдавать: NO_DOSPUT.

 

Попробовать все равно стоит.. Мы же не знаем начинку мода автора

 

@tranquilsevenaura 

так же, стоит попробовать следующее:

 

if(PI[playerid][pAdmin] < 1 || dostup[playerid] == 0) return true

Заменить на:

if(PI[playerid][pAdmin] < 1) return SCM(playerid, COLOR_RED, "Отказано в доступе!);

*COLOR_RED - пишем как объявлено в макросах, учитывая регистр!

Edited by Alex_Morenno

Share this post


Link to post
 • 0

@Alex_Morenno 
C:\Users\User\Desktop\origin.rp\gamemode origin\gamemodes\new.pwn(53540) : error 017: undefined symbol "SCM"
C:\Users\User\Desktop\origin.rp\gamemode origin\gamemodes\new.pwn(53540 -- 53541) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\User\Desktop\origin.rp\gamemode origin\gamemodes\new.pwn(53540 -- 53541) : error 001: expected token: ",", but found "new"

@Sleash не помогло ваще увы :(. компиляция успешна, но работать нет

Edited by tranquilsevenaura

Share this post


Link to post
 • 0

@tranquilsevenaura вот это

if(PI[playerid][pAdmin] < 1 || dostup[playerid] == 0) return true

Заменить на:

if(PI[playerid][pAdmin] < 1) return SendClientMessage (playerid, COLOR_RED, "Отказано в доступе!");

*Color_red с регистром в макросе!

Тоесть: COLOR_RED, Color_Red, color_red.

В противном случае, 0xFFFFFFFF (белый), дальше уже сможете по палитре в интернете.

 

Все же, если будут ошибки, пишите в ВКонтакте

Edited by Alex_Morenno

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • Joker_Rifa
   By Joker_Rifa
   Скачал мод аризоны и захотел поменять логотип, в павно везде заменил все слова Аризоны на свой. Хостнайме тоже изменил, но все равно не меняется логотип. Как обще поменять логотип на свой. Помогите пожалуйста