Question

Выдал лидерку в игре, перезахожу и её нету

 

Спойлер

CMD:makeleader(playerid, params[])
{
    if(IsAdmin(playerid, 5)) return 1;
    if(sscanf(params, "dd", params[0],params[1])) return SCM(playerid, COLOR_WHITE, "Èñïîëüçóéòå: /makeleader [id èãðîêà] [id ôðàêöèè èëè 0, ÷òîáû óâîëèòü èç îðãàíèçàöèè]");
    if( !IsPlayerLogged( params[0] ) ) return SCM( playerid, COLOR_DARK_GRAY, !INCORRECT_PLAYER_ID );
    if(params[1]>7 || params[1]<0return SCM(playerid, COLOR_WHITE, "id ôðàêöèè îò 1 äî 7");
    
     pInfo[params[0]][pFrak][0]=params[1]; new frak[30];

    switch(params[1])
    {
        case 0// ñíÿòèå ñ ôðàêöèè
        {
             pInfo[params[0]][pFrak][1]=0;
             pInfo[params[0]][pFrak][0]=0;
             strmid(pInfo[params[0]][pDol], "0"0, strlen("0"), 35);
             strmid(pInfo[params[0]][pDols], "0"0, strlen("0"), 35);

             pformat:( "Àäìèíèñòðàòîð "C_GRAY"%s[%d]"C_WHITE" ñíÿë Âàñ ñ ôðàêöèè!", pInfo[playerid][pName], playerid );
            psend:( params[0], COLOR_WHITE );

            pformat:( "Âû ñíÿëè "C_GRAY"%s[%d]"C_WHITE" ñ ôðàêöèè!", pInfo[params[0]][pName], params[0] );
            psend:( playerid, COLOR_WHITE );

             mysql_format:str_cmd("UPDATE `" #DB_ACCOUNTS "` SET `Frak` = '0|0', `Dol` = '0', `Org` = '0', `Orang` = '0' WHERE `ID` = '%d'",pInfo[params[0]][pID]);
             mysql_function_query(mysql_connect_ID, str_cmd, false"""");

            return 1;
        }
        case 1: pInfo[params[0]][pFrak][1]=5, f(frak),"ÓÌÂÄ"), strmid(pInfo[params[0]][pDol], "Ñîòðóäíèê ÓÌÂÄ"0, strlen("Ñîòðóäíèê ÓÌÂÄ"), 35);
        case 2: pInfo[params[0]][pFrak][1]=5, f(frak),"ÔÑÂÍÃ"), strmid(pInfo[params[0]][pDol], "Ñîòðóäíèê ÔÑÂÍÃ"0, strlen("Ñîòðóäíèê ÔÑÂÍÃ"), 35);
        case 3: pInfo[params[0]][pFrak][1]=5, f(frak),"ÓÃÈÁÄÄ"), strmid(pInfo[params[0]][pDol], "Ñîòðóäíèê ÓÃÈÁÄÄ"0, strlen("Ñîòðóäíèê ÓÃÈÁÄÄ"), 35);
        case 4: pInfo[params[0]][pFrak][1]=5, f(frak),"Ïðàâèòåëüñòâî"), strmid(pInfo[params[0]][pDol], "Ñîòðóäíèê ïðàâèòåëüñòâà"0, strlen("Ñîòðóäíèê ïðàâèòåëüñòâà"), 35);
        case 5: pInfo[params[0]][pFrak][1]=5, f(frak),"ÑÏÑ× ¹31"), strmid(pInfo[params[0]][pDol], "Ñîòðóäíèê ÑÏÑ× ¹31"0, strlen("Ñîòðóäíèê ÑÏÑ× ¹31"), 35);
        case 6: pInfo[params[0]][pFrak][1]=5, f(frak),"ÃÊÁ èì. Âëàäèìèðñêîãî"), strmid(pInfo[params[0]][pDol], "Ñîòðóäíèê ÃÊÁ èì. Âëàäèìèðñêîãî"0, strlen("Ñîòðóäíèê ÃÊÁ èì. Âëàäèìèðñêîãî"), 35);
        case 7: pInfo[params[0]][pFrak][1]=5, f(frak),"ÒÐÊ Íèæåãîðîäñê-24"), strmid(pInfo[params[0]][pDol], "Ñîòðóäíèê ÒÐÊ"0, strlen("Ñîòðóäíèê ÒÐÊ"), 35);
    }
   
       pformat:( "Âû íàçíà÷èëè èãðîêà "C_GRAY"%s[%d]"C_WHITE" ëèäåðîì ôðàêöèè "C_GRAY"%s", pInfo[params[0]][pName],params[0], frak );
    psend:( playerid, COLOR_WHITE );

    pformat:( "Àäìèíèñòðàòîð "C_GRAY"%s[%d]"C_WHITE" íàçíà÷èë Âàñ ëèäåðîì ôðàêöèè "C_GRAY"%s", pInfo[playerid][pName], playerid, frak );
    psend:( params[0], COLOR_WHITE );

    mysql_format:str_cmd("UPDATE `" #DB_ACCOUNTS "` SET `Frak` = '%d|%d', `Dol` = '%s', `Dols` = '%s' WHERE `ID` = '%d'",
        pInfo[params[0]][pFrak][0], 
        pInfo[params[0]][pFrak][1], 
        pInfo[params[0]][pDol],
        pInfo[params[0]][pDols],
        pInfo[params[0]][pID]);

    mysql_function_query(mysql_connect_ID, str_cmd, false"""");
    
    SaveFrak(playerid);

    return 1;

 

 

сверху код

 

Edited by Cawfee

Заметка от Cawfee , создано

3.2. Код необходимо брать в тег "Код", а код более 10 строк – еще и в "Спойлер". Как это сделать рассказано в разделе "FAQ".

Устное предупреждение.

Share this post


Link to post

5 answers to this question

 • 0

попроси у религий server_log.txt и mysql_log.txt

Share this post


Link to post
 • 0

посмотри в бд есть ли эти таблицы или нет

Share this post


Link to post
 • 0

@maYn orgs_cbt пустая

 

Share this post


Link to post
 • 0

@hokageud server_log

Спойлер

Loaded log file: "server_log.txt".
----------

SA-MP Dedicated Server
----------------------
v0.3e, (C)2005-2012 SA-MP Team

[20:41:23] 
[20:41:23] Server Plugins
[20:41:23] --------------
[20:41:23]  Loading plugin: crashdetect.so
[20:41:23]   CrashDetect v4.15.1 is OK.
[20:41:23]   Loaded.
[20:41:23]  Loading plugin: dc_cmd.so
[20:41:23]   Daniel's CMD plugin v2.8
[20:41:23]     (c) 2014 Daniel_Cortez
[20:41:23]     www.pro-pawn.ru
[20:41:23]   Loaded.
[20:41:23]  Loading plugin: sscanf.so
[20:41:23] 

[20:41:23]  ===============================

[20:41:23]       sscanf plugin loaded.     

[20:41:23]          Version:  2.8.2        

[20:41:23]    (c) 2012 Alex "Y_Less" Cole  

[20:41:23]  ===============================

[20:41:23]   Loaded.
[20:41:23]  Loading plugin: mysql_static.so
[20:41:23]   plugin.mysql: R39-3 successfully loaded.
[20:41:23]   Loaded.
[20:41:23]  Loading plugin: streamer.so
[20:41:23] 

*** Streamer Plugin v2.9.2 by Incognito loaded ***

[20:41:23]   Loaded.
[20:41:23]  Loaded 5 plugins.

[20:41:23] 
[20:41:23] Filterscripts
[20:41:23] ---------------
[20:41:23]   Loaded 0 filterscripts.

[20:41:23]  
[20:41:23]  
[20:41:23]  
[20:41:23]  ======================================= 
[20:41:23]  |                                     | 
[20:41:23]  |        YSI version 3.09.0684        | 
[20:41:23]  |        By Alex "Y_Less" Cole        | 
[20:41:23]  |                                     | 
[20:41:23]  ======================================= 
[20:41:23]  
[20:41:23] Подключение к базе данных: успешно
[20:41:23] Number of vehicle models: 45
[20:41:23] [P] Недвижимость №0 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №1 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №2 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №3 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №4 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №5 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №6 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №7 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №8 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №9 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №10 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №11 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №12 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №13 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №14 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №15 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №16 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №17 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №18 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №19 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №20 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №21 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №22 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №23 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №24 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №25 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №26 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №27 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №28 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №29 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №30 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №31 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №32 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №33 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №34 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №35 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №36 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №37 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №38 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №39 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №40 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №41 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №42 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №43 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №44 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №45 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №46 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №47 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №48 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №49 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №50 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №51 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №52 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №53 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №54 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №55 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №56 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №57 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №58 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №59 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №60 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №61 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №62 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №63 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №64 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №65 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №66 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №67 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №68 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №69 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №70 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №71 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №72 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №73 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №74 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №75 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №76 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №77 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №78 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №79 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №80 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №81 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №82 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №83 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №84 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №85 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №86 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №87 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №88 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №89 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №90 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №91 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №92 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №93 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №94 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №95 создана
[20:41:23] [P] Недвижимость №96 создана
[20:41:23] [Загружена система недвижимости]: <97. Время загрузки: <87 мс
[20:41:23] [Загружена система организаций]: <1. Время загрузки: <0 мс
[20:41:23] [Загруженs личные автомобили]: <0. Время загрузки: <0 мс
[20:41:51] Incoming connection: 85.174.193.178:12940
[20:41:52] [join] Ivan_Sostin has joined the server (0:85.174.193.178)
[20:42:01] [Ivan_Sostin] 7
[20:42:02] [Ivan_Sostin] 8
[20:42:07] [Ivan_Sostin] 55
[20:42:09] [Ivan_Sostin] 56
[20:42:10] [Ivan_Sostin] 58
[20:44:19] [Ivan_Sostin] 305
[20:44:23] [Ivan_Sostin] /makeleader 
[20:44:29] [Ivan_Sostin] /alog 2211
[20:44:30] [Ivan_Sostin] /makeleader 
[20:44:37] [Ivan_Sostin] /makeleader 0 1 
[20:44:46] [part] Ivan_Sostin has left the server (0:1)
[20:46:27] Incoming connection: 85.174.193.178:1282
[20:46:28] [join] Ivan_Sostin has joined the server (0:85.174.193.178)
[20:46:36] [Ivan_Sostin] 7
[20:46:37] [Ivan_Sostin] /mn
[20:46:39] [Ivan_Sostin] 35
[20:46:41] [Ivan_Sostin] 0
[20:46:45] [part] Ivan_Sostin has left the server (0:1)
 

 

mysql_log слишком длинная

 

просто выдал лидерку, 5 ранг стоял, перезахожу ранг нулевый

 

Share this post


Link to post
 • 0

@ivansssss1111111,

 

В 26.04.2023 в 20:48, ivansssss1111111 сказал:

mysql_log слишком длинная

 

Удаляйте этот файл, заходите на сервер, пробуйте выдать права лидера, после чего скидывайте сюда файл mysql_log.

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • kekkomomek1941
   By kekkomomek1941
   Всем привет, вот ошибки, понятия не имею как их исправить, кто может - помогите пожалуйста
   arizona.pwn(92829) : error 001: expected token: ";", but found ":"
   arizona.pwn(92829) : error 029: invalid expression, assumed zero
   arizona.pwn(92799) : error 002: only a single statement (or expression) can follow each "case"
   arizona.pwn(92829) : error 014: invalid statement; not in switch
   arizona.pwn(92829) : fatal error 107: too many error messages on one line
   Вот все строчки с ошибками
    
    
  • KenzoSam
   By KenzoSam
   Всем привет,писал код на инвентарь,появились ошибки которые я незнаю как убрать.
   Компилятор:
   C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(39) : warning 201: redefinition of constant/macro (symbol "FOREACH_I_Bot") C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(40) : warning 201: redefinition of constant/macro (symbol "FOREACH_I_Character") C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\pawno\include\brnotification.inc(24) : warning 234: function is deprecated (symbol "BS_Send") Use PR_SendPacket instead C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\pawno\include\customhud.inc(83) : warning 234: function is deprecated (symbol "BS_Send") Use PR_SendPacket instead C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\pawno\include\customhud.inc(327) : warning 234: function is deprecated (symbol "BS_Send") Use PR_SendPacket instead C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\pawno\include\customhud.inc(342) : warning 234: function is deprecated (symbol "BS_Send") Use PR_SendPacket instead C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\pawno\include\customhud.inc(398) : warning 234: function is deprecated (symbol "BS_Send") Use PR_SendPacket instead C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\pawno\include\customtune.inc(211) : warning 234: function is deprecated (symbol "BS_Send") Use PR_SendPacket instead C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\pawno\include\customtune.inc(272) : warning 234: function is deprecated (symbol "BS_Send") Use PR_SendPacket instead C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\pawno\include\customtune.inc(721) : warning 234: function is deprecated (symbol "BS_Send") Use PR_SendPacket instead C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(119) : warning 201: redefinition of constant/macro (symbol "M_DIALOG_DialogForPlayer") C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(8763) : loose indentation C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(8773) : loose indentation C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(9869) : symbol is assigned a value that is never used: "carid" C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(10671) : symbol is assigned a value that is never used: "color2" C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(10670) : symbol is assigned a value that is never used: "color1" C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(10818) : loose indentation C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(10816) : symbol is assigned a value that is never used: "job_car" C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(13444) : symbol is assigned a value that is never used: "carid" C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(13461) : symbol is assigned a value that is never used: "s" C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(13946) : symbol is assigned a value that is never used: "randomize" C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(14713) : warning 216: nested comment C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(25414) : loose indentation C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(25410) : symbol is assigned a value that is never used: "action_id" C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(25409) : symbol is assigned a value that is never used: "action_type" C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(25597) : loose indentation C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(25595) : symbol is assigned a value that is never used: "action_id" C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(25594) : symbol is assigned a value that is never used: "action_type" C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(30735) : loose indentation C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(30755) : loose indentation C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(30768) : loose indentation C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(30824) : loose indentation C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(30822) : symbol is assigned a value that is never used: "fmt_text" C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(30850) : loose indentation C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(30848) : symbol is assigned a value that is never used: "fmt_text" C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(34053) : error 017: undefined symbol "playertextid" C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(34053) : warning 215: expression has no effect C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(34053) : error 001: expected token: ";", but found "]" C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(34053) : error 029: invalid expression, assumed zero C:\Users\asus\OneDrive\Ðàáî÷èé ñòîë\byreytiz\gamemodes\byreytiz.pwn(34053) : fatal error 107: too many error messages on one line Compilation aborted. Pawn compiler 3.2.3664          Copyright (c) 1997-2016, ITB CompuPhase 4 Errors. Код(только ошибок):
   public OnPlayerClickTextDraw(playerid, Text:clickedid) {     for(new i=0; i < 97; i++)     {         if(playertextid == inv_TD[playerid][i])//34053 на эту стройку пищит         {             if(PlayerInfo[playerid][Inv][i] == 1649)             {                 if(GetPVarInt(playerid, "ClickInv") == -1)                 {                     new id_inv = GetPVarInt(playerid, "ClickInv");                     PlayerTextDrawSetPriviewModel(playerid, inv_TD[playerid][id_inv], 1649);                     PlayerTextDrawSetPriviewModel(playerid, inv_TD[playerid][i], PlayerInfo[playerid][Inv][i]);                     PlayerInfo[playerid][Inv][i] = PlayerInfo[playerid][Inv][id_inv];                     PlayerInfo[playerid][Inv][id_inv] = 1649;                     SetRotInv(playerid, i, PlayerInfo[playerid][Inv][i];                     SetRotInv(playerid, id_td, PlayerInfo[playerid][Inv][id_inv];                     UpdateInv(playerid, id_inv, 1);                     UpdateInv(playerid, i, 1);                     SetPVarInt(playerid, "ClickInv", -1);                 }             }             else             {                 if(GetPVarInt(playerid, "ClickInv") == -1)                 {                     SetPVarInt(playerid, "ClickInv", i);                     UpdateInv(playerid, i, 2);                 }             }                 else                 {                     if(GetPVarInt(playerid, "ClickInv") == i)                     {                         SetPVarInt(playerid, "ClickInv", -1);                         UpdateInv(playerid, i, 1);                     }                 }         }     }     if(playertextid == InvText[playerid[4])     {         if(GetPVarInt(playerid, "ClickInv") != -1)         {         new id_inv = GetPVarInt(playerid, "ClickInv");         PlayerInfo[playerid][Inv][id_inv] = 1649;         PlayerTextDrawSetPriviewModel(playerid, inv_TD[playerid][id_inv], PlayerInfo[playerid][Inv][id_inv];         SetRotInv(playerid, id_inv, PlayerInfo[playerid][Inv][id_inv]);         UpdateInv(playerid, id_inv, 1);         SetPVarInt(playerid, "ClickInv", -1);         SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFF, "[Èíâåíòàðü]: Äàííûé ïðåäìåò áûë óñïåøíî óäàëåí!");     }     }      Помогите плиз,буду благодарен